PO 1/19 badanie sprawozdania finansowego WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi - BIP

Przejdź do PEŁNEJ WERSJI strony
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

 

Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala
im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

Podstawowe dane

Tytuł zamówienia
PO 1/19 badanie sprawozdania finansowego WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
Numer zamówienia
PO 1/19
Status zamówienia
Rozstrzygnięte

Dane zamawiającego

Nazwa zamawiającego
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
Adres www zamawiającego
https://szpitale.lodzkie.pl/bieganski/bip/pl/c/strona-glowna.html
NIP zamawiającego
7262234808
Kontakt do zamawiającego
telefon: 42 251 61 63
E-mail zamawiającego

Szczegóły

Tryb zamówienia
Inne
Termin składania ofert
2019-09-20
Rodzaj zamówienia
Usługi
CPV
79212100-4
Realizacja częściowa
Nie
Oferta wariantowa
Nie
Kwota wadium
0,00 zł

Postępowanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego WSSz im dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi

sprawa PO 1/19

Łódź, dn. 29.08.2019r.

OGŁOSZENIE

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego za rok 2019 i rok 2020.

 1. Termin i miejsce składania ofert

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem Postępowanie ofertowe na badanie sprawozdania finansowego WSSz im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi – Sprawa nr PO 1/19 do Sekcji ds. zamówień publicznych na adres: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi ul. Kniaziewicza 1/5, Budynek administracji, III piętro, pokój nr 31

Oferty należy składać do dnia 20 września 2019 roku.

Oferty mogą składać firmy audytorskie:

- uprawnione do przeprowadzania badania sprawozdań finansowych, spełniające kryteria określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (tj. DzU z 2017r. poz. 1089) oraz wpisane na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

- posiadające doświadczenie w zakresie badania sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych.

 1. Oferta powinna zawierać:
 1. Informacje o oferencie – Załącznik „Formularz OFERTA” wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1
 2. Oświadczenie o spełnieniu wymogów do wykonywania badania bilansu – wg załącznika nr 2
 3. W przypadku oferentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (aktualny wydruk ze strony internetowej https://prod.ceid.gov.pl/);
 4. W przypadku oferentów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców – aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (dopuszczalny aktualny wydruk ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości; https://ems.gov.pl/);
 5. Aktualne zaświadczenie lub uchwałę Krajowej Rady Biegłych Rewidentów o wpisie do rejestru firm audytorskich uprawnionych do badania sprawozdań finansowych;
 6. Wykaz przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych w okresie ostatnich 24 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 (w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu ofertowym konieczne jest wskazanie co najmniej 3 różnych podmiotów leczniczych);
 7. Polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z art. 53 ustawy z 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DzU z 2017r. nr 1089 ze zm.);
 8. Oświadczenie o zaakceptowaniu warunków ramowego wzoru umowy o badanie sprawozdania finansowego – załącznik nr 3.

Kserokopie dokumentów stanowiących załączniki do oferty muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu.

Złożona oferta nie podlega uzupełnieniu. Oferty nie odpowiadające treści ogłoszenia zostaną odrzucone.

Oferty złożone po terminie składania ofert nie podlegają rozpatrzeniu.

Każdy podmiot uprawniony do badania sprawozdań może złożyć tylko jedną ofertę (również podmioty składające oferty wspólne).

W przypadku niesprecyzowania czy podana cena jest ceną netto czy brutto, przyjmuje się, że jest to cena brutto.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej decydują kryteria:

Cena oferty -                                                                                              80%

Doświadczenie podmiotu -                                                                          20%

              W pozostałych kwestiach jak również w razie wątpliwości powstałych w trakcie postępowania zastosowanie mają przepisy Uchwały nr 1130/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 13 sierpnia 2019r. w sprawie przyjęcia zasad wyboru firm audytorskich w celu badania przez biegłych rewidentów rocznych sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego.

 

Ogłoszenie wraz z załącznikami

Projekt umowy

Wynik postepowania

 

Wytworzył(a)
Ogrodowczyk Elżbieta, 30 sierpnia 2019
Wprowadził(a)
Ogrodowczyk Elżbieta
Opublikował(a)
Ogrodowczyk Elżbieta, 30 sierpnia 2019
Liczba wyświetleń
412
Ostatnio aktualizował(a)
Kozłowska Anna
Data ostatniej zmiany
20 listopada 2019
Drukuj   
Historia zmian artykułu:
wynik Kozłowska Anna, 20 listopada 2019
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.