Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. M. Pirogowa w Łodzi

Szpital Pirogowa


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
im. M. Pirogowa w Łodzi

Menu

Regulamin Odwiedzin

Szanując pracę personelu oraz chcąc zapewnić spokój i bezpieczeństwo pacjentom hospitalizowanym w Oddziałach Szpitala, prosimy o przestrzeganie następujących zasad dotyczących odwiedzin:

 

Osoby odwiedzające winny zapoznać się i przestrzegać regulaminu odwiedzin pacjentów hospitalizowanych
w WSSz im. M. Pirogowa w Łodzi.

 1. Przed wejściem do Szpitala należy dokładnie wytrzeć obuwie. Odzież wierzchnią i bagaże należy pozostawić w szatni.
 2. Zaleca się, aby odwiedziny pacjentów odbywały się codziennie od godziny 12:00 do godziny 18:00. W pozostałych godzinach konieczne jest uzgodnienie tego faktu z lekarzem dyżurnym.
 3. Wyjątek stanowią: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii i sala Pooperacyjna, gdzie odwiedziny odbywają się wyłączenie po uzgodnieniu z lekarzem dyżurnym (określa on czas trwania wizyty, liczbę osób odwiedzających).
 4. W Oddziale Ginekologiczno-Położniczym pacjentki w trakcie porodu, przebywające na Sali Porodowej mają prawo do obecności osoby bliskiej przez całą dobę po wcześniejszym uzgodnieniu z lekarzem dyżurnym. Osoba towarzysząca rodzącej zobowiązana jest do kulturalnego zachowania się i współpracy z personelem medycznym.
 5. Rodzina pacjenta może uczestniczyć samodzielnie i/lub pod nadzorem pielęgniarki/położnej Oddziału w procesie pielęgnacji pacjenta w zakresie ustalonym przez lekarza i pielęgniarkę/położną. Pielęgniarka/położna Oddziału przeprowadza edukację rodziny z odpowiedniego zakresu pielęgnacji.
 6. Odwiedziny w Szpitalu odbywają się za zgodą pacjenta. W przypadku braku zgody pacjenta na odwiedziny informację w tym zakresie pacjent powinien zgłosić Pielęgniarce/Położnej Oddziałowej lub Pielęgniarce/Położnej Dyżurnej.
 7. Jednego pacjenta mogą odwiedzać równocześnie najwyżej dwie osoby.
 8. Zaleca się, aby w odwiedzinach uczestniczyły osoby pełnoletnie.
 9. Zabrania się odwiedzin osobom zainfekowanym z jakąkolwiek chorobą zakaźną, agresywnych, pod wpływem alkoholu, środków odurzających. W przypadku stwierdzenia takich okoliczności personel Oddziału może poprosić o opuszczenie szpitala, a w przypadku niepodporządkowania się wezwać pracownika ochrony i jeśli zajdzie taka potrzeba- policję.
 10. Osoby odwiedzające zobowiązane są do wykonywania i podporządkowania się wszelkim poleceniom personelu szpitalnego.
 11. Personel Oddziału ma prawo i obowiązek zwracać uwagę odwiedzającym, jeśli nie stosują się do postanowień Regulaminu, a nawet poprosić o opuszczenie Oddziału.
 12. Osoby odwiedzające zobowiązane są do dokładnego mycia rąk przed wejściem do sali pacjentów oraz po jej opuszczeniu korzystając z ogólnodostępnych stanowisk higieny rąk.
 13. Zabrania się siadania na łóżkach pacjentów. W czasie trwania odwiedzin należy korzystać z krzeseł lub taboretów.
 14. W czasie obchodu lekarskiego oraz czynności pielęgnacyjno-leczniczych odwiedzający nie mogą przebywać w sali pacjentów.
 15. Ze względu na poszanowanie praw wszystkich pacjentów odwiedzający nie mogą zakłócać prywatności i spokoju innych pacjentów.
 16. Odwiedzający powinni odnosić się życzliwie i kulturalnie do personelu Szpitala i innych pacjentów.
 17. Odwiedzający powinni ograniczyć do minimum korzystanie z telefonów komórkowych, laptopów i innych urządzeń elektronicznych.
 18. Osobom odwiedzającym zabrania się przynoszenia kwiatów oraz artykułów spożywczych zabronionych przez personel medyczny.
 19. Zabrania się przebywania w pomieszczeniach gospodarczych, zabiegowych oraz salach pacjentów innych niż ta, na której odwiedzany pacjent przebywa.
 20. Dyrekcja Szpitala zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub okresowego zakazu odwiedzin ze względów epidemiologicznych lub z innych ważnych przyczyn uzasadnionych dobrem pacjentów, o czym pacjenci zostaną poinformowani, a stosowne ogłoszenie będzie wywieszone przy wejściu do Oddziałów.
 21. Na terenie Szpitala obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, narkotyków, środków odurzających oraz wprowadzania zwierząt!
 22. Na terenie Szpitala obowiązuje zakaz fotografowania, filmowania i utrwalania dźwięku pacjentów, personelu oraz przebywających osób trzecich bez pisemnej zgody Dyrektora Szpitala oraz osoby, której wizerunek lub głos jest utrwalony.
 23. Odwiedzający zobowiązani są do szanowania mienia Szpitala, a szczególnie przestrzegania zakazu manipulowania aparaturą medyczną, urządzeniami, instalacjami. O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach w ich działaniu należy niezwłocznie powiadomić lekarza lub pielęgniarkę/położną. Naruszenie powyższego obowiązku może skutkować koniecznością pokrycia szkody poniesionej z tego tytułu przez Szpital.
 24. Niedopuszczalne jest:

- przynoszenie i przekazywanie pacjentom leków, bez zgody i wiedzy lekarza,

- rozkładanie kocy, materacy, łóżek polowych, leżaków itp. na podłodze.

- prowadzenie głośnych rozmów oraz poruszanie tematów, które mogłyby wprowadzić pacjenta w stan niepokoju,

- przynoszenie przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu Oddziału lub utrudniają pobyt w szpitalu innym pacjentom,

- przywłaszczanie sobie cudzego mienia.

 1. Pacjenci izolowani z powodów epidemiologicznych mogą być odwiedzani wyłącznie za wiedzą i zgodą lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego.
 2. Odwiedzający zobowiązani są do stosowania się do przepisów przeciwpożarowych.

Autor : Bartczak Krzysztof
Liczba wyświetleń : 8424
Data publikacji : 7 grudnia 2015
Data aktualizacji : 3 stycznia 2018

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
zmiana 3.01.2017 Zakrzewski Dariusz, 3 stycznia 2018
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego