Regulamin organizacyjny - BIP

Przejdź do PEŁNEJ WERSJI strony
logo Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi

Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi

 

Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi

logo Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

WOJEWÓDZKIEJ STACJI RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

W ŁODZI

 

opracowany na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112.654)

 

 

 

 

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 

§ 1

 

 

Regulamin organizacyjny Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi określa :

 1. firmę podmiotu;
 2. cele i zadania podmiotu;
 3. strukturę organizacyjną przedsiębiorstwa podmiotu;
 4. rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;
 5. miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;
 6. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu;
 7. organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;
 8. warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;
 9. wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej;
 10. organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;
 11. wysokość opłat za udzielane świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych;
 12. sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu.

 

 

Rozdział II

 

FIRMA PODMIOTU

 

§2

 

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi (dalej zwana WSRM w Łodzi) jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, wpisanym do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego, działającym na podstawie:

 1. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112.654)
 2. ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym ( Dz.U.2006.191.1410 ze zmianami)
 3. statutu WSRM w Łodzi uchwalonego przez Radę Społeczną oraz zatwierdzonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego
 4. regulaminu organizacyjnego WSRM w Łodzi

 

Rozdział III

 

CELE I ZADANIA

 

§3

 

Celem WSRM w Łodzi jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania, a w szczególności :

 1. podejmowanie medycznych działań ratowniczych w warunkach przedszpitalnych;
 2. udzielanie świadczeń medycznych w zakresie doraźnej pomocy wyjazdowej i ambulatoryjnej;
 3. zapewnienie ludności hospitalizacji, wynikającej z uprzednich medycznych działań ratowniczych;
 4. prowadzenie ambulatoryjnej działalności medycznej w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.

 

 

 

§4

 

 

Do podstawowych zadań WSRM w Łodzi należy :

 1. organizowanie i udzielanie świadczeń w ramach medycznych działań ratowniczych w warunkach przedszpitalnych oraz świadczeń z zakresu pomocy doraźnej przy pomocy zespołów wyjazdowych:
  1. specjalistycznych,
  2. podstawowych,
  3. innych specjalności w zależności od potrzeb ludności.
 2. udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, polegających na wstępnej diagnostyce i podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia, z przyczyny wewnętrznej lub zewnętrznej w ramach ciągłości podejmowanych medycznych działań ratowniczych.

 

 1. udzielanie stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, w zakresie określonym w pkt. 2 poszkodowanym w stanach wyjątkowych i katastrofach,
 2. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych w zakresach:
  1. chirurgii urazowo-ortopedycznej
  2. okulistyki
  3. stomatologii
  4. otolaryngologii
  5. innych specjalności w zależności od potrzeb zdrowotnych.
 3. udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej;
 4. udzielanie indywidualnych specjalistycznych ambulatoryjnych świadczeń leczniczych i konsultacyjnych obejmujących: badanie kliniczne, diagnostyczne i poradę lekarską oraz gdy jest to konieczne podanie leków i artykułów sanitarnych;
 5. prowadzenie zintegrowanego stanowiska dyspozytorskiego;
 6. koordynowanie, zlecanie i realizacja przewozów transportem sanitarnym i medycznym (realizowanym przez osoby wykonujące zawód medyczny) osób, których stan zdrowia nie pozwala na korzystanie z publicznych środków komunikacji między miejscem zamieszkania lub czasowego pobytu a podmiotami leczniczymi, a także między podmiotami leczniczymi lub w innych uzasadnionych okolicznościach;
 7. przewóz osób oraz materiałów biologicznych i materiałów do udzielania świadczeń zdrowotnych wymagających specjalnych warunków transportu;
 8. organizowanie, koordynowanie oraz pomoc w akcjach ratowniczych w razie klęsk żywiołowych, katastrof oraz innych masowych akcji na terenie swojego rejonu działania;
 9. prowadzenie działalności szkoleniowej, dokształcania zawodowego pracowników medycznych oraz prowadzenie staży podyplomowych;
 10. zabezpieczenie łączności bezprzewodowej podmiotom leczniczym, w tym stacjom sanitarno-epidemiologicznym i stacjom krwiodawstwa;
 11. utrzymanie niezbędnych rezerw technicznych i osobowych dla zabezpieczenia dodatkowych zadań w przypadku katastrof, epidemii i klęsk żywiołowych;
 12. prowadzenie działalności w zakresie usług warsztatowych, w tym:
  1. naprawa, remont pojazdów,
  2. badania techniczne pojazdów,
  3. zmiany konstrukcyjne w zakresie zabudowy, przebudowy i wyposażenia pojazdów.
 13. wykonywanie zadań w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego.

 

Rozdział IV

 

ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA

PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU

 

§5

 

Organami WSRM w Łodzi są:

 1. Dyrektor Naczelny,
 2. Rada Społeczna.

 

§6

 

1. Komórkami organizacyjnymi WSRM w Łodzi o charakterze administracyjno-gospodarczym są piony, działy, sekcje i samodzielne stanowiska.

2. W skład WSRM w Łodzi wchodzą następujące komórki organizacyjne o charakterze administracyjno-gospodarczym (oznaczone odpowiednimi symbolami) :

 

Dyrektor Naczelny ( DN )

            Dyrektor ds. Medycznych ( NM )

            Główny Księgowy ( EK )

            Pełnomocnik Dyrektora Naczelnego ds. Systemu Zarządzania ( NZ )

            Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu ( NS )

            Dyrektor ds. Administracyjnych ( NA )

            Asystent Dyrektora Naczelnego ds. Pracowniczych ( NP )

            Kierownik Sekcji Płac  ( PP )

            Pracownik Socjalny ( PS )

            Planowanie Dyżurów Medycznych ( PD )

            Sekcja Kadr ( PK )

 

            Samodzielne Stanowisko ds. Obrony Cywilnej ( NC )

            Kierownik Działu BHP ( NBHP )

            Kierownik Działu Rozliczeń i Dokumentacji Medycznej ( ND )

            Sekcja Dokumentacji Medycznej ( NDD )

                        Zastępca Kierownika Działu Rozliczeń i Dokumentacji Medycznej ( NDD )

                        Starszy Statystyk Medyczny( NDDS )

                        Statystyk Medyczny (NDDS )

            Sekcja Statystyki i Rozliczeń ( NDS )

                        Starszy Statystyk Medyczny ( NDSS )

                        Statystyk Medyczny ( NDSS )

 

            Pełnomocnik ds. Pacjenta (Rzecznik Prasowy)  ( NI )

            Inspektor ppoż ( NPPOŻ )

 

 

 

Pion Medyczny :

Dyrektor ds. Medycznych ( NM )

            Kierownik Apteki  ( MA )

            Kierownik Średniego Personelu Medycznego ( MP )

                        Starszy Dyspozytor Medyczny (MPD )

                        Starszy Statystyk Medyczny  (MPS )

                        Pielęgniarka Koordynująca Zespołów Wyjazdowych ( MPKW )

                        Pielęgniarka Koordynująca  Ambulatorium ( MPKA )

                        Rejestracja ( MPR )

            Kierownik Poradni POZ ( MZ )

 

            Poradnie Specjalistyczne ( MS )

            Lekarz Zakładowy ( ML )

Pogotowie Ratunkowe ( MR )

            Kierownik Dyspozytorni Medycznej ( MRM )

                        Szef Zmiany (Starszy Dyspozytor)  ( MRDS )

                        Dyspozytor Linii 999 ( MRDS9 )

                        Radiodyspozytor ( MRDSR )

            Zespoły Wyjazdowe ( MRZ )

            Izba Przyjęć ( MRA )

Kierownik Szkoły Ratownictwa Medycznego (NR )

 

 

Pion Ekonomiczny:

            Główny Księgowy ( EK )

                        Kierownik Działu Finansowego ( EKF )

                        Kierownik Działu Materiałowo – Księgowego ( EKM )

            Dział Analiz Ekonomicznych ( EE )

 

Pion Sprzedaży i Marketingu :

Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu ( NS )

            Kierownik Działu Transportu ( ST )

                        Dyspozytornia Przewozów ( STD )

                        Zespoły Przewozowe ( STZ )

            Kierownik Działu Sprzedaży ( SS )

            Kierownik Stacji Obsługi ( SO )

           

            Kierownik Działu Gospodarki Taborem i Sprzętem Medycznym ( SN )

                        Magazyn Depozytowy Sprzętu Medycznego ( SNM )

                        Serwis Aparatury Medycznej ( SNS )

            Dyrektor Oddziału w Piotrkowie Trybunalskim ( SP )

            Kierownik Rejonu Kutno ( SK )

            Kierownik Rejonu Zgierz ( SZ )

 

Pion Eksploatacyjno – Administracyjny:

Dyrektor ds.  Administracyjnych ( NA )

            Kierownik Działu Administracyjno – Technicznego ( AA )

                        Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Infrastrukturą ( AAI )

            Kierownik Działu Łączności i Informatyki ( AL )

            Kierownik Działu  Zamówień Publicznych ( AZ )

            Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony środowiska ( AS )

 

§7

 

1. W skład struktury organizacyjnej WSRM w Łodzi wchodzą następujące jednostki organizacyjne o charakterze diagnostyczno-leczniczym:

 1. Pogotowie ratunkowe
 2. Transport sanitarny
 3. Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej
 4. Przychodnia specjalistyczna
 5. Szkoła Ratownictwa Medycznego

2.  Pogotowie ratunkowe tworzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Apteka
 2. Pracownia diagnostyki obrazowej
 3. Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
 4. Izba Przyjęć
 5. Dyspozytornia Medyczna
 6. Zespoły specjalistyczne
 7. Zespoły podstawowe
 8. Zespoły wyjazdowe typu "N"
 9. Zespoły transportu medycznego

3. Transport sanitarny tworzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Oddział w Łodzi
 2. Oddział w Piotrkowie Trybunalskim

4. Przychodnię podstawowej opieki zdrowotnej tworzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Gabinet lekarza POZ
 2. Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
 3. Punkt szczepień
 4. Gabinet zabiegowy
 5. Zespoły nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Zgierzu
  - ul. Parzęczewska 35

5. Przychodnię specjalistyczną tworzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
 2. Poradnia okulistyczna
 3. Poradnia stomatologiczna
 4. Poradnia otolaryngologiczna
 5. Poradnia neurologiczna
 6. Poradnia kardiologiczna

6. Szkołę Ratownictwa Medycznego tworzy następująca komórka organizacja:

 1. Szkoła Ratownictwa Medycznego

 

 

Rozdział V

 

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ORAZ ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

§8

 

1. WSRM w Łodzi prowadzi działalność leczniczą w rodzajach:

 1. ratownictwo medyczne
 2. pomoc doraźna i transport sanitarny
 3. leczenie szpitalne
 4. ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 5. podstawowa opieka zdrowotna

2. WSRM w Łodzi udziela świadczeń w zakresach :

 1. specjalistyczne i podstawowe zespoły ratownictwa medycznego
 2. zespoły typu "N"
 3. Izba Przyjęć
 4. ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 5. okulistyka
 6. otolaryngologia
 7. stomatologia
 8. neurologia
 9. kardiologia
 10. świadczenia lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 11. nocna i świąteczna opieka zdrowotna
 12. transport medyczny i sanitarny
 13. diagnostyka RTG i USG

 

 

 

 

 

 

Rozdział VI

 

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

 

§9

 

 1. Siedzibą Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego jest miasto Łódź.
 2. Obszar działalności Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego obejmuje obszar województwa łódzkiego.

 

§10

 

1. Świadczenia wyjazdowe udzielane są :

 1. w stanach nagłego zagrożenia zdrowia w miejscu zdarzenia tj. miejscu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące nagłe zagrożenie zdrowia,
 2. w miejscu pobytu pacjenta w formie wizyt domowych.

2. Świadczenia transportowe udzielane są w pojeździe przeznaczonym do realizacji tych świadczeń.

3. Świadczenia ambulatoryjne udzielane są w pomieszczeniach WSRM w Łodzi pod adresami :

      1. Łódź, ulica Sienkiewicza 137/141

      2. Zgierz, ulica  Parzęczewska 35

 

 

Rozdział VII

 

PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAPEWNIENIEM WŁAŚCIWEJ DOSTĘPNOŚCI I JAKOŚCI TYCH ŚWIADCZEŃ

 

§11

 

1.  Świadczenia zdrowotne udzielane są po uzyskaniu zgody pacjenta.

2.  Zgoda może być udzielona pisemnie, ustnie bądź poprzez zachowanie, które w sposób niebudzący wątpliwości wyraża wolę poddania się czynnościom medycznym.

3.  Zgodę za pacjenta małoletniego bądź niezdolnego do świadomego złożenia oświadczenia woli udziela jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny, a w razie ich braku bądź niemożliwości wyrażenia przez nich zgody – sąd opiekuńczy. Jeżeli jednak małoletni pacjent ukończył 16 lat konieczne jest również uzyskanie jego zgody, a w razie jej braku uzyskanie zgody sądu opiekuńczego.

4.  W przypadku, gdy uzyskanie zgody nie jest możliwe lub jest znacznie utrudnione, a powstała wskutek tego zwłoka zagrażałaby życiu pacjenta bądź też groziłaby niebezpieczeństwem ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, czynności medyczne mogą zostać podjęte po zasięgnięciu opinii – o ile to możliwe – drugiego lekarza.

5. Czynności medyczne mogą zostać wykonane bez zgody pacjenta tylko, gdy udzielenie niezwłocznej pomocy medycznej jest niezbędne, a wyrażenie zgody przez pacjenta nie jest możliwe ze względu na jego stan zdrowia lub wiek i nie ma możliwości uzyskania zgody od przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego.

 

§12

 

1. Zespoły Ratownictwa medycznego udzielają świadczeń zdrowotnych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego codziennie, całodobowo, na terenie miasta Łodzi, województwa łódzkiego i innych w zależności od wyników kontraktowania.

2. Do zadań zespołów Ratownictwa medycznego należy niezwłoczne podejmowanie medycznych czynności ratunkowych – po przybyciu na miejsce zdarzenia.

3. W ramach Pogotowia Ratunkowego funkcjonują dwojakiego rodzaju zespoły Ratownictwa medycznego :

 1. zespoły specjalistyczne (S), w skład których wchodzą, co najmniej trzy osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych;
 2. zespoły podstawowe (P), w skład których wchodzą, co najmniej dwie osoby uprawnione do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

4. Zespół wyjazdowy neonatologiczny (N) udziela świadczenia w sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia noworodka, w tym wykonuje transport medyczny – specjalistyczny noworodka, wcześniaka z niską wagą urodzeniową  w szczególności, kiedy występuje niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji, przy niewydolności układu krążenia, w przypadku konieczności niezwłocznego wykonania zabiegu w innym zakładzie opieki zdrowotnej, a także przewozi noworodki wymagające transfuzji wymiennej. Również drgawki lub niska waga urodzeniowa są podstawą do skorzystania ze świadczeń transportu medycznego - specjalistycznego typu „N”.

 

§13

 

1.Zespoły pozostają w stałym kontakcie z Dyspozytornią Medyczną poprzez zgłaszanie gotowości do pracy oraz aktualnego statusu zespołu w trakcie realizacji interwencji - przy użyciu panela elektronicznego w ambulansie, drogą radiową lub telefonicznie.

2. Zespoły realizują zgłoszenia niezwłocznie i zgodnie z dyspozycjami przekazanymi przez Dyspozytora Medycznego.

3. Pracą każdego zespołu kieruje Koordynator Zespołu, który  podczas akcji ratowniczej ma obowiązek:

 1. niezwłocznie podjąć samodzielnie medyczne czynności ratunkowe – zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami i uprawnieniami,
 2. koordynować pracą podległego mu personelu zespołu,
 3. utrzymywać łączność z dyżurnym dyspozytorem medycznym,
 4. osobiście przekazać przywiezionego pacjenta lekarzowi izby przyjęć szpitala lub SOR-u , podając krótki wywiad nt. stanu pacjenta i wykonanych procedur medycznych oraz zaordynowanych leków,
 5. niezwłocznie po wykonaniu akcji ratowniczej - zgłosić dyżurnemu dyspozytorowi ponowną gotowość,
 6. ponosi odpowiedzialność za działania medyczne podejmowane zarówno samodzielnie jak i przez podległy personel zespołu a także za pełne i prawidłowe sporządzenie dokumentacji medycznej podejmowanych akcji.

 

§14

 

1. Pacjent, inna osoba lub przedstawiciel służby publicznej informuje Dyspozytora medycznego o konieczności natychmiastowego udzielenia pomocy medycznej w miejscu zdarzenia, korzystając w tym celu z numeru alarmowego albo innego środka łączności.

2. Dyspozytor medyczny przyjmując zgłoszenie obowiązany jest  pozyskać następujące dane :

 1. przyczyny wezwania oraz rodzaj zdarzenia skutkującego wezwaniem
 2. dokładne miejsce zdarzenia
 3. dane dotyczące osób poszkodowanych, w tym:
 1. ilość osób poszkodowanych
 2. dane osobowe osób poszkodowanych (imię, nazwisko, wiek, płeć)
 1. dane osobowe wzywającego.

3. W oparciu o zebrane informacje Dyspozytor medyczny niezwłocznie decyduje o :

 1. realizacji wyjazdu
 2. rodzaju wyjazdu oraz typie wysyłanego pojazdu
 3. konieczności powiadomienia innych służb
 4. odmowie zadysponowania zespołu

4. W razie decyzji o realizacji wyjazdu Dyspozytor medyczny przekazuje polecenie wyjazdu właściwemu zespołowi Ratownictwa Medycznego.

5. Zespół medyczny skierowany do udzielenia pomocy medycznej niezwłocznie udaje się na miejsce zdarzenia. Akcja kierowana jest przez Koordynatora Zespołu, który obowiązany jest pozostawać w ciągłym kontakcie z Dyspozytorem medycznym. W razie konieczności Koordynator Zespołu może zwrócić się do Dyspozytora medycznego o umożliwienie mu zasięgnięcia opinii lekarza.

6. Po dokonaniu właściwych czynności na miejscu zdarzenia osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia  transportowane są przez zespół Ratownictwa medycznego do :

 1. najbliższego, ze względu na czas dojazdu, szpitalnego oddziału ratunkowego bądź szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego
 2. w razie stwierdzenia stanu pacjenta wymagającego specjalistycznej pomocy zespół Ratownictwa medycznego transportuje pacjenta do Izby Przyjęć szpitala właściwego do rozpoznanej jednostki chorobowej i położonego najbliżej miejsca zdarzenia.

7. Zespół przekazuje pacjenta personelowi szpitala wraz z wymaganą dokumentacją.

8. Czas oczekiwania zespołu na przekazanie pacjenta lekarzowi szpitala nie może przekroczyć 20 minut.

9. O każdym przypadku problemów z przekazaniem pacjenta w szpitalu należy informować lekarza koordynatora ratownictwa medycznego pełniącego dyżur w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego.

10. W razie podejrzenia albo zdiagnozowania u pacjenta choroby zakaźnej :

 1. pacjent przewożony jest do szpitala, gdzie lekarz obowiązany jest wypełnić i przekazać dyspozytorowi medycznemu kartę zgłoszeń chorób zakaźnych (następnie przekazywaną do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego)
 2. karetka używana do przewiezienia pacjenta nie może być ponownie użyta aż do czasu jej zdezynfekowania.

11. W razie podejrzenia lub zdiagnozowania u pacjenta choroby psychicznej lekarz lub inna uprawniona osoba może zadecydować o konieczności zastosowania przymusu bezpośredniego polegającego na :

 1. przytrzymywaniu lub unieruchomieniu pacjenta
 2. przymusowym podaniu leków

jeżeli pacjent :

 1. usiłuje dokonać zamachu na własne życie lub zdrowie bądź życie lub zdrowie innej osoby
 2. zagraża bezpieczeństwu publicznemu
 3. niszczy lub uszkadza mienie.

12. Zamiar zastosowania przymusu bezpośredniego musi zostać zakomunikowany pacjentowi. Stosując środek przymusu należy mieć na względzie dobro pacjenta i zachować szczególną ostrożność, a wybierając jeden ze środków należy wybrać środek najmniej uciążliwy.

13. Zastosowanie przymusu bezpośredniego stanowi sytuację o wyjątkowym charakterze. Każdy przypadek zastosowania przymusu bezpośredniego musi zostać odnotowany w dokumentacji medycznej.

 

 

 

§15

 

1. Świadczenia z zakresu transportu medycznego i sanitarnego udzielane są przez wyznaczone do tego celu zespoły przewozowe.

2. Do zadań zespołów transportu medycznego / sanitarnego należy wykonywanie przewozu osób, których stan zdrowia  nie pozwala na korzystanie z publicznych środków  komunikacji między miejscem zamieszkania lub czasowego pobytu a zakładami opieki zdrowotnej, a także między zakładami opieki zdrowotnej lub w innych uzasadnionych okolicznościach oraz realizacja zabezpieczeń medycznych.

3. Transport medyczny / sanitarny wykonywany jest na podstawie umów cywilno-prawnych na usługi transportu medycznego i sanitarnego oraz na podstawie doraźnych zleceń.

 

§16

 

1. Świadczenia Izby Przyjęć są udzielane całodobowo we wszystkie dni tygodnia pacjentom w stanach nagłych – wymagającym natychmiastowej pomocy medycznej  w związku z objawami, których następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, w pomieszczeniu WSRM w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 137/141 w Łodzi.

2.  Świadczenia w Izbie Przyjęć obejmują:

 1. przeprowadzenie badania pacjenta,
 2. wykonanie badań diagnostycznych niezbędnych do podjęcia decyzji o dalszym postępowaniu leczniczym,
 3. wykonanie procedur zabiegowych wynikających ze stanu pacjenta,
 4. wydanie zaleceń dotyczących dalszego postępowania, w tym kierowanie na leczenie szpitalne    i leczenie specjalistyczne,
 5. ordynowanie leków i orzekanie o stanie zdrowia pacjenta zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§17

 

1.  Świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielane są w pomieszczeniu WSRM w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 137/141 w Łodzi w następujących poradniach :

 1. chirurgii urazowo-ortopedycznej -  całodobowo we wszystkie dni tygodnia
 2. okulistycznej -  zgodnie z harmonogramem pracy Poradni
 3. otolaryngologicznej -  zgodnie z harmonogramem pracy Poradni
 4. stomatologicznej - zgodnie z harmonogramem pracy Poradni
 5. kardiologicznej - zgodnie z harmonogramem pracy Poradni
 6. neurologicznej - zgodnie z harmonogramem pracy Poradni.

2. Świadczenia specjalistyczne są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z wyłączeniem świadczeń w zakresie okulistyki oraz świadczeń udzielanych:

 1. osobom w stanach nagłych,
 2. inwalidom wojennym i wojskowym, osobom represjonowanym oraz kombatantom,
 3. uprawnionym żołnierzom lub pracownikom w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

3. Świadczenia specjalistyczne obejmują :

 1. przeprowadzenie badania pacjenta,
 2. zlecanie badań diagnostycznych niezbędnych do określenia problemu zdrowotnego i podjęcia / kontynuacji leczenia,
 3. wykonanie procedur zabiegowych wynikających ze stanu pacjenta,
 4. wydanie zaleceń dotyczących dalszego postępowania, w tym kierowanie na konsultacje specjalistyczne, leczenie szpitalne, leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację leczniczą,
 5. zlecenie leków, a w przypadkach uzasadnionych stanem klinicznym  pacjenta – zaopatrzenia w gwarantowane wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze,
 6. orzekanie o stanie zdrowia pacjenta zgodnie z przepisami,
 7. wykonywanie badań profilaktycznych oraz edukację i promocję zachowań prozdrowotnych.

4. Zgodnie z zasadami kwalifikowania i sprawozdawania świadczeń w dokumentacji medycznej należy odnotować:

 1. kod grupy i przypisaną jej wartość punktową,
 2. kod rozpoznania zasadniczego wg ICD-10,
 3. kody istotnych procedur medycznych wg ICD-9 (w tym wszystkich wymaganych do wskazania w danej grupie systemu JGP).

5. Nie mogą być wykazywane procedury (badania), które nie zostały zlecone i wykonane na koszt WSRM w Łodzi.

6. Nie dopuszcza się możliwości łącznego rozliczania świadczeń lub porad ani ich wielokrotności, wykonywanych w tym samym dniu u tego samego pacjenta.

7. Świadczenia kompleksowe mogą być rozliczane w przypadku udzielenia świadczeń pacjentom zgłaszającym się po raz pierwszy z problemami zdrowotnymi wcześniej nierozwiązywanymi, których nie można było zidentyfikować w trakcie realizacji innych, wcześniejszych świadczeń. Modyfikacja postawionego wcześniej rozpoznania nie stanowi podstawy do rozliczenia świadczenia kompleksowego.

8. Świadczenie kompleksowe podlega rozliczeniu po podjęciu decyzji diagnostycznej i terapeutycznej wobec pacjenta wraz ze skompletowaniem wyników procedur diagnostycznych wymaganych    w charakterystykach poszczególnych świadczeń. Nie podlegają odrębnemu rozliczeniu wizyty w poradni związane ze zlecaniem i dostarczaniem kolejnych wyników badań dodatkowych.

9. Nie kwalifikuje się do rozliczenia świadczenia specjalistycznego, dotyczącego tego samego problemu zdrowotnego, udzielonego w poradni w okresie 30 dni przed wykonaniem świadczenia kompleksowego.

 

§18

 

Świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są przez :

 1. lekarzy i pielęgniarki POZ
 2.  zespoły nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

 

§19

 

1. Świadczenia wykonywane przez lekarzy i pielęgniarki POZ, udzielane są osobom, które złożyły w WSRM w Łodzi deklarację wyboru lekarza i/lub pielęgniarki POZ obejmujących ich opieką w odpowiednim zakresie – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00:

 1. ambulatoryjnie - w pomieszczeniu WSRM w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 137/141 w Łodzi
 2. w formie wizyt domowych – w miejscu pobytu pacjenta.

 

2. Świadczenia POZ dla zadeklarowanych pacjentów udzielane są po złożeniu przez pacjenta lub jego opiekuna ustawowego deklaracji wyboru lekarza i/lub pielęgniarki POZ. 3. Świadczenia są udzielane na podstawie:

 1. potrzeby udzielenia porady lekarskiej ambulatoryjnej lub domowej,
 2. potrzeby udzielenia przez pielęgniarkę świadczenia ambulatoryjnego lub w miejscu pobytu pacjenta.

4. Świadczenia realizowane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

 1. poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych;
 2. poradę lekarską udzieloną w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych jego stanem zdrowia;
 3. świadczenia w ramach profilaktyki układu krążenia realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 4. poradę patronażową, badania bilansowe, w tym również badania przesiewowe realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 5. świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej;
 6. szczepienia ochronne realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach.

5. Świadczenia udzielane przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej obejmują:

 1. wizytę  realizowaną w warunkach ambulatoryjnych;
 2. wizytę realizowaną w  domu świadczeniobiorcy;
 3. wizytę patronażową realizowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 4. świadczenia w ramach profilaktyki gruźlicy realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 5. testy przesiewowe mające na celu monitorowanie rozwoju dziecka oraz wykrywania odchyleń od normy rozwojowej realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Po udzieleniu świadczenia przez lekarza lub pielęgniarkę POZ konieczne jest dokonanie wpisu o udzielonym świadczeniu w dokumentacji medycznej oraz w ewidencji udzielonych porad oraz przekazanie tej dokumentacji do Rejestracji oraz do  Sekcji Statystyki i Rozliczeń.

 

§20

 

1.  Świadczenia z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są udzielane w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia – od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i święta – całodobowo :

(a)ambulatoryjnie - w siedzibie WSRM w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 35

(b)w formie wizyt domowych – w miejscu pobytu pacjenta.

2. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są na podstawie:

(a) osobistego lub telefonicznego zgłoszenia pacjenta o potrzebie udzielenia porady lekarskiej

(b) zlecenia lekarza na wykonanie świadczeń pielęgnacyjnych

3. Wpisu zgłoszenia dokonuje się w dokumentacji zbiorczej.

4. Świadczenia realizowane przez zespoły nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej obejmują:

 1. poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie z pacjentem lub telefonicznie oraz w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta – w miejscu jego pobytu;
 2. świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w warunkach ambulatoryjnych lub w miejscu pobytu pacjenta, zlecone przez lekarza ubezpieczenie zdrowotnego i wynikające z potrzeby zachowania ciągłości leczenia lub pielęgnacji;
 3. świadczenia udzielane przez pielęgniarkę doraźnie w związku z poradą lekarza nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

5. Po udzieleniu świadczenia przez lekarza lub pielęgniarkę dokonuje się właściwego wpisu w dokumentacji indywidualnej.

 

 

 

 

 

Rozdział VIII

 

ORGANIZACJA I ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH PODMIOTU ORAZ WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA TYCH KOMÓREK

 

§21

 

WSRM w Łodzi funkcjonuje w oparciu o następujące piony :

 1. Pion Dyrektora Naczelnego
 2. Pion Medyczny
 3. Pion Ekonomiczny
 4. Pion Sprzedaży i Marketingu
 5. Pion Eksploatacyjno-Administracyjny

 

PION DYREKTORA NACZELNEGO

 

§22

 

 1. W ramach Pionu Dyrektora Naczelnego funkcjonują następujące komórki:
 2. Dział Spraw Pracowniczych
 3. Dział Rozliczeń i Dokumentacji Medycznej
 4. Dział BHP
 5. Samodzielne Stanowisko ds. Obrony cywilnej
 6. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania
 7. Pełnomocnik ds. Pacjenta (Rzecznik prasowy)
 8. Szkoła Ratownictwa Medycznego
 9. Inspektor ppoż.
 10. Audyt wewnętrzny

 

§23

 

1. Działem Spraw Pracowniczych zarządza Asystent Dyrektora Naczelnego ds. Pracowniczych podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu.

2. Do zadań Działu Spraw Pracowniczych należy :

 1. prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników ;
 2. naliczanie wynagrodzeń pracowniczych, prowadzenie działalności z zakresu ubezpieczeń oraz pobieranie zaliczek podatkowych, wynikające z obowiązków płatnika ;
 3. planowanie dyżurów medycznych i prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników medycznych  (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, sanitariusze);
 4. prowadzenie działalności socjalnej.

3. W skład Działu Spraw Pracowniczych wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Sekcja Zatrudnienia ( Kadry )

2) Sekcja Płac ( Rachuba ) ;

3) Sekcja Planowania Dyżurów Medycznych ;

            4) Stanowisko samodzielnego Pracownika Socjalnego.

4. Do zadań Sekcji Zatrudnienia należy w szczególności :

 1. kierowanie nowo przyjmowanych pracowników na badania wstępne ;
 2. prowadzenie dokumentacji pracowniczej związanej ze stosunkiem pracy ( sporządzanie umów o pracę, ustalanie prawa do urlopu oraz  jego wymiaru, ustalanie prawa do dodatku stażowego i nagrody jubileuszowej oraz sporządzanie wniosku o jej wypłatę ) ;
 3. prowadzenie ewidencji / odręcznej i komputerowej / pracowników WSRM w zakresie kompleksowym, tj. wszystkich danych   o pracowniku  w zakresie : urlopu (wypoczynkowego, okolicznościowego), nieobecnościach w pracy ( usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych), stażu pracy, należnych gratyfikacjach itp. ;
 4. przygotowywanie wniosków o przejście na emeryturę / rentę / oraz sporządzanie wniosków o wypłatę odprawy emerytalnej / rentowej / ;
 5. wydawanie świadectw pracy, oraz zaświadczeń i opinii o pracowniku na podstawie akt osobowych oraz poświadczanie wszystkich dokumentów za zgodność z oryginałem ;
 6. przygotowywanie wniosków do ZUS celem ustalenia wysokości kapitału początkowego pracowników ;
 7. prowadzenie rejestru i książki ścisłego zarachowania wydawanych pracownikom legitymacji ubezpieczeniowych.

5. Do zadań Sekcji Płac należy w szczególności :

 1. naliczanie wynagrodzeń pracowniczych z różnych stosunków zatrudnienia ( umowy o pracę, umowy cywilnoprawne ) oraz sporządzanie list wypłat ;
 2. naliczanie wypłat zasiłków chorobowych, rodzinnych i pielęgnacyjnych
 3. sporządzanie druków RP 7 dla ZUS ;
 4. rozliczanie rocznego podatku dochodowego pracowników – obejmujące formularze PIT – 11 i PIT – 40 i uzgodnienie naliczeń tego podatku z Działem Księgowości Finansowej WSRM w Łodzi ;
 5. sporządzanie formularzy PIT–4 (w części „ Warecka ” i Oddziału                               w Piotrkowie Trybunalskim) ;
 6. sporządzanie kwartalnych i rocznych sprawozdań obejmujących koszty osobowe WSRM ;
 7. obsługa programu elektronicznego „ PŁATNIK ”
 8. prowadzenie grupowego ubezpieczenia pracowniczego PZU.

6. Do zadań Sekcji Planowania Dyżurów Medycznych należy w szczególności :

 1. planowanie grafików lekarskich ( zespoły wyjazdowe, ambulatoria ) ratowników medycznych i sanitariuszy ;
 2. ustalanie dyżurów lekarzy zatrudnionych na kontraktach i w ramach innych umów cywilnoprawnych oraz weryfikacja i potwierdzanie wystawianych przez nich rachunków ;
 3. prowadzenie ewidencji czasu pracy i rozliczanie kart pracy ;
 4. planowanie okresowych szkoleń ratowników med. i sanitariuszy ;
 5. dokonywanie comiesięcznej analizy zwolnień lekarskich, nieobecności i spóźnień personelu medycznego ;
 6. współpraca z lekarzem zakładowym w zakresie badań okresowych.

7. Do zadań samodzielnego Pracownika Socjalnego należy w szczególności :

 1. wykonywanie czynności zleconych w zakresie administrowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych ;
 2. określenie potrzeb socjalno – bytowych pracowników WSRM w Łodzi i ich rodzin ( np. zakup kolonii, obozów i zimowisk dla dzieci i młodzieży, dofinansowanie wczasów pracowniczych oraz rozliczanie zakupionych świadczeń ) ;
 3. prowadzenie dokumentacji związanej z udzielaniem zwrotnych pożyczek mieszkaniowych i remontowych oraz bezzwrotnych zapomóg losowych.

 

§24

 

1. Działem Rozliczeń i Dokumentacji Medycznej zarządza Kierownik podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu .

2. Do zadań Działu Rozliczeń i Dokumentacji Medycznej należy :

 1. rozliczanie finansowe świadczeń medycznych,
 2. gromadzenie i analizowanie danych dotyczących usług medycznych dla potrzeb sprawozdawczości,
 3. archiwizacja dokumentacji medycznej i jej udostępnianie na zewnątrz zakład

3. W skład Działu Rozliczeń i Dokumentacji Medycznej wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 1. Sekcja Statystyki  i Rozliczeń
 2. Sekcja Dokumentacji Medycznej.

4. Do zadań Sekcji Statystyki  i Rozliczeń należy w szczególności :

 1. analiza dokumentacji medycznej pod względem formalnym – zgodności z obowiązującymi zasadami jej prowadzenia,
 2. ewidencja wykonywanych usług medycznych – dla celów statystycznych i rozliczeniowych,
 3. wprowadzenie do systemu informatycznego i przesyłanie do NFZ danych sprawozdawczo-rozliczeniowych,
 4. zgłaszanie przypadków zachorowań i podejrzeń zachorowań na choroby zakaźne do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.

5. Do zadań Sekcji Dokumentacji Medycznej należy w szczególności :

 1. udostępnianie dokumentacji medycznej i informacji w niej zawartych na wniosek osób indywidualnych i uprawnionych instytucji,
 2. wydawanie statystycznych kart zgonu,
 3. archiwizowanie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz nadzór nad jej właściwym przechowywaniem.

 

§25

 

 1. Działem BHP zarządza Kierownik podległy bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu.
 2. Do zadań Działu BHP należy prowadzenie całokształtu spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy w WSRM w Łodzi, w szczególności:
  1. dokonywanie okresowych kontroli, ocen oraz analiz  stanu bhp;
  2. dokonywanie analiz oraz przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych, a także opracowywanie wniosków profilaktycznych w tym zakresie i kontrola ich realizacji;
  3. udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i sporządzanie związanej z tym odpowiedniej dokumentacji wymaganej odpowiednimi przepisami;
  4. przeprowadzanie wstępnego szkolenia z zakresu bhp dla nowo przyjmowanych pracowników oraz organizowanie szkoleń okresowych i kontrola terminowego odbywania tych szkoleń przez pracowników;
  5. koordynowanie przedsięwzięć z zakresu zapewnienia odpowiednich warunków bhp, opracowywanie planów poprawy warunków pracy;
  6. nadzorowanie przestrzegania przez pracowników WSRM obowiązków pracownika w zakresie bhp;
  7. nadzorowanie i kontrola w przedmiocie przydzielania pracownikom i używania odzieży ochronnej, odzieży roboczej, sprzętu ochrony osobistej i sprzętu zapewniającego higienę pracy;
  8. informowanie pracowników w imieniu pracodawcy o ryzyku zawodowym występującym na poszczególnych stanowiskach pracy oraz nadzorowanie przestrzegania środków zapobiegających chorobom zawodowym oraz innym chorobom związanych z pracą;
  9. nadzorowanie odbywania przez pracowników wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, czuwanie nad przestrzeganiem odpowiednich terminów w tym zakresie oraz współpraca z lekarzem zakładowym;
  10. prowadzenie wszelkich innych zagadnień z zakresu bhp, wynikających z przepisów prawa i decyzji dyrektora, w szczególności sygnalizowanie pracodawcy działań, które należy podejmować z zakresu bhp, których obowiązek wykonania przez pracodawcę wynika z kodeksu pracy i innych przepisów.

 

§26

 

 1.  Do zadań osoby zajmującej Stanowisko ds. obronnych należy w szczególności:
  1. opracowywanie projektów wytycznych i zarządzeń Dyrektora WSRM w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej, spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych;
  2. współpraca z WKU w zakresie reklamacji i innych spraw obronnych oraz w zakresie pracowników posiadających przydziały organizacyjno- mobilizacyjne;
  3. wykonywanie zadań pełnomocnika do spraw informacji niejawnych wynikających z ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie w informacji niejawnych;
  4. organizacja i nadzór nad szkoleniem z zakresu obrony cywilnej, spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych.

