Zaproszenie do składania ofert - naprawy samochodów - LPM

Przejdź do PEŁNEJ WERSJI strony
Szpital Wojewódzki

Szpital Wojewódzki
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

Szpital Wojewódzki
im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

O G Ł O S Z E N I E
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Sieradzu,
ul. Armii Krajowej 7
98-200 Sieradz
NIP: 829-18-31-912, REGON: 001129641

Komórka organizacyjna: Sekcja Gospodarczy
Znak sprawy: SG.0731.3/1.2019
Data: 31.01.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
Postępowanie prowadzone jest przez Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Sieradzu w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) i w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego
Regulamin Zakupów, Dostaw, Usług i Robót Budowlanych o wartości szacunkowej nie przekraczającej
równowartości kwoty 30.000 Euro.
I. Zamawiający:
Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Sieradzu, ul. Armii Krajowej 7,
98-200 Sieradz
ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA
ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE NAPRAW BIEŻĄCYCH SAMOCHODÓW ORAZ NAPRAW
I WYMIANY OPON W POJAZDACH SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. PRYMASA
KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W SIERADZU UL ARMII KRAJOWEJ 7 I CENTRUM
PSYCHIATRYCZNYM W WARCIE UL. SIERADZKA 3, OD DNIA 01.03.2019 ROKU DO DNIA
29.02.2020 ROKU
II. Opis przedmiotu zamówienia:
Część I
1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa samochodów w zakresie: mechanika pojazdowa,
wymiana i naprawy opon w Szpitalu Wojewódzkim w Sieradzu, wyszczególnionych w Załączniku
Nr 2.
2. okresowa obsługa techniczna pojazdów Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu,
wyszczególnionych w Załączniku Nr 2.
3. wymiana części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z cenami detalicznymi
zakupionych przez Wykonawcę.
Część II
1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa samochodów w zakresie: mechanika pojazdowa,
wymiana i naprawy opon w Centrum Psychiatrycznym w Warcie, wyszczególnionych
w Załączniku Nr 3.
2. okresowa obsługa techniczna pojazdów Centrum Psychiatrycznego w Warcie,
wyszczególnionych w Załączniku Nr 3.
3. wymiana części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych zgodnie z cenami detalicznymi
zakupionych przez Wykonawcę.
III. Termin związania ofertą:
1. Okres związania ofertą 30 dni
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
IV. Istotne Warunki Zamówienia:
1. Naprawa pojazdów zostanie wykonana zgodnie z warunkami technicznymi przewidzianymi dla
danej marki. Miejscem wykonania usługi musi być warsztat zlokalizowany w odległości do
10 km. od siedziby Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu oraz 10 km. od Centrum
Psychiatrycznego w Warcie.
2. Części zamienne, podzespoły i akcesoria użyte do naprawy będą nowe i oryginalne albo
zostaną zastosowane występujące zamienniki o podanej klasie jakości w stosunku do części
oryginalnych poszczególnych samochodów. Dopuszcza się możliwość zastosowania części
używanych na wniosek i za zgodą Zamawiającego.
3. Oferent zapewni naprawę awaryjną w pierwszej kolejności bezpośrednio po zgłoszeniu, bez
konieczności wcześniejszej rezerwacji oraz zbędnych opóźnień.
4. Oferent zobowiązany jest do udzielenia co najmniej 12- miesięcznej gwarancji na naprawy
i części zamienne oraz podzespoły użyte do wykonania zamówienia. Bieg terminu gwarancji
liczony będzie od daty każdej z usług wykonywanych w pojeździe – potwierdzonej przez Za
mawiającego bądź osobę przez niego upoważnioną, podpisanym protokółem odbioru – bez
zastrzeżeń.
5. Warunkiem przyjęcia samochodu do naprawy jest pisemne lub ustne zlecenie naprawy,
wystawione przez Zamawiającego bądź osobę przez niego upoważnioną oraz wystawienie
protokołu przyjęcia.
6. W przypadku konieczności powiększenia lub zmniejszenia zakresu napraw Oferent obowiązany
jest do uzgodnienia podjętych czynności z Zamawiającym lub osobą upoważnioną.
7. Oferent będzie zobowiązany do zwrotu wymontowanych ( zużytych) części zamiennych,
podzespołów.
8. warsztat musi spełniać następujące warunki: - możliwość komputerowej diagnostyki pojazdu
(w tym komputerowe sprawdzenie zawieszenia, amortyzatorów, hamulców, silnika, klimatyzacji
i tp.).
9. Warsztat samochodowy powinien świadczyć usługi co najmniej od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 17:00. w soboty 8:00 – 13:00
10. W przypadku wadliwego wykonania naprawy pojazdu ( w tym: wymiany części zamiennych
i podzespołów oraz materiałów eksploatacyjnych), bądź gdy pojazd lub jego element zostanie
uszkodzony – Oferent będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód, w tym zwrotu wszelkich
kosztów związanych z późniejszymi naprawami pojazdu, którego Zamawiający zmuszony był
dokonać.
11. Przyjęcie pojazdu do naprawy należy odnotować w książce serwisowej pojazdu, wpis musi
również zawierać stan licznika i wykaz dokonanych czynności.
12. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia cen detalicznych
z dnia zakupu za części użyte do naprawy.
13. Należność z tytułu świadczonych przez Wykonawcę usług będzie rozliczana na podstawie
miesięcznych faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę w terminie do 10 dni po zakończonym
miesiącu.
14. W fakturze VAT za wykonane usługi (naprawy) należy umieścić Nr rejestracyjny pojazdu ze
stanem licznika.
15. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od
dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.
V. Dokumenty, jakie Wykonawca / Oferent powinien załączyć do oferty:
1. Ofert wg Załącznika nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Dokument z własnego rejestru – wpis do Centralnej Rejestracji i informacji o działalności
Gospodarczej (CEIDG), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania
oferty cenowej, potwierdzony za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
3. Jeżeli uprawnienie do reprezentowania osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu,
o którym mowa powyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę
do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę.
VI. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny oferty:
1. cena 1 roboczogodziny – 80 %,
Punkty za cenę oblicza się przyjmując zaoferowaną najniższą cenę, przypisując jej liczbę
100 x 0,8 ( 80 %) = 80 pkt,
Wyliczenie punktów za cenę zaproponowaną w następnych ofertach: cena najniższa
x 100 / cena kolejnej oferty = wynik x 0.8 ( 80%),
2. oferowany upust od zastosowanej ceny detalicznej, części zamiennych i materiałów
eksploatacyjnych – 20%,
Punkty za upust oblicza się przyjmując za podstawę zaoferowany najwyższy upust przypisując
mu liczbę 100 x 0,2 ( 20 %) = 20 pkt,
Wyliczenie punktów za upust zaproponowany w następnych ofertach: upust w kolejnej ofercie
x 100: najwyższy upust = wynik x 0,2 (20%);
VII. Miejsce składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Szpital Wojewódzki im. Prymasa
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7, w biurze podawczym II piętro
pokój nr 235 w kopercie opatrzonej dokładnym adresem Wykonawcy oraz zatytułować:
Oferta w postępowaniu na „Naprawę pojazdów Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu lub „Oferta
w postępowaniu na „Naprawę pojazdów Centrum Psychiatrycznego w Warcie na formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego w terminie do dnia
12.02.2019 r. do godziny 12.00.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.02.2019 r., o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
VIII. Osoby po stronie Zamawiającego upoważnione do kontaktu z wykonawcami:
Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących
postępowania jest:
- Kierownik Sekcji Gospodarczej, Dariusz Paszkowski tel. 515 034 456,
IX. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia poprzez zamieszczenie wyników
postępowania na stronie internetowej.
2. Zamawiający, po zamieszczeniu informacji o wyborze wykonawcy na stronie internetowej
Szpitala, nie później jednak niż w terminie związania ofertą, zawrze z wybranym Wykonawcą
umowę.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający
wybierze kolejną najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej
oceny.
4. Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie ofert zapytania ofertowego bez podania przyczyn.

Załączniki:
1) Formularz Oferta Cenowa – Załącznik nr 1
2) Wykaz pojazdów Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu – Załącznik nr 2
3) Wykaz pojazdów Centrum Psychiatrycznego w Warcie – Załącznik nr 3
4) Projekt umowy – Załącznik nr 4
Załącznik nr 1 do zaproszenia Nr sprawy: SG.0731.2/2019
Data: ……....2019 r.
….......................................................... ...................................................
Pieczątka firmowa Wykonawcy / Oferenta miejscowość data
Wykonawca/Oferent :.......................................................................................................................
NIP …………………………… REGON …………………………………………………........................
Adres:...............................................................................................................................................
Województwo: ………………………………………………………………………….....................…….
Tel.:.................................................................... Fax:..................................................................

Oferta Cenowa
Oferujemy następujące warunki serwisowania i napraw samochodów Szpitala Wojewódzkiego im.
Prymasa Kardynała St. Wyszyńskiego w Sieradzu:
Cena jednej roboczogodziny ( brutto) Procentowy upust od stosowanej ceny
detalicznej podzespołów i części zamiennych
Jako WYKONAWCA / OFERENT oświadczam, że:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuję osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
3. Wyrażam(-y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz treści zawartej w ofercie
w zakresie niezbędnym do ogłoszenia wyników postępowania w tym również zamieszczenia tych
informacji na stronie internetowej szpitala.
………………………………………………………..
Uprawniony przedstawiciel składającego Ofertę –
– pieczęć z podpisem lub nazwisko i imię.

 

Załącznik Nr 2 do zaproszenia
Wykaz pojazdów Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Sieradzu
L.p. Marka i typ pojazdu Rodzaj pojazdu Nr rej.
1 Fiat Doblo ciężarowy ESI RA99
2 Fiat Tipo osobowy ESI 44950
3 Fiat Tipo osobowy ESI 47774
4 Mercedes Sprinter ciężarowy ESI 16752
5 Renault Master ambulans sanitarny ESI 65WV
6 Renault Master ambulans sanitarny ESI 42995
7 Renault Master ambulans sanitarny ESI JT14
8 Renault Master ambulans sanitarny ESI JT17
9 Renault Master ambulans sanitarny ESI 27403
10 Renault Master ambulans sanitarny ESI 27404
11 Renault Trafik ambulans sanitarny ESI 33WJ
12 Citroen Berlingo ciężarowy ESI AF31
13 Skoda Romster osobowy ESI 20255
14 VolksWagen T-4 ciężarowy ESI HY11
15 VolksWagen Transporter ambulans sanitarny ESI 43802
16 VolksWagen Caddy dostawczy ESI UN16
17 Wózek akumulatorowy Balkancar KE-DUNAV-LOM
UWAGA:
Ilość pojazdów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

 

Załącznik Nr 3 do zaproszenia
Wykaz pojazdów Centrum Psychiatrycznego w Warcie
L.p. Marka i typ pojazdu Rodzaj pojazdu Nr rej.
1 Fiat Seicento osobowy ESI 10PU
2 Peugot Boxer ciężarowy ESI LH16
3 Renault Trafik osobowy ESI 38ML
4 Ciągnik Ursus C-360 ESI 412T
5 Ciągnik Ursus C-360 SIS 402T
UWAGA:
Ilość pojazdów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

 

Załącznik Nr 4
projekt umowy
UMOWA nr .............. /19
zawarta w Sieradzu
w dniu …...............................................
pomiędzy:
Szpitalem Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu z siedzibą w
Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7
reprezentowanym przez:
1. Dyrektora – Magdalenę Banach
2. Główną Księgową – Annę Marczak
zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym
a:
…...........................................
reprezentowanymi przez:
1. ….............
zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą,
o treści następującej:
§ 1
Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie napraw bieżących samochodów oraz
naprawy i wymiany opon w pojazdach Zamawiającego. Usługa obejmuje bieżące naprawy pojazdów
Szpitala Wojewódzkiego im Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej
7, 98-200 Sieradz i Centrum Psychiatrycznym w Warcie ul. Sieradzka 3, zgodnie z wykazami
stanowiącymi załącznik do zaproszenia cenowego, na każde wezwanie Zamawiającego złożone w
formie pisemnej, telefonicznej lub e mailowej, w terminie ustalonym przez strony.
§ 2
Naprawa pojazdów zostanie wykonana zgodnie z warunkami technicznymi przewidzianymi dla danej
marki pojazdu, każdorazowo potwierdzona pisemnym pod rygorem nieważności protokołem
odbioru lub faktury podpisanej przez przedstawiciela Zamawiającego – bez zastrzeżeń, który jest
podstawą do wystawienia faktury.
§ 3
Wykonawca jest zobowiązany do świadczenia usług w następujących dniach i godzinach:
- od poniedziałku do piątku, w godzinach: 800 – 17 00;
- w soboty, w godzinach: 800 – 13 00;
§ 4
Wykonawca zobowiązuje się do dysponowania w całym okresie obowiązywania umowy
odpowiednimi urządzeniami diagnostycznymi umożliwiającymi przeprowadzenie komputerowej
diagnostyki pojazdu (w tym komputerowego sprawdzanie zawieszenia, amortyzatorów, hamulców,
silnika, klimatyzacji, itp.).
§ 5
Wykonawca zapewni naprawę awaryjną w pierwszej kolejności bezpośrednio po zgłoszeniu, bez
konieczności wcześniejszej rezerwacji oraz zbędnych opóźnień.
§ 6
W przypadku konieczności powiększenia lub zmniejszenia zakresu zleconej naprawy, Wykonawca
zobowiązany jest do uzgodnienia podjętych czynności z Zamawiającym lub osobą przez niego
upoważnioną.
§ 7
1. Wykonawca udziela 12- miesięcznej gwarancji na wykonane bieżącej oraz awaryjnej naprawy oraz
zapewni nie krótszy okres gwarancji producenta na części zamienne oraz podzespoły użyte do
wykonania zamówienia. Bieg terminu gwarancji liczony będzie od daty protokolarnego
potwierdzenia każdej z usług wykonanych w pojeździe.
2. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo do zastosowania ……. % -owego upustu na części
zamienne i podzespoły, w odniesieniu do ceny detalicznej zakupu dokonanego przez Wykonawcę.
3. Wykonawca zobowiązuje się do wydania Zamawiającemu dokumentów gwarancyjnch
zamontowanych części użytych w celu wykonania napraw, w chwili podpisania protokołu, o którym
mowa w § 2 umowy.
4. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do naprawy wszelkich wad czy usterek
zgłoszonych przez Zamawiającego w formie pisemnej, telefonicznej lub e mailowej w terminie
ustalonym wspólnie przez Strony, nie dłuższym niż 7 dni.
§ 8
Części zamienne, podzespoły i akcesoria użyte do naprawy będą nowe i oryginalne albo zostaną
zastosowane występujące zamienniki o podobnej klasie jakości w stosunku do części oryginalnych
poszczególnych samochodów. Dopuszcza się możliwość zastosowania części używanych na wniosek
i za zgodą Zamawiającego.
§ 9
W przypadku wadliwego wykonania naprawy pojazdu (w tym: wymiany części zamiennych
i podzespołów oraz materiałów eksploatacyjnych), bądź gdy pojazd lub jego element zostanie
uszkodzony – Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia wszelkich szkód, w tym zwrotu wszelkich
kosztów związanych z późniejszymi naprawami pojazdu, których Zamawiający zmuszony był dokonać
w związku z działaniami Wykonawcy.
§ 10
1. Stawkę roboczogodziny ustala się na kwotę …..... brutto (słownie: …..... złotych brutto).
2. Maksymalną wartość przedmiotu umowy określonego w §1 Strony ustalają na kwotę …….. zł
brutto (słownie: ………………………………….brutto).
§ 11
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy przez okres 12 miesięcy od daty
podpisania umowy lub do wyczerpania maksymalnej wartości przedmiotu umowy określonej w § 10
ust.2.
§ 12
1. Należność z tytułu świadczonych przez Wykonawcę usług będzie rozliczana na podstawie
miesięcznych faktur wystawionych przez Wykonawcę w terminie do 10 dni po zakończonym
miesiącu. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia w Fakturze wykonanych
jednostkowych napraw i cen za usługi i części oraz stanu licznika i nr rej. pojazdu.
2. Przyjęcie pojazdu do naprawy należy odnotować w książce serwisowej pojazdu, wpis musi
zawierać również stan licznika i wykaz dokonanych czynności.
3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia cen detalicznych
z dnia zakupu za części użyte do naprawy
4. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od
dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego.
§ 13
Do kontaktów z Wykonawcą po stronie Zamawiającego upoważnieni są:
1. Dariusz Paszkowski – kierownik Sekcji Gospodarczej, nr tel. 515 034 456
2. Z-ca Piel. Oddziałowej SOR, Justyna Puławska tel. 505 049 575.
3. Tadeusz Zieliński – inspektor Sekcji Gospodarczej, nr tel. 575 677 778
§ 14
Strony nie mogą przenosić praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.
§ 15
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 16
Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego okresu
wypowiedzenia.
§ 17
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd Rejonowy w Sieradzu.
§ 18
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 19
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
………………………………...……………………. ………………………….………………………..........
WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY

Autor : Grobelny Piotr
Liczba wyświetleń : 806
Data publikacji : 31 stycznia 2019
Data aktualizacji : 31 stycznia 2019

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
v2 Grobelny Piotr, 31 stycznia 2019
Pliki do pobrania
Ogłoszenie i załączniki
 
Pobrano 339 razy
Serwisy lodzkie.pl
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.