Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. M. Pirogowa w Łodzi

Szpital Pirogowa


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. M. Pirogowa w Łodzi

Menu

Inspektor Ochrony Danych

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, na stanowisko Inspektora Ochrony Danych w WSSz. im. M. Pirogowa w Łodzi została wyznaczona Pani mgr Anna Adamiak-Zielińska. 

 

Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych w następujący sposób:

 • listownie pisząc na adres: ul. Wólczańska 191/195, 90-531 Łódź z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;
 • mailowo: ;
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 42 636 76 11 wew. 333.

 


                

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW

WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. M. PIROGOWA W ŁODZI

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej Rozporządzeniem), WSSz. im. M. Pirogowa w Łodzi poniżej przedstawia informacje dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych Pacjentów.

 

Administrator danych

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital

im. M. Pirogowa w Łodzi,

ul. Wólczańska 191/195, 90-531 Łódź

NIP:  727-23-07-029   REGON:  471658536

 nr tel.: 42 636 76 11; adres e-mail:

Inspektor Ochrony
Danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:

 • listownie pisząc na adres: ul. Wólczańska 191/195, 90-531 Łódź z  dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”;
 • poprzez email: iod[at]pirogow[dot]pl">
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 42  636 76 11 wew. 333.

Podstawa prawna i cele przetwarzania danych

Dane  osobowe Pacjentów przetwarzane są na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h Rozporządzenia w następujących celach:

 • profilaktyki zdrowotnej;
 • medycyny pracy, w tym oceny zdolności pracownika do pracy;
 • diagnozy medycznej i leczenia;
 • zapewnienia opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego;
 • zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego.

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych Pacjentów są w szczególności:

 • ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 o  działalności leczniczej 

(Dz.U. 2018 poz. 160 t.j.)

 • ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017 poz. 1318 t.j.)
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1510 t.j.)
 • ustawa z dnia 27 czerwca 1997 o służbie medycyny pracy (Dz.U. 2018 poz. 1155 t.j.).
 • ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. 2018 poz. 617 t.j.).

Odbiorcy danych

Podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora (m.in. w  zakresie usług IT).

Okres przechowywania danych

Dane osobowe Pacjentów są przechowywane zgodnie z terminami przechowywania dokumentacji wynikającymi z  przepisów prawa, w  szczególności:

 • w przypadku dokumentacji medycznej przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 • w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 • w przypadku dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 • w przypadku zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
 • w przypadku skierowań na badania lub zleceń lekarza, przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza lub 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
 • w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, przez okres 22 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w  którym dokonano ostatniego wpisu.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Pacjentom przysługują poniżej wskazane prawa:

 • prawo dostępu  do danych osobowych (zgodnie z art. 15 Rozporządzenia);
 • prawo do sprostowania  danych osobowych (zgodnie z art. 16 Rozporządzenia);
 • prawo do  usunięcia   danych osobowych (zgodnie z art. 17 Rozporządzenia), o ile obowiązek przetwarzania danych nie wynika z przepisów prawa;
 • prawo wniesienia skargi   do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez administratora odbywa się w sposób niezgodny z przepisami Rozporządzenia.

Pacjentom nie przysługują:  prawo ograniczenia przetwarzania danych (wynikające z art. 18 Rozporządzenia), prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia) oraz prawo wniesienia sprzeciwu (art. 21 Rozporządzenia).

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji świadczeń medycznych i wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Informacje o  profilowaniu oraz zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

W trakcie przetwarzania danych osobowych pacjentów nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Pliki do pobrania
Klauzula Informacyjna dla Pacjentów
Klauzula Informacyjna dla Pacjentów - Ochrona Danych Osobowych
 
Pobrano 243 razy

Autor : Bartczak Krzysztof
Liczba wyświetleń : 1408
Data publikacji : 20 sierpnia 2018
Data aktualizacji : 13 listopada 2018

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
Modyfikacja treści Bartczak Krzysztof, 13 listopada 2018
Dodanie sekcji z plikami Bartczak Krzysztof, 13 listopada 2018
Dodanie Klauzuli dla pacjenta Bartczak Krzysztof, 19 września 2018
Przeniesienie z sekcji "Dla pacjenta" do sekcji "Ochrona Danych Osobowych" Bartczak Krzysztof, 27 sierpnia 2018
Literówka Bartczak Krzysztof, 27 sierpnia 2018
Przeniesienie z sekcji "Ochrona-danych" do sekcji "Dla pacjenta" Bartczak Krzysztof, 27 sierpnia 2018
Przeniesienie z sekcji "Dla pacjenta" do sekcji "Ochrona-danych" Bartczak Krzysztof, 20 sierpnia 2018
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego