Doposażenie Centrum Urazowego w WSS im. M. Kopernika w Łodzi w specjalistyczny sprzęt medyczny - LPM

Przejdź do PEŁNEJ WERSJI strony

Szpital im. M. Kopernika w Łodzi

                                                            

 

 

Projekt pn. „Doposażenie Centrum Urazowego w WSS im. M. Kopernika w Łodzi w specjalistyczny sprzęt medyczny”

 

 

 

Projekt dofinansowany w ramach

PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

PRIORYTET IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

DZIAŁANIE9.1.  Infrastruktura ratownictwa medycznego

 

 

1. Cel projektu

 

Celem głównym projektu pn. „Doposażenie Centrum Urazowego w WSS im. M. Kopernika w Łodzi w specjalistyczny sprzęt medyczny”

 jest poprawa infrastruktury technicznej a przez to poprawa i ochrona stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa, w tym obniżenia poziomu śmiertelności oraz skutków powikłań będących następstwem wypadków i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację planowanych inwestycji w infrastrukturę sprzętową działającego na terenie szpitala Centrum Urazowego. Jakość świadczonych usług medycznych kształtowana jest bowiem przez wiele czynników, wśród których można wskazać między innymi takie jak: stan aparatury i sprzętu medycznego, jego sprawność, wydajność i efektywność działania przy zapewnieniu maksimum bezpieczeństwa dla pacjenta i personelu medycznego, zastosowanie nowoczesnych technologii zgodnych z najnowszą wiedzą medyczną . Celem ogólnym opisywanego projektu jest inwestycja w sprzęt medyczny i podniesienie w ten sposób poziomu świadczonych usług w centrum urazowym przy równoczesnej ochronie stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa. Poprzez realizację projektu wsparte zostaną także istniejące jednostki systemu i jednostki współpracujące z systemem w celu poprawy jakości i dostępności udzielanych świadczeń zdrowotnych Dzięki inwestycji w sprzęt medyczny dofinansowana zostanie infrastruktura z całym niezbędnym, pomocniczym wyposażeniem i urządzeniami , koniecznymi dla zapewnienia usług ratownictwa medycznego przez 24 godziny na dobę/7 dni w tygodniu w CU i jednostkach organizacyjnych szpitala. Cel zostanie osiągnięty poprzez obniżenie poziomu śmiertelności oraz powikłań powypadkowych i innych stanów nagłego zagrożenia zdrowotnego ludności regionu łódzkiego.

 

2. Planowane efekty

 

Celem opisywanego projektu jest poprawa infrastruktury technicznej przy jednoczesnej ochronie i poprawie stanu zdrowia i bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa. Szczególny nacisk kładziony jest na obniżenie poziomu śmiertelności i skutków powikłań w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego. W szpitalnym oddziale ratunkowym zlokalizowanym w Szpitalu, w którym funkcjonuje centrum urazowe przeprowadza się wstępną diagnostykę pacjenta urazowego oraz jego leczenie w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych. Projekt jest kontynuacją wcześniejszych inwestycji mających doprowadzić do powstania w pełni wyposażonego Centrum Urazowego świadczącego usługi medyczne na najwyższym poziomie w szpitalu będącym jednym z największych szpitali w województwie. Tak postawiony cel łączy się z zakupem wyrobów medycznych służących do diagnostyki i terapii podnoszących funkcjonalność CU. Zakres niezbędnych inwestycji obejmuje doposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny niezbędny w codziennej pracy centrum urazowego.

Doposażenie w ramach projektu Centrum Urazowe zabezpieczy ciągłość szybkiego postępowania diagnostycznego oraz kompleksowe leczenie w jedynym w województwie łódzkim wielospecjalistycznym Szpitalu, osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego spowodowanego działaniem czynnika zewnętrznego, którego następstwem są ciężkie, mnogie lub wielonarządowe obrażenia ciała. Poprawa zdrowia ma służyć zaktywizowaniu i lepszemu wykorzystaniu podstawowych możliwości, które przyczynią się do wzrostu liczby osób aktywnych zawodowo na rynku pracy. Poprawa infrastruktury ochrony zdrowia, standardu wyposażenia w sprzęt medyczny oraz skuteczność działań w stanach zagrożenia zdrowotnego jest istotnym elementem zwiększenia bezpieczeństwa zasobów pracy. Rozwój zintegrowanego systemu ratownictwa medycznego poprzez rozwijanie wojewódzkich Centrów Urazowych jest jednym z kluczowych czynników obniżenia poziomu śmiertelności oraz niepełnosprawności. Realizacja wszystkich zadań zaplanowanych w projekcie ma neutralny wpływ na cele Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Realizacja projektu na etapie przygotowania, wdrażania jak również monitorowania, sprawozdawczości i ewaluacji obywać się będzie w sposób zgodny z zasadą równości szans, o której mowa w art. 7 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013, która umożliwia wszystkim osobom bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, orientację seksualną sprawiedliwe i pełne uczestnictwo we wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach. Pozytywny wpływ projektu i jego zgodność z polityką równości szans zostanie uzyskany poprzez brak dyskryminacji w dostępie do stanowisk pracy (brak dyskryminacji płci, rasy, wieku itd.).

 

Planowane wskaźniki wykonania rzeczowego projektu:

 

PO (CCI)

Oś priorytetowa

Nazwa wskaźnika

Typ wskaźnika (produkt/rezultat bezpośredni)

Typ wskaźnika: 1. wskaźnik istotny dla celów interwencji

2. wskaźnik informacyjny

należy wpisać 1 lub 2[1]

Jednostka pomiaru

Wartość docelowa w odniesieniu do projektu

Rok docelowy

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Liczba wspartych podmiotów leczniczych

produkt

1

szt.

1

2018

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Liczba wspartych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń ratownictwa medycznego lub jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego

produkt

1

szt.

1

2018

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Nakłady inwestycyjne na zakup aparatury

medycznej

produkt

1

pln

1 995 886,33 pln

2018

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Liczba przebudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców

produkt

1

szt.

nie dotyczy

nie dotyczy

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Liczba wybudowanych lotnisk/lądowisk dla śmigłowców

produkt

1

szt.

nie dotyczy

nie dotyczy

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Liczba leczonych w podmiotach leczniczych objętych wsparciem

rezultat bezpośredni

1

osoby/rok

1.000

2018

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Liczba zakupionego specjalistycznego sprzętu i aparatury medycznej

produkt

2

szt.

26

2018

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością

Nie dotyczy

2

szt.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

 

 

 

3. Zakres rzeczowy projektu

 

Zakres inwestycji w infrastrukturę sprzętową w ramach projektu „Doposażenie Centrum Urazowego w WSS im. M. Kopernika w Łodzi w specjalistyczny sprzęt medyczny” kształtuje się następująco:

 

l.p

Nazwa sprzętu

ilość

1

Zestaw resuscytacyjno-anestezjologiczny

1

2

RTG jezdne cyfrowe

1

3

Zestaw torakotomii ratunkowej

1

4

Wózki transportowe z butlami kompozytowymi do wentylacji z zaworem typu LIV przystosowane do rezonansu magnetycznego

3

5

Stanowisko diagnostyczne RTG

2

6

Aparat USG

1

7

Kardiomonitor mobilny przystosowany do MRI

1

8

Kardiomonitor mobilny

1

9

Zestaw –respirator transportowy

1

10

Zestawy do pobierania krwi

2

11

Aparat do pomiaru rzutu serca

1

12

Defibrylator

1

13

Respirator stacjonarny z automatycznym dostosowaniem parametrów wentylacji i natlenienia w sposób ciągły

1

14

Aparat do pomiaru parametrów krytycznych

1

15

Zestaw narzędzi chirurgicznych

1

16

Zestaw narzędzi naczyniowych

1

17

Łóżka intensywnej terapii

5

18

Stół operacyjny ortopedyczny

1

 

4. Wartość projektu

Całkowity koszt projektu to 2 000 000,00 PLN

 

 

5. Wkład Funduszy Europejskich

Wysokość dofinansowania projektu to 1 700 000, 00 PLN

 

 

[1] Kategoryzacja wskaźników na podstawie Katalogu wskaźników obowiązkowych do monitorowania postępu rzeczowego projektów

Nasze serwisy
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.