Szpital Wojewódzki

Szpital Wojewódzki
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Szpital Wojewódzki
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Menu

OGŁOSZENIE

                 

 

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana  Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7 ogłasza przetarg  pisemny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego.

 

Przedmiot przetargu :

    Lokal użytkowy o pow. 28,90 m2  usytuowany na parterze w budynku „E „

    Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu , ul. Armii Krajowej 7 z przeznaczeniem na działalność

    handlową, usługową, medyczną nie będącą działalnością konkurencyjną dla szpitala

    Minimalna stawka czynszu dzierżawnego netto: 60,00  zł/m2 miesięcznie.

 

Oferty pisemne zawierające:

 

1. wypełniony załącznik nr 1 do ogłoszenia, dot. powierzchni  lokalu, jego usytuowania , stawkę za 

    czynsz dzierżawny, przeznaczenia  przedmiotu dzierżawy, rodzaju wykonywanej

    działalności oraz proponowanego okresu  dzierżawy, telefon kontaktowy.

2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo centralnej ewidencji informacji o działalności

    gospodarczej wystawiony nie później  niż  6 miesięcy przed terminem składania dokumentów

3. kserokopię decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji  podatkowej  NIP

4. kserokopię o zaświadczeniu o nr identyfikacyjnym REGON

5. kserokopię dowodu wpłaty wadium 

6. podpisane Oświadczenie przedstawiciela Wykonawcy wykonującego prace na terenie Szpitala 

    Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego,  stanowiące załącznik nr 2 do

    procedury systemowej PS/8   systemu zarządzania środowiskowego  obowiązującego w szpitalu.

    Wytyczne dla  Wykonawców  są dostępne na stronie internetowej szpitala

    www.spzozsieradz.pl, w zakładce „ Zintegrowany System Zarządzania Jakością”,

należy składać do dnia  15.06.2018 roku do godz. 1400 w sekretariacie Szpitala Wojewódzkiego przy ul Armii Krajowej 7, w zaklejonych kopertach z dopiskiem Przetarg na dzierżawę lokalu użytkowego o powierzchni  28,90  m2. .

Dokumenty dołączone do oferty w formie kserokopii oferent winien poświadczyć podpisem  „ za zgodność z oryginałem” oraz wpisać datę poświadczenia.

Wadium do przetargu w wysokości 100,00 zł należy wpłacić  w kasie Szpitala Wojewódzkiego

w Sieradzu przy ul Armii Krajowej 7  w godz. od 900   do 1400  lub  przelewem na konto : Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta : 09 1130 1163 0014 7024 7120 0006  w terminie do  dnia

15.06.2018 roku. do godz. 1400.

           W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez oferenta , który wygrał  przetarg  wadium przepada na rzecz Szpitala Wojewódzkiego . Wadium wpłacone przez oferenta , który wygrał przetarg i podpisał umowę  zostanie wypłacone w terminie  7 dni po podpisaniu  umowy

z kasy szpitala lub  przelane na podane konto  oferenta.

Z dodatkowymi warunkami przetargu, przedmiotem przetargu  i zasadami dzierżawy można zapoznać się w tygodniu  od poniedziałku do piątku w  Administracji Szpitala  Wojewódzkiego

w godz. 800- 1400 ,  tel. 43 8278361,pokój 203 II piętro w budynku „ D”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2018 roku o godz. 1100  w siedzibie Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Armii Krajowej 7 w sali konferencyjnej nr 205.

Umowa na dzierżawę z oferentem , który wygra przetarg może być podpisana  przez Szpital Wojewódzki na okres trzech lat.

Szpital Wojewódzki zastrzega sobie prawo unieważnienia  przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

Sieradz, dnia 01 czerwca 2018 roku.

Autor : Grobelny Piotr
Liczba wyświetleń : 547
Data publikacji : 4 czerwca 2018
Data aktualizacji : 4 czerwca 2018

Drukuj   
Pliki do pobrania
pliki
 
Pobrano 121 razy
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego