Kodeks etyki - BIP

Przejdź do PEŁNEJ WERSJI strony
logo Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi

Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi

 

Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi

logo Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW

Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi

 

PREAMBUŁA

Mając na względzie podstawowe kryteria wykonywania zadań powierzonych pracownikom Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi oraz dostrzegając konieczność pełnej ich realizacji w praktyce, ustanawia się Kodeks Etyki Zawodowej Pracowników Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

Kodeks ten stanowi zbiór wartości i zasad, którymi powinni kierować się pracownicy Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi podczas wykonywania zadań służbowych w miejscu pracy i poza nim.

Celem Kodeksu jest sprecyzowanie wartości i standardów zachowania pracowników Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi, związanych z pełnieniem przez nich obowiązków oraz poinformowanie pacjentów/klientów o standardach zachowań, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi.

 

Artykuł 1

Zasady ogólne

1. Pracownik WSRM w Łodzi wykonuje pracę, mając zawsze na względzie dobro pacjenta/ klienta Jednostki.

2. Jest wzorem praworządności i swoją postawą pogłębia zaufanie pacjentów/ klientów do WSRM w Łodzi jako instytucji realizującej zadania z zakresu ochrony zdrowia.

3. Przedkłada dobro publiczne nad interes własny i swojego środowiska.

4. Służbę publiczną wykonuje zgodnie z obowiązującym prawem z poszanowaniem godności pacjenta/klienta i poczuciem godności własnej, stosując zasadę partnerstwa .

5. Swoim postępowaniem daje świadectwo o Jednostce oraz współtworzy jego wizerunek.

Artykuł 2

Wykonywanie obowiązków

1. Pracownik wykonuje powierzone mu obowiązki rzetelnie i bezstronnie, wykorzystując w sposób optymalny posiadaną wiedzę i umiejętności.

2. Rzetelność i bezstronność pracownik osiąga w szczególności poprzez:

 • rozpatrywanie spraw zgodnie z prawem i bez zbędnej zwłoki;
 • sumienną pracę, dążąc do osiągania najlepszych jej rezultatów, poprzez wnikliwe oraz rozważne wykonywanie powierzonych mu zadań;
 • podejmowanie rozstrzygnięć i odpowiedzialności za swoje postępowanie;
 • twórcze i aktywne wykonywanie realizowanych zadań;
 • wyeliminowanie emocji podczas rozpatrywania powierzonych spraw;
 • traktowanie pacjentów/klientów w sposób równy w tych samych sprawach;
 • informowanie pacjenta/klienta o możliwości odwołania się od decyzji;
 • przyjęcie krytyki, uznanie popełnionych błędów i ich naprawę;
 • racjonalne, oszczędne i efektywne gospodarowanie powierzonym mieniem Jednostki;
 • dotrzymywanie zobowiązań oraz kierowanie się prawem i przewidzianym trybem działania;
 • wykonywanie służbowych poleceń w sposób gwarantujący poszanowanie prawa i ograniczający możliwość popełniania pomyłek;
 • zgłaszanie wątpliwości, dotyczących celowości lub legalności decyzji podejmowanych w Jednostce, bezpośredniemu przełożonemu lub w przypadku braku reakcji Dyrekcji Jednostki.

Artykuł 3

Przygotowanie do pracy

1. Pracownik dba o podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych, poziomu wiedzy i umiejętności.

2. Właściwe przygotowanie do pracy, pracownik osiąga w szczególności poprzez:

 • dążenie do pełnej znajomości aktów prawnych zewnętrznych i wewnętrznych oraz merytorycznych i prawnych okoliczności prowadzonych spraw;
 • poszerzanie wiedzy zawodowej, potrzebnej do jak najlepszego wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku;
 • uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Pracodawcę;
 • właściwe przygotowanie do racjonalnego, merytorycznego i prawnego uzasadniania własnych decyzji i sposobu postępowania;
 • współpracę oraz korzystanie z doświadczenia i wiedzy innych;
 • dążenie do uzgodnień opartych na rzeczowej i merytorycznej argumentacji;
 • przestrzeganie zasad poprawnego zachowania oraz zapobiegania sytuacjom konfliktowym;
 • wygląd zewnętrzny i zachowanie stosowne do powagi miejsca pracy.

Artykuł 4

Przejrzystość postępowania i zapobieganie korupcji

1. Pracownik dokłada wszelkich starań, aby jego postępowanie było jawne, zrozumiałe i wolne od podejrzeń o jakąkolwiek formę korupcji, nepotyzm czy stronniczość.

2. Przejrzystość postępowania i zapobieganie korupcji, pracownik osiąga w szczególności poprzez:

 • nie uleganie żadnym naciskom, w prowadzonych sprawach oraz równe traktowanie wszystkich jej uczestników;
 • postępowanie w taki sposób aby wykluczyć podejrzenie o związek między interesem publicznym a prywatnym;
 • wystrzeganie się promowania jakichkolwiek grup interesu;
 • nie podejmowanie żadnych prac ani zajęć, które kolidują z obowiązkami służbowymi lub mogą mieć na nie ujemny wpływ;
 • nie przyjmowanie, od uczestników prowadzonych spraw, żadnych korzyści materialnych lub osobistych, ani obietnic takich korzyści;
 • nie ujawnianie informacji stanowiących tajemnicę służbową (w rozumieniu ustawy z dnia 05 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych) ani nie wykorzystywanie ich dla korzyści finansowych lub osobistych, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu zatrudnienia.

Artykuł 5

Neutralność polityczna

1. Pracownik w wykonywaniu zadań i obowiązków jest neutralny politycznie.

2. Neutralność polityczną pracownik osiąga w szczególności poprzez:

 • rzetelną realizację powierzonych zadań i obowiązków bez względu na własne przekonania i poglądy polityczne;
 • dystansowanie się od wszelkich wpływów i nacisków, które mogą prowadzić do działań stronniczych;
 • zapewnienie jasności i przejrzystości relacji z osobami pełniącymi funkcje publiczne.

Artykuł 6

Relacje pacjent/klient -personel

Personel :

 • zapewnia wszystkim pacjentom troskliwą opiekę zgodnie z obowiązującymi standardami,
 • udziela pierwszej pomocy w nagłych przypadkach oraz w sytuacji zagrożenia życia,
 • udziela klientowi rzetelnej i zrozumiałej informacji dostosowanej do wiedzy, wieku i stanu zdrowia pacjenta,
 • we współpracy z klientem okazuje życzliwość, wyrozumiałość, cierpliwość stwarzając atmosferę wzajemnego zaufania i zrozumienia.

Artykuł 7

Relacje przełożony-pracownik

Przełożony:

 • stosuje zasadę obiektywnej, rzetelnej oceny pracy podległych pracowników,
 • buduje relacje oparte na wzajemnym zaufaniu i szacunku,
 • ponosi odpowiedzialność za podjęte decyzje.

Pracownik:

 • ściśle współdziała z przełożonym w realizacji wykonywanych zadań,
 • przekazuje przełożonemu swoje propozycje w zakresie poprawy działalności komórek organizacyjnych Jednostki,
 • udziela przełożonemu wsparcia szczególnie w sytuacjach zagrożenia prawidłowej realizacji zadań.

Artykuł 8

Relacje pracownik-pracownik

1. pracownik posiadający większe doświadczenie zawodowe powinien przekazywać młodszym koleżankom i kolegom swoją wiedzę i umiejętności oraz wzorce kultury i poszanowania człowieka,

2. pracownicy nie powinni naruszać godności innych współpracowników, zwłaszcza w obecności osób trzecich,

3. pracownicy powinni okazywać sobie życzliwość, wyrozumiałość, cierpliwość stwarzając atmosferę wzajemnego zaufania i zrozumienia,

4. konflikty rozwiązywać w sposób merytoryczny i kulturalny.

Artykuł 9

Zakaz konkurencji

1. Pracownik zobowiązuje się przez czas pozostawania w stosunku pracy z Pracodawcą oraz jego prawnymi następcami, do powstrzymywania się od wszelkich czynności faktycznych i prawnych naruszających interes Pracodawcy.

2. Czynnościami, o których mowa wyżej są w szczególności:

a) prowadzenie - konkurencyjnej wobec Pracodawcy- działalności gospodarczej we własnym imieniu lub na rzecz osób trzecich, w tym również zasiadanie w organach podmiotów konkurencyjnych wobec Pracodawcy,

b) podejmowanie zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub w ramach innych stosunków prawnych w podmiotach konkurencyjnych wobec Pracodawcy.

Artykuł 10

Postanowienia końcowe

1. Kodeks ma rangę dokumentu obowiązującego w WSRM w Łodzi od dnia podpisania.

2. Nowo przyjmowani pracownicy mają obowiązek zapoznać się z Kodeksem.

3. Z wnioskiem o wprowadzenie zmian w Kodeksie może wystąpić każdy pracownik Jednostki.

4. Postanowienia niniejszego Kodeksu nie kolidują z obowiązującymi Kodeksami Etyki Zawodowej zawodów medycznych.

 

Pracownicy Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi zapoznali się z wartościami i zasadami ujętymi w Kodeksie Etyki Zawodowej, przyjęli je do wiadomości i zobowiązali się do ich przestrzegania.

Wytworzył(a)
Administrator Administrator, 24 sierpnia 2015
Wprowadził(a)
Administrator Administrator
Opublikował(a)
Administrator Administrator, 24 sierpnia 2015
Liczba wyświetleń
811
Ostatnio aktualizował(a)
Administrator Administrator
Data ostatniej zmiany
9 marca 2016
Drukuj   
Historia zmian artykułu:
1 Administrator Administrator, 9 marca 2016
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.