Szpital im. M. Kopernika w Łodzi

Menu

Ogłoszenie konkursu ofert o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U 2016.1638 ze zm.)

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO CENTRUM ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII
IM. M. KOPERNIKA W ŁODZI

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umów na świadczenie usług lekarskich z zakresu chirurgii urazowo - ortopedycznej

 

Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń przez lekarza specjalistę z zakresu chirurgii urazowo – ortopedycznej, wchodzących w zakres dyżuru medycznego.

· Czas, na który może być zawarta umowa Udzielający zamówienia określa na maksymalnie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

· Maksymalne oferowane stawki za 1 godzinę usługi: 110 zł za dyżur zwykły; 120 zł za dyżur świąteczny.

· Ze szczegółowymi warunkami konkursu w tym z formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać ze strony internetowej Centrum www.kopernik.lodz.pl w zakładce konkursy oraz w siedzibie Szpitala Kopernika w Łodzi w Dziale Organizacji i Marketingu p.983 nr tel. (042) 689 59 03 od dnia 16.02.2018r.

· Oferty należy składać na obowiązujących formularzach w zamkniętych kopertach w formie pisemnej pod rygorem nieważności, do dnia 23.02.2018r. do godziny 09.00 w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Pabianicka 62, w kancelarii Centrum.

· Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia w dniu 23.02.2018r..
o godz. 09.30 w Sali konferencyjnej.

· Ogłoszenie o wyniku Konkursu zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Udzielającego zamówienia oraz na stronie internetowej Szpitala www.kopernik.lodz.pl.

Autor : Rakowski Marcin
Liczba wyświetleń : 583
Data publikacji : 16 lutego 2018
Data aktualizacji : 16 lutego 2018

Drukuj   
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego