Zaproszenie do składania ofert - odbiór odpadów - LPM

Przejdź do PEŁNEJ WERSJI strony

Ogłoszenie

 

Szpital Wojewódzki  im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Sieradzu,

 ul. Armii Krajowej 7 98-200 Sieradz

 NIP: 829-18-31-912, REGON: 001129641 

 

Komórka organizacyjna: Sekcja Gospodarczy

Znak sprawy: SG.0731.7.2021

Data: 18.06.2021 r.      

Szanowni Państwo

Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu, zaprasza Oferentów do składania przedmiotowych ofert. Postępowanie zmierzające do wyboru wykonawcy prowadzone jest w oparciu o obowiązujący u Zamawiającego Regolamin Zakupów, Dostaw I Robut Budowlanych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro.

I. Zamawiający:

Szpital Wojewódzki  im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Sieradzu, ul. Armii  Krajowej 7, 98-200 Sieradz.

II. Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie usługi odbiór odpadów komunalnych segregowanych zgodnie z katalogiem odpadów wykazanych w  Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. tj.

15 01 01 – opakowania z tektury i papieru

15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych

III. Terminy związania ofertą:

1. Okres związania ofertą 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

IV. Opis przedmiotu zamówienia:

1.  Przedmiotem zamówienia jest ciągły i powtarzający się odbiór i wywóz wyżej wymienionych odpadów

     z terenu Spitala Wojewódzkiego w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7  i z terenu Szpitala przy

     ul. Nenckiego 2 w Sieradzu.

2. Odbiór odpadów będzie dokonywany z siedziby Zamawiającego:

         a) własnym środkiem transportu dostosowanym do tego rodzaju przewozów

         b) załadunkiem we własnym zakresie.

3.  Częstotliwość wywozu  zależna jest od potrzeb Zamawiającego. Wywóz odpadów wykonywany będzie po

      uprzednim telefonicznym uzgodnieniu. 

4.  Wykonawca oświadcza, że posiada decyzję w sprawie zezwolenia na zbieranie, transport i odzysk odpadów

     wydaną przez odpowiedni Urząd dla miejsca prowadzenia działalności oraz niezbędne pozwolenia dotyczące

     prowadzenia działalności w zakresie gospodarowania odpadami.

6.  Wywóz stałych odpadów segregowanych odbywać sie będzie z częstotliwością co dwa tygodnie wg

      ustalonego dnia tygodnia wywozu z Zamawiającym lub będzie realizowany na podstawie zlecenia

      telefonicznego.

7.  Wykonawca zobowiązany jest do:

-   dostarczenia  - w uzgodnionym z Zamawiającym miejscu, pojemników  lub worków typu big bag do zbiórki

     odpadów  i opróżnianie ich wg potrzeb.

 -   przestrzegania ustalonych terminów odbioru.

8.  Zamawiający zobowiązuje sie do:

-   właściwego składowania i segregowania odpadów zgodnie z instrukcjami wykonawcy.

-   nieudostępniania w czasie trwania umowy objętych nią odpadów innym podmiotom niż Wykonawca.

   9.  Ilość odpadów segregowanych winna być udokumentowana I potwierdzona na platformie BDO kartami przekazania odpadów z uwzględnieniem odpowiedniego kodu odpadu:

                 

         15 01 01 – opakowania z tektury i papieru

         15 01 02 – opakowania z tworzyw sztucznych

   10. Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie

       będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

11. Należność z tytułu świadczonych przez Wykonawcę usług będzie rozliczana na podstawie faktury VAT

       wystawionej przez Wykonawcę po zakończonym odbioru odpadów  w danym miesiącu. Faktura winna zostać

       wystawiona i doręczana Zamawiającemu w terminie do 10. dnia po zakończonym miesiącu.

      12. Zapłata za wykonaną usługę nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania

             prawidłowo wystawionej faktury VAT.

       V. Dokumenty, jakie Wykonawca / Oferent powinien załączyć:

      1. Oferta wg Załącznika nr 1 do niniejszego zapytania.

      2. Dokument z własnego rejestru – wpis do Centralnej Rejestracji i informacji o działalności Gospodarczej

          (CEIDG), wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania oferty cenowej, potwierdzony

          za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

      3. Jeżeli uprawnienie do reprezentowania osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentu, o którym mowa

          powyżej, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania

          zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę.

VI. Kryteria wyboru oferty i sposób oceny oferty:

     1. Podstawowym kryterium rozpatrywania ofert jest cena przy jednoczesnym spełnianiu wszystkich warunków

         zawartych w postępowaniu ofertowym.

 VII. Miejsce składania i otwarcia ofert:

     1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana

         Wyszyńskiego w Sieradzu ul. Armii Krajowej 7, w biurze podawczym II piętro pokój nr 235, do dnia

         19.07.2021  r. do godziny 12.00.  w kopercie opatrzonej dokładnym adresem Wykonawcy oraz zatytułować:

         Oferta na: „odbiór odpadów ”.

     2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2021 r., o godz. 12:30  w siedzibie Zamawiającego.

     3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

     4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

VIII. Osoby po stronie Zamawiającego upoważnione do kontaktu z wykonawcami:

        Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących

         postępowania jest:

                ▪   Dariusz Paszkowski  - Kierownik Sekcji Gospodarczej tel. 515 034 456,

                ▪   Tadeusz Zieliński  - St. Inspektor w Sekcji Gospodarczej tel. 575 677 778.

IX. Informacje o formalnościach

      1.  O wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się

           o udzielenie zamówienia telefonicznie.     

      2.  Zamawiający, po udzieleniu informacji o wyborze wykonawcy, nie później jednak niż w terminie związania

           ofertą, zawrze z wybranym Wykonawcą umowę.

     3.  Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający

          wybierze kolejną najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

     4.  Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania ofertowego bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

1)  Formularz Oferta Cenowa – Załącznik nr 1

2)  Projekt Umowy – Załącznik nr 2

X. Termin wykonania zadania:

     Okres trwania umowy będzie obowiązywał 24 miesiące od dnia 01.08.2021 r.

XI. Warunki udziału w postępowaniu:

     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności,
  • posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym

iosobami zdolnymi do wykonaniazamówienia.

                            ⦁     Posiadają nadany numer rejestrowy BDO, zgodnie z art. 54 ust.1 i 2 ustawy z dnia

                                   14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 2018, poz. 992 ze zm.)

Załączniki:

1. Oferta cenowa

2. Projekt umowy

Autor : Grobelny Piotr
Liczba wyświetleń : 102
Data publikacji : 17 czerwca 2021
Data aktualizacji : 17 czerwca 2021

Drukuj   
Pliki do pobrania
załaczniki
 
Pobrano 17 razy
Serwisy lodzkie.pl
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.