Ogłoszenie - odbiór odpadów - LPM

Przejdź do PEŁNEJ WERSJI strony
Szpital Wojewódzki

Szpital Wojewódzki
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Szpital Wojewódzki
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

O G Ł O S Z E N I E

 

Szpital Wojewódzki  im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Sieradzu,

 ul. Armii Krajowej 7

98-200 Sieradz

 NIP: 829-18-31-912, REGON: 001129641 

 

Komórka organizacyjna: Sekcja Gospodarczy

Znak sprawy: SG.0731.18.2019

Data: 25.04.2019 r.      

Szanowni Państwo

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, zaprasza Oferentów do składania przedmiotowych ofert. Postępowanie zmierzające do wyboru wykonawcy prowadzone jest w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) i w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego Regulamin Zakupów, Dostaw, Usług i Robót Budowlanych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 Euro.

 

I. Zamawiający:

Szpital Wojewódzki  im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Sieradzu, ul. Armii  Krajowej 7, 98-200 Sieradz

 

II. Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usługi: odbiór odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych z papieru i tektury, przeznaczonych do recyklingu (zwane potocznie makulaturą) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów:

15 01 01 – opakowania z tektury i papieru

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych

– odpady z tworzyw sztucznych inne niż wymienione w 15-01-02

III. Terminy związania ofertą:

1. Okres związania ofertą 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

1.  Przedmiotem zamówienia jest ciągły i powtarzający się odbiór i wywóz opakowań z tektury i papieru

    oraz opakowań z tworzyw sztucznych, z terenu Spitala Wojewódzkiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7

     i z terenu Szpitala przy ul. Nenckiego 2 w Sieradzu.

2. Odbiór odpadów będzie dokonywany z siedziby Zamawiającego, własnym środkiem transportu

     Wykonawcy dostosowanym do tego rodzaju przewozów, na własny koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

3. Szacunkową miesięczną ilość odpadów o kodzie: 15-01-01 określamy na ok. 1100 kg., a odpadów o kodzie:

    15-01-02 na ok. 900 kg.

4.  Częstotliwość wywozu  zależna jest  od potrzeb Zamawiającego. Wywóz odpadów wykonywany będzie po

      uprzednim telefonicznym uzgodnieniu. 

5.  Wykonawca oświadcza, że posiada decyzję  w sprawie zezwolenia na zbieranie, transport i odzysk odpadów

     wydaną przez Starostę sieradzkiego na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami.

6.  Wywóz stałych odpadów segregowanych odbywać sie będzie z częstotliwością tj. dwa razy w tygodniu wg

      harmonogramu ustalonego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą lub będzie realizowany na podstawie

      zlecenia telefonicznego.

7.  Wykonawca zobowiązany jest do:

 -   dostarczenia  - w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu, pojemników lub worków do zbiórki odpadów

    i opróżnianie ich wg potrzeb.

 -   informowania o terminach odbioru odpadów.

 -   przestrzegania ustalonego harmonogram.

8.  Zamawiający zobowiązuje sie do:

-   właściwego składowania i segregowania odpadów zgodnie z instrukcjami wykonawcy.

-   opróżniania pojemników z cieczy i składowania w sposób przedstawiony przez odbierającego odpady.

-   nieudostępniania w czasie trwania umowy objętych nią odpadów innym podmiotom niż Wykonawca.

 

   9.  Jeżeli nastąpią okoliczności przeszkadzające prawidłowemu wykonaniu usługi niezależne od Wykonawcy np. Brak

        przejezdności dróg, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistniałej

       sytuacji. Wykonawca jest zobowiązany wykonać usługę po ustąpieniu w/w okoliczność w innym dniu uzgodnionym

        z Zamawiającym.

   10. Ilość odpadów segregowanych winna być udokumentowana kartami przekazania odpadów z uwzględnieniem

          odpowiedniego kodu odpadu :

•     plastik – opakowania z tworzyw sztucznych – 15 01 02,

•     plastik – odpady inne niż wymienione w 15 01 02

•     opakowania z papieru tektury –  15 01 01 

11. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie

       będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

12. Należność z tytułu świadczonych przez Wykonawcę usług będzie rozliczana ryczałtem na podstawie faktur

      VAT wystawionych przez Wykonawcę w terminie do 10 dni po zakończonym miesiącu obowiązywania umowy.

      13. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 21 dni od dnia otrzymania

             prawidłowo wystawionej faktury VAT.

 

       V. Dokumenty, jakie Wykonawca / Oferent powinien załączyć:

      1. Oferta wg Załącznika nr 1 do niniejszego zapytania.

      2. Dokument z własnego rejestru – wpis do Centralnej Rejestracji i informacji o działalności Gospodarczej

          (CEIDG), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania oferty cenowej, potwierdzony

          za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

     3. Jeżeli uprawnienie do reprezentowania osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu, o którym mowa

         powyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania

         zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę.

 

VI. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny oferty:

1. Podstawowym kryterium rozpatrywania ofert jest cena przy jednoczesnym spełnianiu wszystkich warunków

     zawartych w zapytaniu ofertowym.

        

VII. Miejsce składania i otwarcia ofert:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana

    Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7, w biurze podawczym II piętro pokój nr 235, do dnia 10.05.2019 r.

     do godziny 12.00.  w kopercie opatrzonej dokładnym adresem Wykonawcy oraz zatytułować:

     Oferta na: „odbiór odpadów z tworzyw sztucznych i tektury”.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.05.2019 r., o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

 

VIII. Osoby po stronie Zamawiającego upoważnione do kontaktu z wykonawcami:

        Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących

         postępowania jest:

                ▪   Dariusz Paszkowski  - Kierownik Sekcji Gospodarczej tel. 515 034 456,

                ▪   Tadeusz Zieliński  - Inspektor w Sekcji Gospodarczej tel. 575 677 778.

 

IX. Informacje o formalnościach

      1.  O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się

           o udzielenie zamówienia poprzez zamieszczenie wyników postępowania na stronie internetowej.     

      2.  Zamawiający, po zamieszczeniu informacji o wyborze wykonawcy na stronie internetowej

           Szpitala, nie później jednak niż w terminie związania ofertą, zawrze z wybranym Wykonawcą umowę.

     3.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający

          wybierze kolejną najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

     4.  Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

 

 

Załączniki:

     1)  Formularz Oferta Cenowa – Załącznik nr 1

     2)  Projekt umowy – Załącznik nr 2

 

X. Termin wykonania zadania:

     Umowa na odbiór odpadów zawarta zostanie na okres 1 roku: od dnia 18.05.2019 r. do 17.05.2020 r.

 

XI. Warunki udziału w postępowaniu:

   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym      i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Załączniki:

1. Oferta cenowa

2. Projekt umowy

Autor : Grobelny Piotr
Liczba wyświetleń : 634
Data publikacji : 25 kwietnia 2019
Data aktualizacji : 25 kwietnia 2019

Drukuj   
Pliki do pobrania
Ogłoszenie + Załączniki
 
Pobrano 131 razy
Serwisy lodzkie.pl
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.