Strona główna - LPM

Przejdź do PEŁNEJ WERSJI strony

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Łodzi

 

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze

w Łodzi


Życzenia Bożonarodzeniowe

 


OCT w WOMP CP-L w Łodzi

 

W dniu 25.10.2021r. Pan Piotr Adamczyk - Wicemarszałek Województwa Łódzkiego przekazał do Poradni Okulistycznej WOMP CP-L w Łodzi aparat OCT. Jest to optyczna koherentna tomografia, niezwykle precyzyjne badanie struktur gałki ocznej. To nowoczesna technika obrazowania dzięki, której uzyskuje się skan o bardzo wysokiej rozdzielczości. Aparat zakupiony z budżetu województwa łódzkiego jest urządzeniem wielofunkcyjnym wykorzystywanym do diagnozowania chorób siatkówki i nerwu wzrokowego ale również tzw. przedniego odcinka np. do pomiaru grubości rogówki.

Badanie jest nieinwazyjne, bezbolesne i zwykle nie wymaga żadnych przygotowań (ewentualnie podanie kropli rozszerzających źrenicę). Dzięki temu często zastępuje czasochłonne i skomplikowane techniki. Można badać kobiety w ciąży, alergików oraz Pacjentów słabo współpracujących. Najczęstsze wskazania to:

 • choroby plamki żółtej ( w tym ADM – zwyrodnienie związane z wiekiem),

 • cukrzycowy obrzęk plamki,

 • otwór centralny,

 • znamiona barwnikowe tęczówki i dna oka,

 • podejrzenie czerniaka gałki.

OCT jest też bardzo użyteczne we wczesnej diagnostyce jaskry, która nieleczona prowadzi do ślepoty.

Badanie może i u wielu Pacjentów powinno być powtarzane, co pozwala na ocenę progresji choroby i efektów leczenia.

OCT powinno być wykonywane i interpretowane przez doświadczonego lekarza okulistę.

To całkowicie bezpieczne i precyzyjne narzędzie umożliwi lekarzowi diagnozowanie chorób oczu na wczesnym etapie i daje Pacjentowi szansę na skuteczne leczenie, co zapobiega utracie wzroku.

   

„ŁÓDZKIE CENTRUM POSTCOVIDOWE”

 

„Regionalny program rehabilitacji dla mieszkańców województwa łódzkiego po przebytej chorobie COVID-19 „ŁÓDZKIE CENTRUM POSTCOVIDOWE” jest odpowiedzią na występowanie niepokojących powikłań po zakażeniu wirusem Sars-CoV-2, takich jak m.in. osłabienie – chroniczne zmęczenie niewytłumaczalne stanem ogólnym i mierzalnymi parametrami, zaburzenia czynności wentylacyjnych płuc – często nasilonej duszności, depresja, a nawet udar mózgu.

Stan zdrowia mieszkańców województwa, którzy przeszli chorobę, często uniemożliwia lub w bardzo dużym stopniu utrudnia kontynuowanie i podejmowanie aktywności zawodowej, w szczególności wykonywanie pracy w różnych jej formach. W efekcie, sytuacja tych osób na rynku pracy ulega pogorszeniu, a nawet grozi wypadnięciem z rynku.

W ramach specjalistycznego ośrodka ŁÓDZKIEGO CENTRUM POSTCOVIDOWEGO koordynujemy działania, które zapewniają:

 • synergię podejmowanych interwencji;
 • łatwy i szybki dostęp do świadczeń:

- konsultacji: internistycznej, kardiologicznej, neurologicznej, pulmonologicznej, rehabilitacyjnej;

- badań specjalistycznych: spirometrii spoczynkowej, rtg klatki piersiowej, EKG, testów wysiłkowych, badań laboratoryjnych (morfologii krwi obwodowej, oznaczenia parametrów układu krzepnięcia, gazometrii);

- rehabilitacji realizowanej w trybie ambulatoryjnym, domowym lub szpitalnym;

 •  zwiększenie poczucie bezpieczeństwa wśród osób po przebytej chorobie, zwłaszcza tych, którzy odbyli leczenie szpitalne;
 • maksymalizację efektów leczniczych poprzez pełna integrację miedzy usługami zdrowia psychicznego i usługami rehabilitacyjnymi;
 • efektywność kosztową podejmowanych działań (zapobieżenie powielaniu, marnotrawieniu wsparcia w sytuacji, w której pacjent we własnym zakresie organizuje sobie „pakiet” leczenia pocovidowego i korzysta na własną rękę ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych, które w jego przekonaniu umożliwią mu powrót do zdrowia). 

Do bezpłatnego Programu zapraszamy aktywnych zawodowo mieszkańców województwa łódzkiego po przebytej chorobie COVID-19.

Niniejszy program jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, finansowany jest ze  środków  Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to program, o którym mowa w art. 5 pkt 30 ustawy z dnia  27  sierpnia  2004  r.  o  świadczeniach  opieki  zdrowotnej  finansowanych ze  środków  publicznych.

Informacje o projekcie

Formalna kwalifikacja do programu

 

Zgłoszenia do udziału w Programie przyjmowane są telefonicznie i mailowo:

 WOMP CP-L w Łodzi
tel. 42 27 21 914, 505 511 566, w godz. 9.00 -15.00;
email:

PABIAN-MED w Pabianicach
tel. 42 22 55 455, 500-080-610, w godz. 9.00-15.00;
email: pabianmed@pabianmed.pl

ZAPRASZAMY!

 


GŁOSUJEMY!
 
W DNIACH 28 CZERWCA – 16 LIPCA 2021 R. GŁOSUJEMY NA NASZE DWA PROJEKTY W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO: W10 i W22.
 
LICZYMY NA WAS!

Plakat W10

Karta W10

Plakat W22

Karta W22


MAMY TO!


Mamy przyjemność poinformować Państwa, że Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 15 czerwca br. przyjął ostateczny wykaz projektów zadań dopuszczonych do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 r. – są wśród nich dwa nasze projekty: W10 i W22.

Kod projektu zadania  W10, tytuł projektu „ Doposażenie Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi w specjalistyczny sprzęt”. W ramach projektu chcemy doposażyć placówkę przy ul. Aleksandrowskiej 61/63 w OCT – wysokiej rozdzielczości urządzenie umożliwiające obrazowanie dna oka oraz cyfrowy aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. Wskazane urządzenia umożliwią sprawną diagnostykę w obszarach tj. okulistyka, ginekologia, kardiologia, urologia, ortopedia, neurologia, diabetologia. Poprawa w dostępności do wysokiej jakości badań usprawni właściwe diagnozowanie pacjenta, co znacząco wpłynie na jego efektywność.

Kod projektu zadania  W22, tytuł projektu „Zakup sprzętu na potrzeby rehabilitacji po SARS-CoV-2 dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy CPL w Łodzi”. Projekt dotyczy doposażenia trzech pracowni rehabilitacji w sprzęt niezbędny do prowadzenia rehabilitacji pacjentów, w szczególności tych po przebytym zakażeniu SARS-CoV-2: bieżnie elektryczne, atlasy, rowery treningowe, orbitreki, profesjonalne stoły rehabilitacyjne. Zależy nam na szerokim dostępie ozdrowieńców do świadczeń szeroko rozumianej rehabilitacji postcovidovej, a także dobrze funkcjonujących punktach rehabilitacji zawodowej dla wszystkich mieszkańców. Województwa Łódzkiego.

Nasze Projekty

 


 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi realizuje szczepienia ochronne przeciwko COVID – 19 dla zakładów pracy zgodnie z wytycznymi dotyczącymi organizacji i realizacji szczepień opracowanymi przez zespół KPRM, MZ, NFZ, RARS, GIS i Cez. Zgłoszenia należy przesyłać na adres: .

Wytyczne  - PDF

Formularz zgłoszenia zakładu pracy do szczepień ochronnych przeciwko COVID-19.

Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby dorosłej przeciwko COVID-19 – PDF.


Rozpoczął się etap naboru projektów zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS” na 2022 rok.Od dnia 08.03.2021 r.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy

Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi

przywraca realizację badań profilaktycznych w pełnym zakresie,

tj. badania wstępne, okresowe i kontrolne.Z przykrością zawiadamiamy o nagłej śmierci Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi – Pana Jacka Jakubowskiego, który był długoletnim pracownikiem Ośrodka. Pracował jako lekarz medycyny pracy, Kierownik Przychodni Konsultacyjno-Diagnostycznej, a od  lipca 2019 roku został powołany na stanowisko  Dyrektora.

 


 

Ważne informacje dotyczące szczepienia przeciw COVID-19 znajdziemy klikając na obrazek powyżej lub na stronie internetowej www.gov.pl/web/szczepimysie

 


Podpisanie Umowy dotacji na zakup aparatury i sprzętu medycznego  

10.07.2020 r. została podpisana umowa na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej m.in. dla Zakładu Rehabilitacji Leczniczej Ośrodka.

Zakupione zostaną m.in lasery z sondą prysznicową, aparat do elektroterapii, aparat do ultradźwięków i wiele innych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIĘCEJ ZDJĘĆ

 


W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno – Lecznicze w Łodzi informuje, iż – zgodnie z ustawą zostaje zawieszone:
    
- wykonywanie badań okresowych pracowników (art. 229 § 2 zdanie pierwsze, § 4a w     zakresie badań okresowych i § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks Pracy – Dz. U.      2019 r. poz. 1040, 1043 1495)
oraz  
- wykonywanie badań wynikających z art.39j i 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r.  
o  transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140)

do odwołania.

                            
Dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy

Centrum Profilaktyczno – Leczniczego w Łodzi


Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno- Lecznicze w Łodzi

przy ul. Aleksandrowskiej 61/63

realizuje badania profilaktyczne - wstępne, kontrolne.


WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 

SZANOWNI PAŃSTWO

W związku  z w prowadzeniem na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego i minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD – 19  poprzez ograniczenie osobistych kontaktów, zgodnie z zaleceniami Centrali NFZ, niniejszym informujemy, że zalecamy udzielanie świadczeń w postaci teleporad w zakresie lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ. Jeżeli podczas rozmowy telefonicznej okaże się, że niezbędny jest osobisty kontakt z lekarzem, pacjent otrzyma informację o dacie i godzinie wizyty.

W ramach teleporady można również wystawić min. e-receptę, zlecenie elektroniczne na wyroby medyczne. Pacjent otrzymuje numer, którym posłuży się podczas realizacji świadczenie.


Teleporadę oraz informację o e-świadczeniach można uzyskać pod numerami telefonów:

MOMP przy ul. Aleksandrowskiej 61/63:
42 27 21 810
42 27 21-801 (po godz. 15:00)


MOMP przy ul. Gdańskiej 117a:
42 636 76 27
42 636 53 55 (po godz. 15:00)


MOMP przy ul. Tymienieckiego 18:
42 27 97 250
42 27 97 279 (po godz. 15:00)


MOMP przy al. . Piłsudskiego 133B:
42 674 99 61
42 27 97 325 (po godz. 15:00)


LOKALE DO WYNAJĘCIA

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze w Łodzi posiada do wynajęcia następujące lokale użytkowe o łącznej powierzchni:

- 115 m2 na działalność usługową znajdujący się na parterze w Ośrodku MOMP - ul. Aleksandrowska 61/63

- 84 m2 na działalność usługowo-handlową znajdujący się na parterze w Ośrodku - MOMP al. Piłsudskiego 133B

- 54 m2 na działalność usługową znajdujący się na I piętrze w Ośrodku MOMP - al. Piłsudskiego 133B

Umowa najmu na 3 lata. Działalność prowadzona w lokalu użytkowym nie może stanowić konkurencji wobec działalności WOMP CP-L.

 

Szczegółowe warunki wynajmu pod nr telefonu 516 026 143.

 BADANIA UCZNIÓW

Uprzejmie informujemy, iż Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum ProfilaktycznoLecznicze (WOMP CP-L) w Łodzi jest jednostką wykonującą badania dla:

 • kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych,

 • uczniów tych szkół,

 • studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa łódzkiego

czytaj więcej


 

 
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Łodzi

Adres: Aleksandrowska 61/63  91-205 Łódź

Telefon: (42) 27-21-900    fax: (42) 27-21-809

e-mail:


PLACÓWKI

- ul. Aleksandrowskiej 61/63, e-mail: mompa@wompcpl.eu Spis telefonów

- al. Piłsudskiego 133B (dawniej 135), e-mail:   Spis telefonów

- ul. Gdańskiej 117a, e-mail:   Spis telefonów

- ul. Tymienieckiego 18,e-mail: Spis telefonów


Boże Narodzenie 2020

 

Kontakt
mapa

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Łodzi

Adres:
Aleksandrowska 61/63
91-205 Łódź
e-mail:
Zapisz się na newsletter
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
Nasze serwisy
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.