Klauzule informacyjne RODO - LPM

Przejdź do PEŁNEJ WERSJI strony

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Łodzi

 

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Łodzi

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

    
     Agnieszka Zadrożniak
     e-mail:
     tel: 42 27 21 900


Prawo dostępu do Pana/ Pani danych osobowych (Art. 15)

 

Prawo dostępu do danych osobowych polega na tym, iż może Pani/Pan wystąpić do PWDL z pytaniem czy PWDL przetwarza Pani/Pana dane osobowe, a jeśli tak może Pani/Pan uzyskać informacje w zakresie wynikającym z art. 15 ust. 1-3 RODO (m. in. na temat jaki jest cel przetwarzania i okres przechowywania danych osobowych, jakie dane osobowe są przetwarzane, kim są odbiorcy danych osobowych, informacjeprzysługujących prawach). Oprócz ww. informacji, może Pan/Pani wnioskować o otrzymanie kopi danych osobowych. Pierwsze wydanie kopi danych osobowych jest bezpłatne. Za kolejne administrator ma prawo pobrać opłatę w wysokości nie wyższej niż opłaty wskazane w art. 28 ust. 4 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Za kolejne kopie uznaje się w szczególności dokumentację medyczną w zakresie w jakim była uprzednio udostępniona. Pani/Pan prawo do uzyskania kopii danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, których dane dotyczą. Wzór wniosku o wydanie kopii danych.

 

Wyciąg z Procedury realizacji praw podmiotów danych:

 1. Wnioski z prośbą o realizację prawa wynikającego z faktu przetwarzania przez WOMP CP-L w Łodzi danych osobowych należy złożyć w jeden z wybranych sposobów:

 • przez Inspektora Ochrony Danych pisemnie na adres administratora lub mailowo na adres , lub telefonicznie +48 506 474 362;

 • osobiście w siedzibie ADO (ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź)

 • listownie na adres ADO (ul. Aleksandrowska 61/63, 91-205 Łódź) oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@wompcpl.eu

 1. Informacji udziela się osobiście, na piśmie, w formie elektronicznej. Dopuszcza się przekazanie informacji ustnie na wyraźne żądanie osoby, której dane dotyczą. Jednakże w związku z istniejącym zagrożeniem dostania się danych osobowych w ręce osób do tego nieupoważnionych osoby korzystające z formy pisemnej lub z poczty elektronicznej, aby odebrać gotową odpowiedz/dokumentację winny zgłosić się osobiście z powodu obowiązku zweryfikowania czy wydawane dokumenty są przekazywane osobie, której wniosek dotyczy.
  W sytuacji, gdy odbiór osobisty nie jest możliwy we wniosku należy obowiązkowo podać numer telefonu w celu konieczności nawiązania kontaktu z wnioskodawcą i zweryfikowania jego tożsamości.

 2. Zgłoszenie realizacji wniosku powinno zawierać:

  • Dane dotyczące osoby wnioskującej: imię, nazwisko, adres, pesel, numer telefonu kontaktowego;

  • Przedmiot wniosku ze wskazaniem art. RODO lub ogólnym powołaniem się na przepisy RODO;

  • Rodzaj dokumentacji, której wniosek dotyczy;

  • Informacje o preferowanej formie odpowiedzi (odbiór osobisty, drogą pocztową na wskazany adres, lub pocztą elektroniczną);

 1. Administrator dołoży wszelkich starań, aby udzielenie informacji nastąpiło bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udzielić osobie, której dane dotyczą, wnioskowanych informacji lub o działaniach podjętych w związku z jej wnioskiem na podstawie przepisów RODO. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W takim jednak wypadku, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania, Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia.

 2. Udzielenie informacji następuje dopiero po potwierdzeniu tożsamość osoby, której dane dotyczą.

 3. W przypadku, gdy żądanie osoby, której dane są przetwarzane nie mogą zostać uwzględnione, Administrator poinformuje tą osobę w ww. terminach o odmowie realizacji żądania wraz z podaniem przyczyn.

 

Prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Art.16)

Pacjent ma prawo zażądać w każdym momencie niezwłocznego sprostowania danych osobowych go dotyczących, które przetwarza WOMP CP-L w Łodzi. Pacjent ma również prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych na jego temat przetwarzanych przez WOMP CP-L w Łodzi, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia z tym zastrzeżeniem, że wszelkie aktualizacje danych muszą być ograniczone celem ich przetwarzania, np. nie może Pani/Pan żądać uzupełnienia o dane, które byłyby niezgodne z celem przetwarzania, oraz wprowadzone sprostowanie nie może prowadzić do naruszenia autonomii zawodowej osoby wykonującej zawód medyczny, która dokonywała wpisu do dokumentacji medycznej.

 

Prawo do usunięcia Pani/Pana danych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (Art.17)

Prawo Pacjenta do bycia zapomnianym nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych Pacjentów przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę.

WOMP CP-L w Łodzi będzie zmuszony odmówić zrealizowania prawa Pacjenta do bycia zapomnianym w odniesieniu do danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej przez cały wymagany przepisami prawa okres archiwizacji dokumentacji medycznej powołując się na przepis art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta w zw. z art. 17 ust. 3 lit. c) RODO.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych Pacjenta odbywa się na podstawie zgody Pacjent może zrealizować prawo do bycia zapomnianym w zakresie celu, w którym dane osobowe pacjenta są przetwarzane na podstawie tej zgody, pod warunkiem, że zachodzi przynajmniej jedna z przesłanek wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO.

 

Prawo do ograniczenia przetwarzania (Art.18)

Żądanie do ograniczenia przetwarzania zgodnie z przesłanką określoną w art. 18 ust. 1 lit a) RODO w odniesieniu do danych osobowych Pacjentów przetwarzanych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę nie jest skuteczne. WOMP CP-L w Łodzi może przetwarzać te dane w dotychczasowym zakresie, bowiem ograniczenie przetwarzania danych dokonywanego w celach zdrowotnych i mogłoby istotnie utrudnić realizację tych celów.

 

Prawo do przenoszenia danych (Art. 20)

Prawo Pacjenta do przenoszenia danych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez WOMP CP-L w Łodzi na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę.

Prawo Pacjenta do przenoszenia danych znajduje zastosowanie wyłącznie wobec operacji przetwarzania danych osobowych prowadzonych przez WOMP CP-L w Łodzi, które mają charakter zautomatyzowany (nie obejmuje danych przetwarzanych w postaci papierowej) i które prowadzone są w oparciu o zgodę Pacjenta na przetwarzanie danych osobowych lub w oparciu o umowę, której Pacjent jest stroną.

 

Prawo do sprzeciwu (Art.21)

Prawo Pacjenta do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych przez WOMP CP-L w Łodzi na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, w tym w szczególności wobec danych przetwarzanych w ramach dokumentacji medycznej i innych przetwarzanych w oparciu o ww. przesłankę.

Prawo Pacjenta do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych znajduje zastosowanie tylko i wyłącznie wobec danych osobowych przetwarzanych przez WOMP CP-L w Łodzi:

 • w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO);

 • w oparciu o przesłankę tzw. prawnie uzasadnionych interesów WOMP CP-L w Łodzi jako administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Wniosek o realizację praw osób których dane dotyczą

powrót


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzule informacyjne RODO

Klauzula informacyjna dotycząca pacjentów

Klauzula informacyjna dotycząca pracowników

Klauzula informacyjna dla byłego pracownika

Klauzula informacyjna - korespondencja e-mailowa

Klazula informacyjna - monitoring wizyjny

Klazula informacyjna - szczepienia COVID19 2-1

Załącznik do klauzuli COVID 19

 

powrót


Podstawa przetwarzania danych osobowych

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi, jako podmiot wykonujący działalność leczniczą przetwarza dane osobowe Pacjentów, w tym dotyczące zdrowia na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1) zwanego RODO, tj.: art. 6 ust. 1 lit. c) - czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 9 ust. 2 lit h) - przetwarzanie jest niezbędne do celów medycznych, oraz na podstawie przepisów polskich ustaw z dziedziny prawa medycznego między innymi:

 • Ustawy z dnia 11 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;

 • Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 • Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Przetwarzanie danych osobowych Pacjentów w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych nie wymaga od WOMP CP-L w Łodzi pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ sposób i zakres przetwarzania danych w tym przypadku jest ściśle określony w przepisach i jest to obowiązek ustawowy.

powrót

Nasze serwisy
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.