Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. M. Pirogowa w Łodzi

Szpital Pirogowa


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. M. Pirogowa w Łodzi

Menu

Dla osób przychodzących do szpitala

Przygotowanie do hospitalizacji

Pacjent, który ma zostać hospitalizowany może otrzymać ubranie szpitalne - piżamę, szlafrok, koszulę lub skorzystać ze swojego. Ubrania osobiste pozostają na czas pobytu w jednostce złożone za pokwitowaniem w szatni szpitalnej pacjentów hospitalizowanych. Pacjent na czas hospitalizacji powinien zabrać ze sobą przyrządy do higieny ciała i jamy ustnej - m.in. mydło, szczoteczkę i pastę do zębów, ręcznik.
Zalecane jest, by pacjenci nie zabierali na czas hospitalizacji dużych kwot pieniędzy czy wartościowych przedmiotów. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt wartościowy oraz pieniądze pozostawione       w sali szpitalnej, w ubraniach, szlafrokach, szafkach przyłóżkowych.
Jeśli posiadają Państwo ze sobą rzeczy wartościowe należy je złożyć do depozytu Szpitala.
Izba Przyjęć
W chwili przyjęcia do Szpitala pacjent pojawia się w Izbie Przyjęć. Przeprowadza się tam wstępne badania oraz realizuje sprawy związane      z przyjęciem do szpitala. Poza skierowaniem, każda osoba zgłaszająca się do szpitala podlega weryfikacji w Ogólnopolskim Systemie eWUŚ. Aktualne prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych można również potwierdzić okazując:
• zgłoszenie do ubezpieczenia,
• zaświadczenie potwierdzające prawo do świadczeń,
• imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej - RMUA,
• legitymację ubezpieczeniową,
• legitymację rencisty/emeryta,
• decyzję wójta, burmistrza, prezydenta miasta,
• inny dokument potwierdzający uprawnienia, np. odcinek renty lub emerytury,
Przyjęcie na oddział
Z Izby Przyjęć pacjenci trafiają do odpowiedniego oddziału.
Pielęgniarka wskazuje miejsce na sali chorych oraz informuje o najbliższych czynnościach hospitalizacyjnych.

Posiłki
Każdy chory otrzymuje 3 posiłki dziennie :
- śniadanie w godzinach 8.00-9.00
- obiad 12.00-13.00
- kolację 17.00-18.00
Udzielanie informacji przez personel szpitala
Informacje o stanie zdrowia udzielane są osobie wskazanej przez pacjenta przy przyjęciu do szpitala, oraz jego przedstawicielowi ustawowemu.
Wypisy
Pacjent opuszczając Szpital otrzymuje przygotowaną przez lekarza kartę informacyjną z opisem choroby i przebiegiem leczenia oraz ewentualne odpowiednie zaświadczenie o niezdolności do pracy. Kartę informacyjną należy okazać na badaniu kontrolnym.

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I OPŁATY

Dostęp do dokumentacji medycznej.
Pacjent lub osoba przez niego upoważniona ma prawo do bezpłatnego wglądu do swojej dokumentacji medycznej na terenie Oddziału, w którym przebywał, w obecności lekarza, na każdym etapie hospitalizacji oraz po jej zakończeniu. Koszty udostępnienia dokumentacji medycznej oraz możliwe rodzaje jej odwzorowania znajdują się w cenniku, który stanowi Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala.
W celu uzyskania danego odwzorowania należy złożyć stosowny wniosek.

Osoby nie posiadające ubezpieczenia w NFZ korzystają z usług szpitala na zasadzie odpłatności.
Cennik dostępny w kasie szpitala.
Podstawa prawna: art. 28 ust.4, ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009r, nr 52, poz. 417 ze zmianami)
wniosek o udostępnienie dokumentacji da pacjenta

Kasa czynna w godz. 8.00 -14.30, przerwa 12.30 – 13.00

eWUŚ
to system Elektronicznej Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców- Pacjentów umożliwiający natychmiastowe potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Informacje zgromadzone w tym systemie są codziennie aktualizowane na podstawie danych otrzymywanych m.in. z ZUS i KRUS.
Aby potwierdzić swoje prawo do świadczeń zdrowotnych należy podać w rejestracji swój numer PESEL i potwierdzić tożsamość: dowodem osobistym, paszportem albo prawem jazdy (w przypadku dzieci objętych obowiązkiem szkolnym, do  ukończenia 18. roku życia - aktualną legitymacja szkolną).
W wypadku braku pozytywnego zweryfikowania przez system uprawnienia do świadczeń Pacjent może je potwierdzić poprzez:
- przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń (np. druk zgłoszenia do ubezpieczenia, legitymacja, zaświadczenie, decyzja, odcinek emerytury lub renty)
- złożenie pisemnego oświadczenia o przysługującym mu prawie do świadczeń - Kliknij żeby pobrać wzór oświadczenia
i okazanie dowodu osobistego, paszportu, prawa jazdy albo legitymacji szkolnej w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 roku życia.
 
Pracownicy Socjalni w Szpitalu
Pracownik socjalny zapewnia łączność  pomiędzy chorym znajdującym się w Szpitalu a środowiskiem, w którym chory normalnie przebywa, innymi zakładami opieki zdrowotnej, z których chory korzystał poprzednio lub będzie korzystać po opuszczeniu Szpitala, zakładami pracy, zakładami pomocy społecznej, opiekunami społecznymi itp.
Do zadań Pracownika Socjalnego należy:
1) występowanie w imieniu chorego wobec odpowiednich instytucji na zlecenie Zakładowego Koordynatora (Konsultanta)  Świadczeń  lub na prośbę chorego,
2) badanie środowiska chorego, jego warunków rodzinnych, mieszkaniowych i warunków pracy,
3) występowanie na zlecenie Zakładowego Koordynatora (Konsultanta)  Świadczeń  do właściwych  zakładów  opieki zdrowotnej  w sprawie zapewnienia dalszej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej choremu opuszczającemu szpital,
4) zapoznanie rodziny chorego lub jego opiekunów z zasadami racjonalnego postępowania z rekonwalescentem, przewlekle lub obłożnie chorym, chorym kalekim lub nieuleczalnym w oparciu o zalecenia wydane przez lekarza leczącego chorego przy wypisywaniu go do domu,
5) podejmowanie starań o umieszczenie chorego w zakładzie pomocy społecznej ze względu na jego warunki bytowe,
6) czynienie starań o roztoczenie opieki nad rodziną chorego, jeżeli zajdzie tego potrzeba ze względów zdrowotnych,
7) załatwienie wstępnych formalności związanych z usprawnieniem i przekwalifikowaniem zawodowym chorego, który w następstwie przebytej choroby stał się inwalidą w stopniu uniemożliwiającym wykonywanie posiadanego zawodu.
KAPLICA

 
Kaplica znajduje się na pierwszym piętrze w łączniku miedzy budynkami Szpitala. Msza św. Niedzielna odprawiana jest w sobotę o godz. 16.00, natomiast do chorych kapłan udaje się od godz. 15.00.
Codziennie od poniedzialku do piątku o godz. 7.00 kapłan w kaplicy i salach szpitalnych sluży spowiedzią świętą i udziela Komunii Świętej oraz sakramentu chorych.
W nagłych przypadkach kapelan szpitala przybywa z parfii archikatedralnej, ul. ks. I. Skorupki 9, tel. 42 636 10 68, 42 636 03 31

Kiosk/Bufet
 
Pacjenci i osoby odwiedzające mogą skorzystać z kiosku oferującego artykuły spożywcze, przemysłowe oraz prasę. Kiosk zlokalizowany jest na parterze Szpitala za Izbą Przyjęć. Dodatkowo na parterze przy szatni znajduje się automat z zimnymi i ciepłymi napojami.

Szatnia
Przy wejściu do Szpitala ( po lewej stronie ) znajduje się Szatnia, w której prosimy, by wszyscy odwiedzający pacjentów WSSz im. M. Pirogowa pozostawiali wierzchnie okrycia przed wejściem na oddziały. Szatnia jest nieodpłatna.

 

Rzeczy przydatne w szpitalu na oddział Położniczy:

 • dowód osobisty
 • wyniki badań: grupa krwi, karta przebiegu ciąży i wszelka dokumentacja medyczna ciąży
 • koszula do porodu i dwie nocne najlepiej rozpinane do karmienia
 • szlafrok, skarpety, klapki, ręcznik, przybory toaletowe
 • woda mineralna
 • balsam do ust
 • 2-3 podkłady chłonne na łóżko
 • 2-3 śpioszki, pajacyk
 • 2-3 kaftaniki
 • 2 pary skarpeteczek
 • kilka tetrowych pieluszek
 • nawilżane chusteczki
 • krem do pupy niemowlęcia
 • ewentualnie kocyk, rożek

Pacjent, który ma zostać hospitalizowany może otrzymać ubranie szpitalne - piżamę, szlafrok, koszulę lub skorzystać ze swojego. Ubrania osobiste pozostają na czas pobytu w jednostce złożone za pokwitowaniem w szatni szpitalnej pacjentów hospitalizowanych. Pacjent na czas hospitalizacji powinien zabrać ze sobą przyrządy do higieny ciała i jamy ustnej - m.in. mydło, szczoteczkę i pastę do zębów, ręcznik.
Zalecane jest, by pacjenci nie zabierali na czas hospitalizacji dużych kwot pieniędzy czy wartościowych przedmiotów. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt wartościowy oraz pieniądze pozostawione w sali szpitalnej, w ubraniach, szlafrokach, szafkach przyłóżkowych.
Jeśli posiadają Państwo ze sobą rzeczy wartościowe należy je złożyć do depozytu Szpitala.

Izba Przyjęć

W chwili przyjęcia do Szpitala pacjent pojawia się w Izbie Przyjęć. Przeprowadza się tam wstępne badania oraz realizuje sprawy związane z przyjęciem do szpitala. Poza skierowaniem należy posiadać następujące dokumenty:

 •     osoby ubezpieczone - aktualną legitymację ubezpieczeniową - podstemplowaną, książeczkę RUM, zaświadczenie z Rejonowego Urzędu Pracy lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie w NFZ,
 •     osoby nieubezpieczone - dowód osobisty lub paszport,
 •     renciści - ostatni odcinek renty i legitymację rencisty,
 •     emeryci - ostatni odcinek emerytury i legitymację emeryta.

Przyjęcie na Oddział

Z Izby Przyjęć pacjenci trafiajš do odpowiedniego oddziału.
Pielęgniarka wskazuje miejsce na sali chorych oraz informuje o najbliższych czynnościach hospitalizacyjnych.

Rozkład dnia na Oddziałach

Do spożycia śniadania przeprowadza się w zależności od potrzeb mierzenie temperatury, ciśnienia, tętna, pobieranie materiału do badań analitycznych.
W godzinach ok. 8.00 - 12.realizowane sš wizyty lekarskie oraz wykonywane zabiegi planowe.
W godz. 8.00-15.00 na oddziałach zabiegowych realizowane są operacje planowane. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 6.00.

Posiłki

Każdy chory otrzymuje 3 posiłki dziennie :
- śniadanie w godzinach 8.00-9.00
- obiad 12.00-13.00
- kolację 17.00-18.00

Udzielanie informacji przez personel szpitala

Lekarz udziela informacji o stanie zdrowia pacjentów ich najbliższej rodzinie w porze odwiedzin za zgodą zainteresowanych. Pielęgniarki informują o działaniach pielęgniarskich, które zostały przeprowadzone w stosunku do hospitalizowanego i/lub jakie powinny zostać przeprowadzone, w celu poprawy ich stanu zdrowia.

Regulamin Organizacyjny

Wypisy

Opuszczając Szpital należy zwrócić wszystkie przedmioty osobistego użytku otrzymane na okres pobytu. Lekarz przygotowuje kartę informacyjną z opisem choroby i przebiegiem leczenia oraz odpowiednie zaświadczenie o niezdolności do pracy. Kartę informacyjną należy okazać na badaniu kontrolnym.

Transport sanitarny

Szpital posiada własny transport sanitarny, dzięki któremu możliwość przewożenia pacjentów m.in. na badania i konsultacje w innych jednostkach.

Autor : Administrator Administrator
Liczba wyświetleń : 35388
Data publikacji : 28 sierpnia 2015
Data aktualizacji : 3 stycznia 2018

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
zmiany Jeżewski Piotr, 3 stycznia 2018
Dodanie treści Bartczak Krzysztof, 3 grudnia 2015
2 Administrator Administrator, 3 listopada 2015
1 Administrator Administrator, 3 listopada 2015
Zmiana zgodnie z przepisami Administrator Administrator, 20 października 2015
1 Administrator Administrator, 30 września 2015
1 Administrator Administrator, 29 września 2015
1 Administrator Administrator, 31 sierpnia 2015
1 Administrator Administrator, 28 sierpnia 2015
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego