Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Biuletyn informacji publicznej
Szpitala Wojewódzkiego
im. Jana Pawła II w Bełchatowie

 

Biuletyn informacji publicznej
Szpitala Wojewódzkiego
im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala  im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
Menu

Informacje podstawowe


Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie

97-400 Bełchatów, ul. Czapliniecka 123

 

44 63 58 200
44 63 21 628
szpital@szpital-belchatow.pl
www.szpital-belchatow.pl
NIP7691787666
REGON000306503

System organizacji i zarządzania

Szpital Wojewódzki w Bełchatowie działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. roku o działalności leczniczej (tj. z dnia 8 kwietnia 2015 r., Dz.U. z 2015r. poz.618 z późn. zm.)  i przepisów wykonawczych, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. z dnia 8 kwietnia 2015 r. , Dz. U. z 2015, poz.581 z poźn. zm.), zarządzenia nr 73/97 Wojewody Piotrkowskiego z dnia 4 grudnia 1997 roku w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego im. Jana Pawła II w Bełchatowie w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim - Wydział Gospodarczy z dnia 28 stycznia 1998 roku szpital wpisano do Rejestru Zakładów Opieki Zdrowotnej pod numerem 1. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieście XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 10.04.2001r. Szpital uzyskał wpis do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr KRS 0000006103. Siedziba szpitala mieści się przy ul. Czaplinieckiej 123 w Bełchatowie. Szpital obsługuje mieszkańców miasta i gminy Bełchatów oraz innych sąsiadujących gmin z terenu powiatu bełchatowskiego, a także inne osoby, których stan zdrowia wymaga pomocy lekarskiej, a które nie są z terenu województwa łódzkiego. Szpital Wojewódzki w Bełchatowie świadczy usługi diagnostyczno - lecznicze w zakresie przewidzianym dla szpitali i innych zakładów z całodobowymi świadczeniami zdrowotnymi, jak i w zakresie przewidzianym dla lecznictwa otwartego i pośrednich form terapii, a w szczególności:

  • badanie i porada lekarska, leczenie, badanie i terapia psychologiczna, opieka nad kobietą ciężarną, jej porodem i połogiem oraz nad noworodkiem, rehabilitacja lecznicza, badanie diagnostyczne w tym analityka medyczna, szczepienie ochronne i inne działania profilaktyczne, działania diagnostyczne, pielęgnacja chorych, pielęgnacja niepełnosprawnych i opieka nad nimi, opieka paliatywno - hospicyjna, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia.

Podstawowym celem i zadaniem bełchatowskiego szpitala jest zapewnienie ludności zamieszkałej na obszarze działania, opieki zdrowotnej w zakresie:

  • opieki stacjonarnej dla osób wymagających hospitalizacji, specjalistycznej opieki ambulatoryjnej dla ubezpieczonych z terenu województwa łódzkiego, podstawowej opieki zdrowotnej dla ludności z terenu powiatu bełchatowskiego, pomocy doraźnej dla wszystkich potrzebujących, przeprowadzania badań profilaktycznych, pielęgnacyjno - opiekuńczym.

Szpital w Bełchatowie jako jednostka lecznictwa zamkniętego udziela świadczeń bezpłatnie osobom uprawnionym z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie o działalności lecznicznej, ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz innych przepisów. Szpital nigdy nie może odmówić udzielenia świadczeń zdrowotnych osobie, która znajduje się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. Zadania Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie realizują   jednostki i komórki organizacyjne wykazane w strukturze organizacyjnej Szpitala. Wszystkie komórki i jednostki organizacyjne Szpitala zlokalizowane są w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 123.

Zakres udzielanych świadczeń

Szpital udziela świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia stacjonarnego, opieki ambulatoryjnej, w oparciu o umowy na 2016 rok zawarte z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim NFZ. Na podstawie umów zawartych z zakładami pracy świadczymy także usługi z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe, kontrolne). W celu kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego udzielamy świadczeń pielęgnacyjnych, rehabilitacyjnych dla osób przewlekle chorych, unieruchomionych fizycznie, niepełnosprawnych. W ramach współpracy z innymi podmiotami leczniczymi jeżeli zakres świadczeń przekracza możliwości naszego Szpitala, kierujemy naszych pacjentów na konsultacje, badania diagnostyczne lub kontynuację leczenia do innego podmiotu leczniczego.

Możliwości diagnostyczne

Szpital dysponuje nowoczesnym i unikalnym zapleczem diagnostycznym pozwalającym na diagnozowanie licznych zaburzeń w funkcjonowaniu różnych narządów takim jak: rezonans magnetyczny, tomografia komputerowa, ultrasonografia, bogata diagnostyka laboratoryjna przy wykorzystaniu nowoczesnych analizatorów hematologicznych, biochemicznych, immunochemicznych. W istniejącej pracowni mikrobiologicznej sprawnie przeprowadza się identyfikację i badanie lekowrażliwości bakterii w różnym materiale biologicznym. Systemy bakteriologiczne pozwalają na szybka identyfikację bakterii w krwi i w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Wytworzył(a)
Administrator Administrator, 24 sierpnia 2015
Wprowadził(a)
Administrator Administrator
Opublikował(a)
Administrator Administrator, 24 sierpnia 2015
Liczba wyświetleń
3155
Ostatnio aktualizował(a)
Administrator Administrator
Data ostatniej zmiany
25 lutego 2016
Drukuj   
Historia zmian artykułu:
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 25 lutego 2016
1 Administrator Administrator, 8 października 2015
1 Administrator Administrator, 8 października 2015
1 Administrator Administrator, 8 października 2015
1 Administrator Administrator, 8 października 2015
1 Administrator Administrator, 8 października 2015
1 Administrator Administrator, 8 października 2015
1 Administrator Administrator, 8 października 2015
1 Administrator Administrator, 8 października 2015
1 Administrator Administrator, 8 października 2015
1 Administrator Administrator, 8 października 2015
1 Administrator Administrator, 2 października 2015
1 Administrator Administrator, 2 października 2015
1 Administrator Administrator, 1 września 2015
1 Administrator Administrator, 25 sierpnia 2015
1 Administrator Administrator, 25 sierpnia 2015
1 Administrator Administrator, 25 sierpnia 2015
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego