Pabian-Med
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pabianicach

Menu

STANDARD ORGANIZACYJNY TELEPORADY W RAMACH

PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (POZ) i ABULATORYJNEJ OPIEKI SECJALISTYCZNEJ (AOS).

 1. W SPZOZ Pabian-Med porady udzielane są m. in. w formie teleporady, w trakcie których pacjent może otrzymać informacje o wynikach badań, otrzymać e-receptę, e-skierowanie, e-zwolnienie lekarskie, e-zlecenie na wyroby medyczne. Pacjent może również otrzymać dokumenty w wersji papierowej, do odbioru w rejestracji.

 2. Pacjent rejestruje się na teleporadę telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu 42 2255405-408,  42 2121950 lub 502663824  lub za pomocą udostępnionej na stronie internetowej  www.pabianmed.pl  zakładki e-rejestracja. Możliwa jest również rejestracja osobista w przychodni.

 3. W celu zrealizowania teleporady lekarz kontaktuje się z pacjentem za pośrednictwem telefonu podanego w czasie rejestracji przez pacjenta.

 4. W sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia , lekarz może podjąć decyzję o potrzebie przyjęcia pacjenta bezpośrednio w gabinecie. /pierwsza wizyta pacjenta po złożeniu deklaracji wyboru i pierwsza wizyta pacjenta w ramach AOS odbywa się osobiście/. Dzień i godzina takiej porady zostaje ustalona z pacjentem.

 5. W trakcie teleporady pacjent ma prawo wyrazić wolę bezpośredniego kontaktu z odpowiednim personelem medycznym.

 6. Lekarz udzielający teleporady dokonuje wpisu w dokumentacji medycznej pacjenta o realizacji świadczenia w formie teleporady.

 7. W przypadku kontaktu telefonicznego należy podjąć co najmniej 2 krotną próbę kontaktu z pacjentem, w odstępie nie krótszym niż 5 minut. W przypadku dwóch nieudanych prób kontaktu z pacjentem teleporada jest anulowana, a pacjent zobowiązany do ponownego kontaktu z rejestracją i ustalenie nowego terminu teleporady.

 8. W trakcie teleporady należy potwierdzić tożsamość pacjenta na podstawie danych zawartych w dokumentacji pacjenta.

 9. Przed zakończeniem teleporady lekarz podsumowuje przeprowadzoną teleporadę i weryfikuje, czy przekazane zalecenia są dla pacjenta zrozumiałe, ewentualne wątpliwości wyjaśnia ponownie.

 10. Jeżeli podczas teleporady zostaną wystawione e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne, lekarz zobowiązany jest podać kody dostępu. Podanie kodu może nastąpić ustnie lub SMS-em. Sposób podania kodu należy uwzględnić w opisie teleporady w dokumentacji medycznej pacjenta.

 11. Każdorazowo teleporada jest udzielana w warunkach gwarantujących zachowanie poufności, w tym przy zapewnieniu braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem telefonu lub innego środka łączności.

 12. Przekazanie pacjentowi informacji dotyczącej stanu zdrowia, w tym cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej następuje z zastosowaniem systemów teleinformatycznych zapewniających ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, a także przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, ujawnieniem oraz nieuprawnionym dostępem do przekazywanej informacji.

 

Poradnia zachęca do aktywacji Internetowego Konta Pacjenta (IKP)

Dzięki aktywacji Internetowego Konta Pacjenta (IKP), pacjent ma dostęp do swojej dokumentacji medycznej w tym do:

 • e-recepty i e-skierowania a także wyników badań oraz wypisów ze szpitala;

 • informacji o wysokości refundacji wykupionych leków i innych produktów medycznych oraz świadczeń zrealizowanych w ramach NFZ;

 • wytycznych dotyczących zalecanej dawki leków

 • informacji o zaplanowanych świadczeniach refundowanych przez NFZ

Przez IKP pacjent ma możliwość złożenia e-deklaracji wyboru lekarz, pielęgniarki, położnej POZ, a także zapoznać się z obecnie aktywnymi deklaracjami.

 

Adres strony internetowej do IKP;

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta

Autor : Urbańska Małgorzata
Liczba wyświetleń : 360
Data publikacji : 30 października 2020
Data aktualizacji : 17 marca 2021

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
v4 Urbańska Małgorzata, 17 marca 2021
v3 Urbańska Małgorzata, 17 marca 2021
standard teleporady v2 Urbańska Małgorzata, 30 października 2020
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego