Regulamin Organizacyjny - BIP

Przejdź do PEŁNEJ WERSJI strony
Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

Biuletyn informacji publicznej
Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

 

Biuletyn informacji publicznej
Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY

SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO

IM. PRYMASA KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO

W SIERADZU

 

 

Spis treści

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

Rozdział II

Cele i zadania Szpitala.

Rozdział  III

Struktura organizacyjna Szpitala, rodzaje działalności leczniczej, zakres i miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych.

Rozdział  IV

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Rozdział  V

Organizacja oraz zadania jednostek i komórek organizacyjnych, warunki ich współdziałania i efektywnego funkcjonowania.

Rozdział  VI

Współdziałanie z innymi podmiotami leczniczymi.

Rozdział  VII

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej oraz wysokość opłat z tego tytułu.

Rozdział VIII

 1. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat,
 2. Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych.

Rozdział IX

 1. Postępowanie w razie śmierci pacjenta,
 2. Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok.

Rozdział X

Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi.

Rozdział XI

 1. Prawa i obowiązki pacjenta
 2. Rozpatrywanie skarg pacjentów

 

 

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Szpital Wojewódzki  im. Prymasa Kardynała  Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, zwany w dalszej części Regulaminu Szpitalem, został utworzony przez Samorząd Województwa Łódzkiego i wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego w księdze rejestrowej KRS Nr 0000102817.
 2. Siedzibą Szpitala jest miasto Sieradz.
 3. Szpital działa na terenie Województwa Łódzkiego.

 

§ 2

 

Szpital działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 618 z późn. zmianami),
 2. Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i dentysty (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 464 z późn. zmianami),
 3. Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. 2014, poz. 1435 z późn. zmianami),
 4. Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. 2012, poz. 159 z późn. zmianami),
 5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 581 z późn. zmianami),
 6. Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 757 z późn. zmianami),
 7. Ustawy dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 793),
 8. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity Dz. U. nr 231, poz. 1375, z 2011 r. z późn. zmianami),
 9. Aktów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień zawartych w wymienionych wyżej ustawach,
 10. Statutu Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu,
 11. Niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.

§ 3

 

Przy Szpitalu działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym, opiniodawczym i doradczym Dyrektora Szpitala.

 

 •  

Cele i zadania Szpitala

 

§ 4

 

 1. Celem Szpitala są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pacjentów oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia, a w szczególności:
 1. badanie i porada lekarska,
 2. leczenie,
 3. badanie i terapia psychologiczna,
 4. rehabilitacja medyczna,
 5. opieka nad kobietą ciężarną,
 6. szczepienia ochronne i inne działania zapobiegawcze,
 7. działania diagnostyczne i analityki medycznej,
 8. pielęgnacja chorych,
 9. organizowanie i sprawowanie opieki paliatywno-hospicyjnej: stacjonarnej, domowej i w warunkach ambulatoryjnych,
 10. czynności techniczne z zakresu protetyki stomatologicznej i ortodoncji,
 11. czynności z zakresu zaopatrzenia w środki pomocnicze,
 12. orzekanie o stanie zdrowia,
 13.  prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-zdrowotnej.
 1. Podstawowym zadaniem Szpitala jest zapewnienie ludności opieki zdrowotnej w zakresie:
 1. podstawowej opieki zdrowotnej,
 2. specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 3. hospitalizacji osób potrzebujących całodobowych świadczeń specjalistycznych w dziedzinach: chorób wewnętrznych, diabetologii, nefrologii, pediatrii, położnictwa i ginekologii, chirurgii, ortopedii, okulistyki, reumatologii, urologii, otolaryngologii, rehabilitacji, rehabilitacji neurologicznej, leczenia udarów, gruźlicy i chorób płuc, kardiologii, neonatologii, neurologii, neurochirurgii, anestezjologii i intensywnej terapii medycznej, medycyny ratunkowej, chorób przewlekłych, opieki paliatywnej i hospicyjnej, psychiatrii,
 4. ratownictwa medycznego w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 5. przeprowadzania badań profilaktycznych,
 6. zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami opieki zdrowotnej w formie pomocy doraźnej, ambulatoryjnej, środowiskowej, dziennej, opiekuńczo-leczniczej oraz pielęgnacyjno-opiekuńczej,
 7. organizowanie i koordynowanie rehabilitacji leczniczej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami w ramach prowadzonej opieki zdrowotnej,
 8. promocja zdrowia, w tym zdrowia psychicznego oraz zapobieganie zaburzeniom psychicznym i uzależnieniom,
 9. kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniami.

 

 

 1. Zakład realizuje zadania z zakresu:
 1. medycyny pracy,
 2. spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego,
 3. edukacji zdrowotnej,
 4. wsparcia psychologicznego.
 1. Zakład realizuje zadania zlecone przez Radę ds. Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej przy Ministrze Zdrowia oraz Zarząd Ogólnopolskiego Forum Ruchu Hospicyjnego.
 2. Zakład realizuje usługi socjalno-opiekuńcze.

 

Rozdział  III

Struktura organizacyjna Szpitala,

rodzaje działalności leczniczej, zakres i miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych.

 

§ 5

 

 1. Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu udziela świadczeń zdrowotnych w:

- Szpitalu przy ul. Armii Krajowej 7 i przy  ul. Nenckiego 2,

- Ośrodku Rehabilitacyjno - Leczniczym w Rafałówce

- Centrum Psychiatrycznym w Warcie przy ul. Sieradzka 3.

 

2. W lokalizacji przy ul. Armii Krajowej 7 znajdują się następujące oddziały szpitalne:

1) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

2) Oddział Położniczo-Ginekologiczny zintegrowany z położniczo – ginekologiczną izbą przyjęć,

3) Oddział Neonatologiczny,

4) Oddział Chirurgiczny,

5) Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej,

6) Oddział Diabetologiczny i Chorób Wewnętrznych,

7) Oddział Nefrologiczny i Chorób Wewnętrznych,

8) Oddział Urologiczny,

9) Oddział Rehabilitacyjny,

10) Oddział Okulistyczny,

11) Oddział Otorynolaryngologiczny,

12) Oddział Kardiologiczny z intensywną opieką kardiologiczną,

13) Oddział Pediatryczny,

14) Oddział Reumatologiczny,

15) Oddział Chorób Wewnętrznych,

16) Oddział Neurologiczny,

17) Szpitalny Oddział Ratunkowy w skład którego wchodzą:

- Izba Przyjęć,

- Ambulatorium Ogólne,

- Podstawowe Zespoły Ratownictwa Medycznego,

- Specjalistyczny Zespół Ratownictwa Medycznego,

18) Oddział Neurochirurgiczny,

20) Oddział Udarowy,

 1. Oddział Rehabilitacji Neurologicznej,
 2. Oddział Medycyny Paliatywnej,
 1. Hospicjum Domowe

24) Zespół Poradni Specjalistycznych skład którego wchodzą:

 • Poradnia Otorynolaryngologiczna,
 • Poradnia Okulistyczna,
 • Poradnia Leczenia Zeza,
 • Poradnia Reumatologiczna,
 • Poradnia Urologiczna,
 • Poradnia Nefrologiczna,
 • Poradnia Rehabilitacyjna,
 • Poradnia Diabetologiczna,
 • Poradnia Gastroenterologiczna,
 • Poradnia Chirurgii Urazowo–Ortopedycznej,
 • Poradnia Chirurgiczna,
 • Poradnia Chirurgii Dziecięcej,
 • Poradnia Neurochirurgiczna,
 • Poradnia Kardiologiczna,
 • Poradnia Neurologiczna,
 • Poradnia Pulmonologiczna dla Dzieci,
 • Poradnia Alergologiczna,
 • Poradnia Logopedyczna,
 • Poradnia Dermatologiczno – Wenerologiczna,
 • Poradnia Medycyny Pracy,
 • Poradnia Onkologiczna,
 • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza,
 • Szkoła Rodzenia,
 • Poradnia Chirurgii Szczękowo-Twarzowej,
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
 • Poradnia Medycyny Paliatywnej,
 • Poradnia Leczenia Bólu
 1.  Poradnia Medycyny Rodzinnej.
 2.  Przychodnia Stomatologiczna.
 3. Jednostkami pomocniczymi szpitala są następujące  jednostki i komórki  organizacyjne:
 • Medyczne Laboratorium Diagnostyczne,
 • Zakład Diagnostyki  Obrazowej,
 • Pracownie diagnostyki kardiologicznej,
 • Prosektorium,
 • Pracownia diagnostyki histopatologicznej i cytologicznej,
 • Pracownia diagnostyki endoskopowej,
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej,
 • Blok Operacyjny,
 • Centralna Sterylizatornia,
 • Apteka Szpitalna,
 • Dział Żywienia,
 • Dział Organizacyjno Prawny i Kadr,
 • Rejestr Usług Medycznych,
 • Działy i sekcje pionu ekonomicznego,
 • Działy i sekcje pionu techniczno-eksploatacyjnego,
 •  Sekcja zamówień publicznych,
 • Samodzielne stanowiska: Radca Prawny, Pracownik Socjalny, Komórka d.s. bhp, Kapelan szpitalny.

 

 

 1. W lokalizacji przy ul. Nenckiego 2 znajdują się:
 1. Izba Przyjęć,
 2. Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc,
 3. Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc z Pracownią Badań Czynnościowych Układu Oddechowego,
 4. Oddział Rehabilitacyjny,
 5. Dział Rehabilitacji,
 6. Ośrodek Domowego Leczenia Tlenem,
 7. Pracownia Diagnostyki Obrazowej,
 8. Zakład Opiekuńczo leczniczy

 

 1. W Ośrodku Rehabilitacyjno – Leczniczym w Rafałówce znajdują się:

1) komórki o charakterze medycznym:

a) oddział rehabilitacji dziecięcej,

b) ośrodek  rehabilitacji dziennej dla dzieci,

c)  poradnia rehabilitacyjna,

d)  gabinet zabiegowy dla dzieci.

2) komórki i stanowiska o charakterze pozamedycznym:

a) samodzielne stanowisko Kierownika,

b) Sekcja Techniczno – Eksploatacyjna w skład której wchodzą:

- kotłownia, robotnicy gospodarczy i obsługi

 

5. W Centrum Psychiatrycznym w Warcie znajdują się:

 1. komórki o charakterze medycznym:
  1. Izba Przyjęć,
  2. Oddziały Psychiatryczne Obserwacyjno - Diagnostyczne,
  3. Oddział Leczenia Uzależnień,
  4. Zakład Opiekuńczo - Leczniczy,
  5. Poradnia Zdrowia Psychicznego,
  6. Poradnia Leczenia Uzależnień,
  7. Pracownia do Elektrowstrząsów.
  8. Pracownia Fizjoterapii,
  9. Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych
  10. Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej
  11. Oddział Psychiatryczny Dla Dzieci i Młodzieży,
  12. Oddział Psychiatrii Sądowej
  13. Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci ,młodzieży i ich rodzin,
  14. Poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży.
  15. Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
  16. Ośrodek Terapii Zajęciowej,
  17. Zespół leczenia środowiskowego,
  18. Zespół leczenia środowiskowego dla dzieci i młodzieży,
 2. Komórki o charakterze medycznym pomocniczym:
  1. Apteka,
  2. Punkt pobrań,
  3. Sekcja Statystyki Medycznej, Dokumentacji i Rejestracji Chorych,
 3. Komórki o charakterze niemedycznym:
  1. Kancelaria – Sekretariat,
  2. Sekcja Ekonomiczno - Finansowa,
  3. Sekcja Techniczno - Eksploatacyjna,
  4. Sekcja Zaopatrzenia,
  5. Dział Żywienia,
  6. Samodzielne stanowiska informatyczne,
  7. Samodzielne stanowiska d.s. kadr,
  8. Inspektor do Spraw Obronnych,

§ 6

 

 1. Strukturę organizacyjną Szpitala w zakresie świadczeń medycznych określa Statut Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.
 2. Strukturę organizacyjną uwzględniającą  pozostałe pozamedyczne komórki organizacyjne przedstawia schemat organizacyjny funkcjonujący w ramach Systemu Zarządzania Jakością wg. normy ISO 9001:2008.

 

 •  

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

 

§ 7

 

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania zdrowotne, określone w odrębnych przepisach. Obowiązek spełnienia określonych odrębnymi przepisami wymagań zdrowotnych dotyczy również personelu pomocniczego oraz innych pracowników Zakładu, uczestniczących w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 2. Przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych pracownicy obowiązani posługiwać się najlepszą wiedzą medyczną i umiejętnościami, stosownie do standardów i procedur medycznych.
 3. O przyjęciu do szpitala osoby zgłaszającej się lub skierowanej przez lekarza albo uprawnioną instytucję orzeka lekarz wyznaczony do tych czynności, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby lub przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego, chyba że na mocy odrębnych przepisów możliwe jest przyjęcie do szpitala bez wyrażenia zgody.
 4. Jeśli  lekarz, o którym mowa w ust.1 stwierdzi potrzebę niezwłocznego umieszczenia pacjenta  w szpitalu, a brak jest miejsc, zakres świadczeń udzielanych przez szpital lub względy epidemiologiczne nie pozwalają na przyjęcie, szpital po udzieleniu niezbędnej pomocy w razie potrzeby przewiezie pacjenta do innego podmiotu udzielającego świadczeń medycznych, po uprzednim porozumieniu się z tym podmiotem. O dokonanym rozpoznaniu stanu zdrowia i o podjętych czynnościach lekarz sporządza stosowny zapis do dokumentacji medycznej.
 5. Wypisanie ze szpitala, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, następuje:
 1. gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu,
 2. na żądanie osoby przebywającej w szpitalu lub żądanie jej przedstawiciela ustawowego,
 3. gdy osoba przebywająca w szpitalu w sposób rażący narusza regulamin porządkowy, a nie zachodzi obawa, że zaprzestanie udzielania świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jej życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.
 1. Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania ze szpitala osoby, której stan zdrowia wymaga  leczenia w szpitalu, ordynator/kierownik oddziału, lub lekarz przez niego upoważniony, może odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy sąd opiekuńczy, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.
 2. Osoba występująca o wypisanie ze szpitala na własne żądanie jest informowana przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu. Ww. osoba składa pisemne oświadczenie o wypisaniu ze szpitala na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej.

 

§ 8

 

Jeżeli przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny nie odbiera małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji ze szpitala w wyznaczonym terminie, szpital zawiadamia o tym niezwłocznie organ gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tej osoby oraz organizuje na koszt gminy przewiezienie do miejsca zamieszkania.

 

§ 9

 

1. Skierowania do Zakładów Opiekuńczo–Leczniczych wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

2. Z wnioskiem o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego może wystąpić osoba ubiegająca się o skierowanie do Zakładu albo jej przedstawiciel ustawowy, lub za zgodą tej osoby albo jej przedstawiciela ustawowego, inna osoba lub podmiot leczniczy.

3. Wniosek, wraz z załączonymi dokumentami składa się Kierownikowi Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.

4. Osoba, która nie może być przyjęta z powodu braku miejsc, zostaje wpisana na listę oczekujących. Kierownik ZOL-u informuje osobę skierowaną do ZOL o zwolnieniu się miejsca i możliwości przyjęcia.

 5. Skierowania do Zakładów Opiekuńczo –Leczniczych wydaje się na pobyt stały albo na czas określony.

 

§ 10

 

W przypadku występowania okoliczności powodujących ograniczenie dostępności udzielania świadczeń zdrowotnych Szpital prowadzi listę oczekujących, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

Rozdział  V

Organizacja oraz zadania jednostek i komórek organizacyjnych,

warunki ich współdziałania i efektywnego funkcjonowania

 

§ 11

 

 1. Oddziały szpitalne zobowiązane są do zapewnienia chorym w szczególności:
 • podstawowych badań lekarskich koniecznych do rozpoznania,
 • przeprowadzenia potrzebnych badań diagnostycznych.
 1. Oddziały szpitalne pracują w systemie pracy ciągłej, zapewniając pacjentom całodobową opiekę.
 2. Oddziałem szpitalnym kieruje Ordynator/Kierownik, któremu podlegają wszyscy pracownicy.
 3. Ordynator/Kierownik oddziału kieruje bezpośrednio pracą lekarzy, planuje ich rozkład czasu pracy z uwzględnieniem pracy w systemie całodobowym.
 4. Pracą personelu średniego i niższego zatrudnionego w oddziale kieruje Pielęgniarka (Położna) Oddziałowa.
 5. Do zadań pracowników oddziałów szpitalnych należy:
 • staranne i systematyczne prowadzenie oraz zabezpieczanie dokumentacji medycznej,
 • codzienne informowanie Izby Przyjęć o ilości wolnych łóżek w oddziale,
 • podnoszenie rangi oddziału poprzez przestrzeganie zasad etyki zawodowej, praw pacjenta oraz właściwe kształtowanie stosunków międzyludzkich,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej i zawodowej,
 • udzielanie informacji o stanie zdrowia pacjenta zgodnie z przyjętymi zasadami zawartymi w regulaminie oddziału i powszechnie obowiązujących unormowaniach prawnych,
 • współpraca z innymi oddziałami, komórkami organizacyjnymi w zakresie przepływu informacji i świadczeń konsultacyjnych, a także spraw bytowych i socjalnych hospitalizowanych pacjentów.
 1. W oddziałach zabiegowych prowadzona jest okołooperacyjna karta kontrolna. Koordynatorem tej karty jest lekarz anestezjolog prowadzący znieczulenie do zabiegu.
 2. W przypadku zabiegów nie wymagających udziału lekarza anestezjologa koordynatorem karty jest pierwszy operator.

 

§ 12

 

 1. W ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego udzielane są świadczenia zdrowotne w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia się stanu zdrowia, powodujących zagrożenie życia.
 2. Pracami pomocy doraźnej kieruje Ordynator/Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

 

§ 13

 

 1. Świadczenia realizowane w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym obejmują:
 • świadczenia udzielane przez lekarza;
 • świadczenia udzielane przez pielęgniarkę;
 • rehabilitację ogólną w podstawowym zakresie, prowadzoną w celu zmniejszenia skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnienia ruchowego;
 • świadczenia psychologa;
 • terapię zajęciową;
 • leczenie farmakologiczne;
 • leczenie dietetyczne;
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne, w tym określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia stosowane przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w zakładzie opiekuńczym;
 • edukację zdrowotną polegającą na przygotowaniu świadczeniobiorcy i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.
 1. W zakresie koniecznym do wykonania świadczeń świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie:
 • badania diagnostyczne;
 • leki.

 

 1. Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym kieruje Kierownik.

 

§ 14

 

1. Świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

2. Świadczenia gwarantowane przysługują pacjentom chorującym na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby nowotworowe i nienowotworowe.

3. Świadczenia  opieki paliatywnej i hospicyjnej są realizowane w warunkach:

- stacjonarnych - w oddziale medycyny paliatywnej;

- domowych - w hospicjum domowym dla dorosłych lub dla dzieci do ukończenia 18 roku życia;

- ambulatoryjnych - w poradni medycyny paliatywnej.

4. Pracami Oddziału Medycyny Paliatywnej i Hospicjum Domowego i poradni kieruje Kierownik.

 

 

§ 15

 

 1. Poradnie specjalistyczne udzielają świadczeń zdrowotnych w zakresie specjalistycznej opieki medycznej oraz wykonują badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników.
 2. Poradnie specjalistyczne, udzielą świadczeń w godzinach określonych w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 3. Świadczenia w poradniach specjalistycznych udzielane są na podstawie skierowania lekarza, lekarza dentysty albo innej osoby posiadającej wymagane kwalifikacje określone na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Poradniami specjalistycznymi kierują Ordynatorzy/Kierownicy odpowiednich imiennych oddziałów szpitalnych.
 5. Poradniami specjalistycznymi nie zintegrowanymi z oddziałami szpitalnymi kierują Kierownicy tych poradni lub osoby koordynujące wyznaczone przez Dyrektora Szpitala.
 6. Obsadę kadrową w poradniach specjalistycznych zabezpieczają lekarze zatrudnieni w tych poradniach lub odpowiednich oddziałach szpitalnych.

 

§ 16

 

 1. Zakłady i Pracownie diagnostyczne udzielają świadczeń zdrowotnych obejmujących badania diagnostyczne, w tym analizy wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego.
 2. Zakłady i Pracownie diagnostyczne udzielają świadczeń w dniach i godzinach zgodnie            z ustalonym harmonogramem pracy.
 3. Zakładami i Pracowniami diagnostycznymi kierują Kierownicy.

 

§ 17

 

Szczegółową organizację działania i zadania wszystkich komórek organizacyjnych Szpitala, także tych spoza działalności medycznej określają Regulaminy organizacyjne poszczególnych komórek.

 

 

§ 18

 

 1. Wszystkie medyczne komórki organizacyjne współpracują ze sobą w zakresie przepływu informacji i świadczeń konsultacyjnych w celu zapewnienia profesjonalnej opieki medycznej pacjentom Szpitala.
 2. Komórki medyczne współpracują z komórkami działalności pomocniczej w celu zabezpieczenia spraw socjalno-bytowych pacjentów Szpitala.

 

 

Rozdział  VI

Współdziałanie z innymi podmiotami leczniczymi

 

§ 19

 

1. Szpital realizując swoje zadania współpracuje z innymi podmiotami udzielającymi świadczeń medycznych w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania.

2. Współpraca z innymi podmiotami udzielającymi świadczeń odbywa się w ramach podpisanych umów o współpracy, innych form porozumienia lub na zasadach określonych przez Płatnika dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w ramach ubezpieczenia społecznego.

 

Rozdział  VII

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej oraz wysokość opłat z tego tytułu

 

§ 20

 

 1. W ramach udzielanych świadczeń zdrowotnych Szpital prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających z tych świadczeń, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 2. Pacjent ma prawo wglądu do swojej dokumentacji medycznej prowadzonej w Szpitalu.
 3. Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjenta na zewnątrz Szpitala organom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów następuje na podstawie decyzji Dyrektora Szpitala.
 4. Dokumentację udostępnia się:

-  do wglądu,

-  w formie kopii,

-  w formie wyciągu,

-  w formie odpisu,

- w postaci oryginału za pokwitowaniem odbioru i zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

5. Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej składa się, uwzględniając czas na sporządzenie jej kopii, odpisu, wyciągu, w sekretariacie Szpitala, lub przesyła pocztą na adres Szpitala.

6. We wniosku należy uwzględnić formę odbioru dokumentacji. W przypadku przesłanie jej drogą pocztową, koszty przesłania ponosi wnioskodawca.

7. Odmowa wydania dokumentacji medycznej przez Szpital wymaga zachowania formy pisemnej.

 

§ 21

 

 1. Na podstawie art. 28 ust.1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 159), za udostępnienie dokumentacji medycznej formie kopii, odpisu lub wyciągu pobierane są opłaty.
 2. Wysokość opłat, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu określa cennik wprowadzonym przez Dyrektora Szpitala w drodze zarządzenia. Wysokość opłat nie może przekroczyć stawek maksymalnych określonych w art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 3. Z opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej, na podstawie art. 77 ust. 5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz. 121) zwolniony jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

Rozdział  VIII

Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat

Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych

§ 22

 1. Świadczenia zdrowotne finansowane ze środków innych niż publiczne realizowane są na tych samych zasadach i według tych samych procedur medycznych, co świadczenia realizowane w ramach ubezpieczenia społecznego.
 2. Zakład udziela świadczeń zdrowotnych za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej, przepisach odrębnych lub umowie cywilno-prawnej.
 3. Wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych określają Zarządzenia Dyrektora Szpitala.

 

 •  

Postępowanie w razie śmierci pacjenta

Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok przez okres dłuższy niż 72 godz.

 

§ 23

 

 1. Za informowanie o zgonie pacjenta w oddziale odpowiada kierownik komórki organizacyjnej lub lekarz pełniący dyżur.
 2. O zgonie pacjenta powiadamia się telefonicznie osobę upoważnioną, instytucję, przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego.
 3. O zgonie pacjenta w godzinach normalnej ordynacji szpitala powiadamia oddział, w którym pacjent zmarł. W przypadku nieudanej próby powiadomienia karta zgonu zostaje przekazana do Statystyki Medycznej i kolejne próby powiadomienia podejmuje pracownik Statystyki Medycznej. Po godzinach normalnej ordynacji szpitala o zgonie pacjenta powiadamia pielęgniarka Izby Przyjęć.
 4. Rodzina osoby zmarłej może zobaczyć i rozpoznać zwłoki tylko w dniach i godzinach pracy Prosektorium tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:00.
 5. W przypadku, gdy zmarły jest osobą samotną lub bezdomną o zgonie powiadamia się pracownika socjalnego ds. pacjentów.
 6. Należycie przygotować zwłoki poprzez ich umycie i okrycie, z zachowaniem godności należnej osobie zmarłej, w celu ich wydania osobie lub instytucji uprawnionej do ich pochowania.
 7. Obowiązki Szpitala w stosunku do osoby zmarłej w szpitalu reguluje art. 28 ustawy o działalności leczniczej oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie tej ustawy.

 

§ 24

Postępowanie ze zwłokami

 

 1. Zwłoki pacjenta, która zmarła w szpitalu, mogą być poddane sekcji, w szczególności gdy zgon tego pacjenta nastąpi przez upływem 12 godzin od przyjęcia, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. Zwłoki pacjenta nie są poddawane sekcji, jeżeli przedstawiciel ustawowy tej osoby wyraził sprzeciw lub uczyniła to ta osoba za życia.
 3. W dokumentacji  medycznej pacjenta sporządza się adnotację o dokonaniu albo zaniechaniu sekcji zwłok, z odpowiednim uzasadnieniem.
 4. Postanowienia ust. 1- 3 nie dotyczą dokonywania sekcji zwłok w sytuacjach:
 1. określonych w Kodeksie postępowania karnego i Kodeksie karnym wykonawczym oraz aktach wykonawczych wydanych na ich podstawie,
 2. gdy przyczyny zgonu nie można ustalić w sposób jednoznaczny,
 3. określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych    u ludzi.
 1. Zaniechanie lub dokonanie sekcji zwłok zarządza Dyrektor Szpitala lub w razie nieobecności upoważniony lekarz, na wniosek właściwego ordynatora/kierownika lub, w razie potrzeby, po zasięgnięciu jego opinii. W dokumentacji medycznej zamieszcza się adnotację o dokonaniu lub zaniechaniu sekcji zwłok z odpowiednim uzasadnieniem.
 2. Dokonanie sekcji zwłok nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 godzin od stwierdzenia zgonu.
 3. Jeżeli zachodzi potrzeba pobrania ze zwłok komórek, tkanek lub narządów,  Dyrektor  Szpitala może zadecydować o dokonaniu sekcji zwłok przed upływem 12 godzin, przy zachowaniu trybu i zasad przewidzianych w przepisach o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

 

§ 25

 

 1. Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej wprowadza się opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta zmarłego w czasie pobytu w szpitalu, za czas przechowywania tych zwłok przekraczający okres ustalony w art. 28 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ust. 6,
 2. Wysokość opłat za przechowywanie zwłok określa Zarządzenie Dyrektora Szpitala.

 

 

Rozdział  X

Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi

 

§ 26

 1. Szpitalem kieruje Dyrektor.
 2. Pionem medycznym kieruje Zastępca d.s. Medycznych. Jeśli Dyrektorem Naczelnym jest lekarz może realizować te zadania samodzielnie, nie powołując Z- cy do Spraw Medycznych.
 3. Pionem finansowym kieruje Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych.
 4. Komórkami organizacyjnymi zlokalizowanymi w budynkach przy ul. Nenckiego 2, w zakresie organizacyjnym kieruje Kierownik.
 5. Komórkami organizacyjnymi Ośrodka Rehabilitacyjno – Leczniczego w Rafałówce w zakresie organizacyjnym kieruje Kierownik.
 6. Komórkami medycznymi Centrum Psychiatrycznego w Warcie w zakresie działalności medycznej kieruje Z–ca Dyrektora d.s. Leczniczych.
 7. Prace  personelu pielęgniarsko-położniczego nadzoruje Kierownik do Spraw Pielęgniarstwa przy udziale swoich zastępców w Szpitalu przy ul. Nenckiego i w Centrum Psychiatrycznym w Warcie.

 

 

§ 27

 

 1. Oddziałami szpitalnymi kierują Ordynatorzy/Kierownicy.
 2. W oddziałach szpitalnych mogą być powoływani Zastępcy Ordynatorów/Kierowników.
 3. W oddziałach szpitalnych pracami personelu pielęgniarskiego i położniczego oraz personelu pomocniczego kierują Pielęgniarki/Położne Oddziałowe.

 

§ 28

 

 1. Poradniami specjalistycznymi kierują Ordynatorzy/Kierownicy odpowiednich oddziałów szpitalnych.
 2. Poradniami specjalistycznymi nie zintegrowanymi z oddziałami szpitalnymi kierują Kierownicy tych poradni lub osoby koordynujące wyznaczone przez Dyrektora Szpitala.
 3. Personel pielęgniarski poradni podlega Pielęgniarce/Położnej Oddziałowej, a w przypadku poradni nie integrowanych z oddziałami Kierownikowi d.s. Pielęgniarstwa.

 

§ 29

 

 1. Zakładami i Pracowniami diagnostycznymi kierują Kierownicy.
 2. Średni personel medyczny Zakładów i Pracowni diagnostycznych podlega Kierownikom Zespołów Techników lub bezpośrednio Kierownikowi d.s. Pielęgniarstwa.

 

§ 30

 

 1. W ramach działalności pozamedycznej komórkami organizacyjnymi kierują Kierownicy Działów.
 2. W działach działalności pozamedycznej mogą być powoływani Zastępcy Kierowników.
 3. W dużych działach działalności pozamedycznej mogą być wyodrębnione sekcje, na których czele stoją Kierownicy Sekcji.
 4. W strukturze organizacyjnej działalności pozamedycznej mogą występować samodzielne sekcje, na których czele stoją Kierownicy Sekcji.

5. Pracownicy w ramach samodzielnych stanowisk pracy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.

 

Rozdział  XI

Prawa i obowiązki pacjenta

Rozpatrywanie skarg pacjentów

 

§ 31

 

Prawa pacjenta przebywającego w Szpitalu określone są w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Karcie Praw Pacjenta opracowanej w Szpitalu.

 

 

§ 32

 

 1. Pacjent lub osoba reprezentująca jego prawa, jeżeli uzna, że te prawa zostały naruszone może zwrócić się z interwencją do:
  1. bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia zdrowotne,
  2. Pełnomocnika Dyrektora ds. Praw Pacjenta zatrudnionego w Szpitalu w Sieradzu,
  3. Rzecznika Praw Pacjenta w Centrum Psychiatrycznym w Warcie, będącego pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie,
  4. a następnie do Dyrektora Szpitala.
 2. Na pisemną skargę pacjenta osoba do której została ona skierowana odpowiada niezwłocznie, a jeśli udzielenie takiej odpowiedzi wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
 3. W razie niezadowalającego załatwienia sprawy pacjent lub osoba reprezentująca może zwrócić się o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Praw Pacjenta przy Narodowym Funduszu Zdrowia.
 4. Jeżeli naruszenie prawa dotyczyło fachowej czynności medycznej, interwencja może być również skierowana do Okręgowej Izby Lekarskiej, bądź do Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.
 5. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania zakładu opieki zdrowotnej lub osoby wykonującej zawód medyczny naruszono dobro osobiste pacjenta lub wyrządzono szkodę materialną w rozumieniu kodeksu cywilnego, pacjent lub osoba reprezentująca jego prawa może dochodzić swoich roszczeń przed Sądami Powszechnymi.
 6. Pacjent ma prawo wyrażania swoich opinii na temat szpitala i udzielanych w nim świadczeń w formie anonimowych ankiet.

 

§ 33

 

1. Pacjent ma obowiązek przestrzegania zasad określonych niniejszym Regulaminem, a w szczególności:

 1. stosować się do wskazówek i zaleceń lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego zarówno w zakresie procesu diagnostyczno-terapeutycznego i rehabilitacyjnego, jak i w sprawach organizacyjno-administracyjnych,
 2. stosować się do zaleconej diety,
 3. odnosić się życzliwie i kulturalnie do innych pacjentów i personelu Szpitala,
 4. przebywać w wyznaczonych salach w porach obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych i w czasie wydawania posiłków,
 5. przestrzegać ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00,
 6. w porze ciszy nocnej przebywać w oddziale,
 7. każdorazowego zgłaszania pielęgniarce zamiar opuszczenia oddziału,
 8. stosować się do przepisów o bezpieczeństwie, higienie i zagrożeniu pożarowym,
 9. szanować mienie Szpitala (w przypadku jego zniszczenia pacjent jest obowiązany pokryć straty poniesione przez Szpital),
 10. utrzymywać ład i porządek w miejscu pobytu,
 11. przestrzegać zasad higieny osobistej,
 12. przestrzegać zakazów: obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych oraz palenia wyrobów tytoniowych – pod rygorem sankcji przewidzianych prawem oraz dyscyplinarnego wypisania ze Szpitala.

3. Korzystanie przez pacjentów z telefonów komórkowych powinno się odbywać w sposób nie stwarzający uciążliwości dla innych pacjentów i poza godzinami ciszy nocnej. Ze względu na obecność aparatury medycznej i możliwość powstania zakłóceń w jej funkcjonowaniu Dyrektor może określić strefy i pomieszczenia, w których obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów komórkowych.

4. Pacjent ma obowiązek poinformować lekarza prowadzącego o stale przyjmowanych lekach nie związanych z jednostką chorobową, która jest przyczyną hospitalizacji. Używanie tych leków w czasie pobytu w Szpitalu wymaga zgody tego lekarza.

5. Pacjent jest zobowiązany udzielić w trakcie wywiadu lekarskiego lub pielęgniarskiego pełnej i prawdziwej informacji o swoim stanie zdrowia. Szpital nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z zatajenia bądź udzielenia nieprawdziwych informacji, co do istotnych.

 

 

 

§ 34

 

 1. Odwiedziny chorych w szpitalu odbywają się codziennie.
 2. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego Dyrektor Szpitala może ograniczyć kontakt pacjentów z osobami z zewnątrz.
 3. Osoby odwiedzające chorych winny zachowywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym pacjentom i pracownikom Szpitala.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 35

 

Na terenie Szpitala obowiązuje całkowity zakaz:

 1. palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych i przebywania w stanie po spożyciu alkoholu,
 2. wprowadzania zwierząt,
 3. wnoszenia broni i innych przedmiotów mogących stwarzać zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjentów i pracowników Szpitala.

 

§ 36

 

Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sieradzu w dniu 7.08.2015 r.

Wytworzył(a)
Grobelny Piotr, 5 grudnia 2015
Wprowadził(a)
Grobelny Piotr
Opublikował(a)
Grobelny Piotr, 5 grudnia 2015
Liczba wyświetleń
350
Ostatnio aktualizował(a)
Grobelny Piotr
Data ostatniej zmiany
5 grudnia 2015
Drukuj   
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.