 

§27

 

 1. Pełnomocnik Dyrektora Naczelnego ds. Systemu Zarządzania odpowiada za prawidłową organizację prac związanych z wdrożeniem i funkcjonowaniem systemu, a w szczególności:
 1. sprawowanie merytorycznego i organizacyjnego nadzoru nad funkcjonowaniem  i doskonaleniem systemu zarządzania;
 2. sprawowanie nadzoru nad opracowaniem i aktualizacją dokumentacji systemowej oraz nad przestrzeganiem zasad dotyczących gospodarowania nią;
 3. zapewnienie upowszechniania wśród pracowników jednostki świadomości dotyczącej wymagań pacjentów/ klientów oraz wymagań dotyczących zarządzania, jakością;
 4. inicjowanie i koordynowanie przedsięwzięć zmierzających do podnoszenia jakości świadczonych przez jednostkę usług medycznych;
 5. przedstawianie Dyrektorowi Naczelnemu danych dotyczących funkcjonowania systemu zarządzania jakością oraz potrzeb związanych z jego doskonaleniem;
 6. prowadzenie przeglądów zarządzania;
 7. planowanie wewnętrznych auditów  i nadzór nad usuwaniem stwierdzonych niezgodności;
 8. inicjowanie i nadzorowanie działań korygujących, zapobiegawczych i doskonalących.

 

§28

 

 1. Do zadań Pełnomocnika ds. Pacjenta należy czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta w placówce, a w szczególności:
 1. upowszechnianie wśród personelu jednostki postanowień zawartych w Karcie Praw Pacjenta,
 2. podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach łamania praw pacjentów,
 3. analiza skarg i wniosków pacjentów,
 4. współpraca z Dyrekcją jednostki przy procedurze udzielania odpowiedzi na pytania i skargi pacjentów,

oraz zadania związane z pełnieniem funkcji Rzecznika Prasowego,  tj.

 1. uczestniczenie w kształtowaniu polityki informacyjnej placówki,
 2. przekazywanie mediom aktualnych informacji dotyczących działalności jednostki.

 

§29

 

1. Do zadań Szkoły Ratownictwa Medycznego należy w szczególności:

 1. weryfikacja umiejętności praktycznych i wdrażanie aktualnych procedur medycznych wśród pracowników jednostki ( lekarzy, ratowników medycznych),
 2. podnoszenie kwalifikacji zawodowych ratowników medycznych z zakresu zaawansowanych czynności resuscytacyjnych, umożliwiających pełnienie funkcji koordynatora podstawowego zespołu ratownictwa medycznego ,
 3. prowadzenie kursów pierwszej pomocy / seminaria dla klientów zewnętrznych (osoby prywatne, firmy , szkoły).

 

§30

 

1. Do zadań osoby zajmującej stanowisko ds. Ochrony Przeciwpożarowej należy w szczególności:

 1. eliminacja czynników mogących przyczynić się do powstania pożaru na terenie jednostki,
 2. opracowywanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz planów przedsięwzięć organizacyjnych w zakresie poprawy stanu ochrony ppoż.
 3. opracowywanie i wdrażanie zasad organizacji ochrony ppoż.,
 4. nadzór nad wyposażeniem pomieszczeń jednostki w sprzęt, urządzenia i środki gaśnicze zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami,
 5. nadzór nad przestrzeganiem przepisów ppoż.,
 6. prowadzenie sprawozdawczości w podległym obszarze działań,
 7. współpraca z właściwą komendą Państwowej Straży Pożarnej w podległym obszarze działań.

 

 

PION MEDYCZNY

 

§31

 

1. Pion Medyczny kierowany jest przez Dyrektora ds. Medycznych podlegającego bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu.

2.  W ramach Pionu Medycznego funkcjonują następujące komórki :

 1. Apteka
 2. Dział Planowania Dyżurów
 3. Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 4. Poradnie Specjalistyczne
 5. Lekarz Zakładowy
 6. Dyspozytornia Medyczna
 7. Zespoły Wyjazdowe
 8. Izba Przyjęć
 9. Diagnostyka
 10. Laboratorium

 

§32

 

1. Apteką zarządza Kierownik, podlegający bezpośrednio Dyrektorowi ds. Medycznych.

2. Do zadań Apteki należy :

 1. wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 2. sporządzanie leków aptecznych;
 3. udzielanie informacji o produktach leczniczych i wyrobach medycznych;
 4. organizowanie zaopatrzenia placówki w produkty lecznicze i wyroby medyczne;
 5. współuczestniczenie w prowadzeniu gospodarki produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 6. przekazywanie Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych informacji o niepożądanym działaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 7. przekazywanie Organom Inspekcji Farmaceutycznej informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu, że dany produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym;
 8. wstrzymywanie oraz wycofywanie z obrotu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego po uzyskaniu decyzji właściwego organu;
 9. kontrolowanie zapotrzebowani (receptariuszy) pod względem prawidłowości ich wystawienia ze szczególnym  zwróceniem uwagi na recepty dotyczące środków odurzających oraz silnie działających;
 10. prowadzenie ksiąg fachowych, obowiązkowych zapisów oraz sprawozdawczości;
 11. kontrolowanie apteczek oddziałowych w zakresie prawidłowego przechowywania leków - stanu zapasów oraz terminów ważności;
 12. utrzymywanie ścisłej współpracy z oddziałami i zespołami karetek oraz informowanie lekarzy o nowych lekach wprowadzonych do obrotu.

 

§33

 

1. Działem Planowania Dyżurów zarządza Kierownik, podlegający bezpośrednio Dyrektorowi ds. Medycznych.

2. Do zadań Działu Planowania Dyżurów należy :

 1. sporządzenie comiesięcznych grafików lekarskich dla WSRM w Łodzi, Zgierzu i Skierniewicach:
 • dla zespołów wyjazdowych „S” i specjalistycznego transportu medycznego
 • dla poradni internistycznej
 • dla poradni pediatrycznej
 • dla poradni okulistycznej
 • dla poradni laryngologicznej
 • dla poradni chirurgicznej
 • dla izby przyjęć
 • dla ratowników medycznych zespołów wyjazdowych „S”, „P” i przewozowych
 • dla ratowników kierowców zespołów „S” i „P”
 • dla pielęgniarek i pielęgniarzy zespołów „S” i „P”
 • dla pielęgniarek w poradniach specjalistycznych i POZ
 • dla pracowników gipsowni
 • dla pracowników sterylizacji
 • dla rejestracji medycznej.
 1. sporządzanie codziennych i comiesięcznych list obecności dla zespołów wyjazdowych i poradni specjalistycznych w WSRM w Łodzi ul. Sienkiewicza 137;
 2. przekazywanie zespołom wyjazdowym i poszczególnym poradniom bieżących zarządzeń wewnętrznych Dyrektora Naczelnego WSRM w Łodzi;
 3. bieżące prowadzenie kart pracy pracowników etatowych, zatrudnionych z umów zleceń i umów kontraktowych;
 4. dwumiesięczne rozliczanie normy czasu pracy pracownikom etatowym (ze szczególnym zwróceniem uwagi na czas pracy ratowników kierowców);
 5. comiesięczne potwierdzanie rachunków wystawianych przez pracowników zatrudnionych z umów kontraktowych i umów zleceń wykonywanych w ramach prywatnej działalności;
 6. sporządzanie rocznych planów urlopowych dla kadry medycznej WSRM;
 7. zabezpieczanie na bieżąco nieobecności pracowników medycznych (zwolnienia chorobowe, urlopy na żądanie, oddelegowania i inne okoliczności losowe);
 8. prowadzenie analizy potrzeb kadrowych w zakresie zatrudniania personelu medycznego i uczestniczenie w procesie ich zatrudniania;
 9. przeprowadzanie instruktażu stanowiskowego pracowników nowo zatrudnionych;
 10. bieżąca analiza przebiegu doskonalenia zawodowego pracowników medycznych;
 11. wnioskowanie o kary i nagrody dla pracowników medycznych WSRM;
 12. organizowanie praktyk studenckich Wydział Lekarskiego i Ratownictwa Medycznego zgodnie z podpisanymi umowami z WSRM;
 13. współpraca z Działem Spraw Pracowniczych;
 14. przekazywanie codziennej korespondencji dotyczącej personelu medycznego WSRM;
 15. prowadzenie zleconych przez kierownictwo zabezpieczeń medycznych imprez masowych oraz dokonywanie ich wyceny i przekazywanie zleceń do Działu Księgowości WSRM;
 16. archiwizowanie kart pracy,  grafików, list obecności personelu medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§34

 

Do zadań Lekarza Zakładowego należy :

 1. badania profilaktyczne pracowników WSRM (wstępne, kontrolne, okresowe ) oraz kierowanie na badania psychologiczne kierowców zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. szczepienia ochronne prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 3. prowadzenie dokumentacji w zakresie ekspozycji zawodowej;
 4. aktualizowanie książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych;
 5. wizytację i ocenę stanowisk pracy;
 6. współpraca z działem BHP.

 

§35

 

Do zadań Dyspozytorni Medycznej należy:

 1. przyjmowanie powiadomień o zdarzeniach, ustalanie priorytetów i niezwłoczne dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia, zgodnie z obowiązującymi  przepisami;
 2. utrzymywanie stałego kontaktu z zespołem ratownictwa medycznego i przekazywanie niezbędnych informacji jego członkom;
 3. wskazanie właściwego szpitalnego oddziału ratunkowego lub szpitala, do którego może być przewieziona osoba w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 4. powiadamianie o zdarzeniu jednostek współpracujących z systemem, jeżeli wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia;
 5. zbieranie i archiwizowanie bieżących informacji o zdarzeniach i prowadzonych medycznych czynnościach ratunkowych;
 6. prowadzenie nadzoru nad prawidłowym i sprawnym przyjmowanie wezwań oraz ich realizacja zgodnie z zasadami działalności z zakresu ratownictwa medycznego;
 7. współpraca z innymi służbami (Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska);
 8. planowanie działań w zakresie bezpieczeństwa miasta;
 9. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

PION EKONOMICZNY

 

§36

 

 1. Pion Ekonomiczny kierowany jest przez Dyrektora Ekonomicznego podlegającego bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu.
 2. Dyrektorowi Ekonomicznemu podlega Główny Księgowy WSRM w Łodzi.
 3. W ramach Pionu Ekonomicznego funkcjonują następujące działy :
 1. Dział Finansowy
 2. Dział Materiałowo-Kosztowy
 3. Dział Analiz Ekonomicznych

 

 

§37

 

Do zadań Głównego Księgowego należy:

 1. nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych jednostki, zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości,
 2. koordynacja i nadzór działalności jednostki  w zakresie ekonomiki, planowania gospodarczego, rozliczeń i analiz finansowych, sprawozdawczości  finansowo-księgowej;
 3. podejmowanie działań z zakresu analizy rachunku ekonomicznego dotyczącego działania poszczególnych rodzajów działalności jednostki;
 4. współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie ochrony mienia;
 5. nadzór nad terminowym przekazywaniem rzetelnych informacji finansowych oraz prawidłowym dokonywaniem rozliczeń;
 6. koordynowanie pracy podległych działów: Działu Finansowego, Działu Materiałowo-Kosztowego;
 7. nadzór nad pracą kasjerów;
 8. wstępna kontrola kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 9. nadzór i odpowiedzialność za terminowe sporządzanie wszelkich sprawozdań finansowo-księgowych dla właściwych urzędów;
 10. sporządzanie łącznych sprawozdań finansowych w tym rocznego sprawozdania finansowego WSRM w Łodzi;
 11. przygotowywanie i sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych;
 12. koordynacja i sporządzanie łącznych zestawień na potrzeby instytucji dokonujących kontroli w jednostce;
 13. prowadzenie korespondencji z urzędami, instytucjami i kontrahentami współpracującymi z WSRM w Łodzi;
 14. bieżąca współpraca z Dyrektorem Ekonomicznym w zakresie dyspozycji środkami pieniężnymi;
 15. współuczestnictwo w dokonywaniu analiz finansowo-księgowych.

 

§38

 

1. Działem Finansowym zarządza Kierownik, podlegający bezpośrednio Głównemu Księgowemu.

2. Do zadań Działu Finansowego należy :

 1. a)przygotowywanie danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań ;
 2. b)sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych;
 3. prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 4. d)sporządzanie zestawienia obrotów i sald;
 5. prowadzenie kasy;
 6. prowadzenie kontroli formalno-rachunkowej dokumentów stanowiących podstawę zapłaty;
 7. regulowanie zobowiązań;
 8. wystawianie faktur dotyczących sprzedaży usług;
 9. rozliczanie podatku VAT i sporządzanie deklaracji;
 10. sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych, deklaracji PFRON;
 11. prowadzenie ewidencji pozostałych przychodów i kosztów;
 12. ewidencja rozrachunków z dostawcami i odbiorcami;
 13. ewidencja rozrachunków publiczno-prawnych;
 14. ewidencja rozrachunków z pracownikami;
 15. prowadzenie analityki kont bankowych;
 16. prowadzenie analityki konta ZFSŚ oraz rozliczeń z tyt. pożyczek;
 17. ewidencja pozostałych rozrachunków;
 18. analiza zobowiązań  i należności;
 19. przechowywanie i archiwizowanie dowodów księgowych.

 

§39

 

1. Działem Materiałowo-Kosztowym zarządza Kierownik, podlegający bezpośrednio Głównemu Księgowemu.

2. Do zadań Działu Materiałowo-Kosztowego należy :

 1. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej magazynów;
 2. okresowe uzgadnianie stanów magazynowych i rozliczanie inwentaryzacji;
 3. prowadzenie ewidencji wartościowej środków trwałych i uzgadnianie z poszczególnymi osobami prowadzącymi księgi inwentarzowe;
 4. prowadzenie tabel amortyzacyjnych w przekroju grup GUS;
 5. prowadzenie ewidencji kosztów rodzajowych i uzgadnianie miesięcznych obrotów kont syntetycznych i analitycznych;
 6. archiwizowanie dokumentów;
 7. przekazywanie danych do sprawozdań.

 

§40

 

1. Działem Analiz Ekonomicznych zarządza Kierownik, podlegający bezpośrednio Dyrektorowi Ekonomicznemu.

2. Do zadań Analiz Ekonomicznych należy :

 1. sporządzanie analiz ekonomicznych jednostki, zbieranie danych z poszczególnych oddziałów i opracowywanie ogólnych zestawień;
 2. sporządzanie odpowiednich zestawień na potrzeby instytucji dokonujących kontroli w jednostce;
 3. przygotowywanie i przechowywanie dokumentów dotyczących funduszy strukturalnych;
 4. przygotowywanie materiałów do sporządzenia planów rzeczowo-finansowych;
 5. sporządzanie sprawozdań finansowych do właściwych urzędów.

 

PION SPRZEDAŻY I MARKETINGU

 

§41

 

1. Pion Sprzedaży i Marketingu kierowany jest przez Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu podlegającego bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu.

2.  W ramach Pionu Sprzedaży i Marketingu funkcjonują następujące działy :

 1. Dział Transportu
 2. Dział Sprzedaży
 3. Stacja Obsługi Pojazdów
 4. Dział Gospodarki Taborem i Sprzętem Medycznym

oraz komórki organizacyjne

 1. Oddział w Piotrkowie Trybunalskim ( SP )
 2. Rejon Kutno
 3. Rejon Zgierz

 

§42

 

1. Działem Transportu zarządza Kierownik, podlegający bezpośrednio Dyrektorowi ds. Sprzedaży i Marketingu.

2. Do zadań Działu Transportu należy :

 1. planowanie dyżurów dla pracowników zatrudnionych w Dziale Transportu, w tym zapewnienie zastępstw w przypadku urlopów, zwolnień lekarskich i nieobecności z innych przyczyn;
 2. realizacja potrzeb przewozowych własnych WSRM oraz potrzeb  publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz dodatkowego zapotrzebowania pacjentów tzn. realizacja przewozów prywatnych;
 3. wystawianie faktur za zrealizowane przewozy;
 4. wstępna weryfikacja kart drogowych;
 5. wystawianie zaświadczeń kwalifikacyjnych uprawniających do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych na podstawie przeprowadzonych badań lekarskich;
 6. nadzór przy współpracy z Diagnostyką i Stacją Obsługi nad prawidłową eksploatacją powierzonego taboru;
 7. prowadzenie dokumentacji związanej z przekazywaniem pojazdów;
 8. prowadzenie ewidencji stanowisk garażowych zajmowanych przez samochody prywatne;
 9. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pobieranych opłat;
 10. realizacja usług garażowania pojazdów i wynajmu samochodów.

 

§43

 

1. Działem Sprzedaży zarządza Kierownik, podlegający bezpośrednio Dyrektorowi ds. Sprzedaży i Marketingu.

2. Do zadań Działu Sprzedaży należy :

 1. przygotowywanie planów sprzedaży;
 2. bieżące wykonywanie sprawozdań z planów sprzedaży i ich analiza;
 3. przygotowywanie ofert dla publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 4. promocja usług wykonywanych przez WSRM w Łodzi;
 5. przygotowywanie i zawieranie umów na przewozy medyczne i sanitarne poza  kontraktami zawieranymi z NFZ;
 6. analiza i nadzór nad  terminami przetargów,  konkursów oraz terminami  składania ofert,;
 7. rozpatrywanie reklamacji usług przewozowych;
 8. sprawdzanie zgodności zapisów stanu paliwa w kartach drogowych z wydrukiem        komputerowym Stacji Paliw i fakturami zakupów paliw w innych stacjach;
 9. sprawdzanie, obliczanie i kontrola zużycia paliwa wg norm zakładowych;
 10. wykonywanie miesięcznych, kwartalnych, rocznych sprawozdań zużycia paliw,
 11. sporządzanie miesięcznych kart wynagrodzeń kierowców;
 12. fakturowanie (Oddział Łódź, Rejony Zgierz i Kutno) wykonywanych przewozów przez ambulanse sanitarne w ramach umów cywilno-prawnych, w ramach usług POZ i na potrzeby własne;
 13. sporządzanie danych techniczno-eksploatacyjnych pojazdów WSRM;
 14. rozliczanie godzin pracy kierowców miesięcznie i kwartalnie,
 15. wykonywanie sprawozdań z przewozów.
 16. sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych.

 

 

§44

 

1. Działem Stacji Obsługi Pojazdów zarządza Kierownik, podlegający bezpośrednio Dyrektorowi ds. Sprzedaży i Marketingu.

2. Do zadań Działu Stacji Obsługi Pojazdów należy :

 1. naprawy pojazdów WSRM i klientów zewnętrznych
 2. archiwizacja dokumentacji napraw samochodów
 3. rozliczanie finansowe z klientami zewnętrznymi
 4. prowadzenie dokumentacji materiałowej – magazyn części zamiennych
 5. nadzór nad podległymi jednostkami organizacyjnymi

3. W ramach Działu Stacji Obsługi Pojazdów funkcjonuje 13 jednostek, wykonujących następujące zadania:

 1. magazyn części zamiennych
  1. składowanie części zamiennych,
  2. prowadzenie dokumentacji księgowo-materiałowej.
 2. stacja paliw
  1. przyjmowanie dostaw paliwa,
  2. prowadzenie gospodarki materiałowej związanej ze stacją paliw.
 3. myjnia samochodowa
  1. mycie pojazdów
 4. realizacja zakupów części i towarów związanych funkcjonowaniem SO.
 5. Biuro Obsługi Klienta
  1. koordynacja i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem podległych jednostek wymienionych w punkcie 2,
  2. obsługa klientów zewnętrznych w zakresie zgłaszanych napraw pojazdów.
 6. stanowisko wymiany, napraw i przechowywania ogumienia
  1. naprawy i wymiany oraz przechowywanie opon.
 7. stanowisko naprawy osprzętu elektrycznego pojazdów
  1. diagnostyka i naprawy osprzętu elektrycznego pojazdów.
 8. główna hala napraw z 6 stanowiskami podnośnikowymi
  1. naprawa pojazdów wg zleceń.
 9. stanowisko obsługowo – naprawcze oraz wymiany oleju
  1. wykonywanie obsług technicznych,
  2. wymiana olejów i płynów eksploatacyjnych w pojazdach.
 10. stanowisko napraw klimatyzacji i ogrzewania dodatkowego pojazdów
  1. naprawa i konserwacja układów klimatyzacji oraz dodatkowego ogrzewania w pojazdach.
 11. stanowisko napraw ślusarskich i przeglądów wyposażenia przedziału medycznego pojazdów
  1. okresowe przeglądy i naprawy pojazdów,
  2. przeglądy przedziałów sanitarnych oraz wyposażenia medycznego.
 12. stanowisko napraw blacharskich pojazdów
  1. naprawy blacharsko-lakiernicze pojazdów WSRM.
 13. Stacja Kontroli Pojazdów
  1. przeglądy okresowe pojazdów,
  2. sprawdzanie stanu technicznego pojazdów,
  3. regulacja geometrii zawieszenia i świateł pojazdów.

 

§45

 

1. Działem Gospodarki Taborem i Sprzętem Medycznym zarządza Kierownik, podlegający bezpośrednio Dyrektorowi ds. Sprzedaży i Marketingu.

2. Do zadań Działu Gospodarki Taborem i Sprzętem Medycznym należy :

 1. udokumentowanie warunków technicznych na potrzeby specyfikacji przetargowych;
 2. rejestracja pojazdów;
 3. ewidencja pojazdów;
 4. likwidacja szkód komunikacyjnych (od zgłoszenia do wprowadzenia do eksploatacji );
 5. ewidencja okresowych badań technicznych pojazdów i sprzętu medycznego;
 6. wykonywanie okresowych przeglądów technicznych własnych i poprzez serwisy zewnętrzne;
 7. wykonywanie czynności dotyczących napraw gwarancyjnych pojazdów i sprzętu medycznego w serwisach zewnętrznych;
 8. ewidencja sprzętu medycznego będącego wyposażeniem ambulansów;
 9. naprawy sprzętu medycznego i wyposażenia ambulansów;
 10. okresowe i bieżące sprawdzanie stanu wyposażenia ambulansów:
  • ewidencja i zaopatrzenie w tlen medyczny ambulansów,
  • wykonywanie okresowej i bieżącej dezynfekcji i dezynsekcji ambulansów,
  • zakupy sprzętu medycznego wyposażenia ambulansów, kwartalnych i rocznych;
 11. prowadzenie okresowych sprawdzań legalizacji i dopuszczeni do badań urządzeń medycznych.

 

§46

 

1. Oddział w Piotrkowie Trybunalskim zarządzany jest przez Dyrektora Oddziału podlegającego bezpośrednio Dyrektorowi ds. Sprzedaży i Marketingu WSRM w Łodzi.

2. W skład oddziału w Piotrkowie Trybunalskim wchodzą następujące jednostki terenowe w Łasku, Tomaszowie Mazowieckim, Skierniewicach, Bełchatowie.

 

§47

 

1. Rejony w Zgierzu i Kutnie zarządzane są  przez Kierowników podlegających bezpośrednio Dyrektorowi ds. Sprzedaży i Marketingu WSRM w Łodzi.

 

PION EKSPLOATACYJNO-ADMINISTRACYJNY

 

§48

 

1. Pion Eksploatacyjno-Administracyjny kierowany jest przez Dyrektora ds. Eksploatacyjno – Administracyjnych podlegającego bezpośrednio Dyrektorowi Naczelnemu.

2.  W ramach Pionu Eksploatacyjno-Administracyjnego funkcjonują następujące działy i komórki organizacyjne :

 1. Dział Administracyjno – Techniczny
 2. Dział Łączności i Informatyki
 3. Dział Zamówień Publicznych
 4. Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony środowiska

 

§49

 

1. Działem Administracyjno – Technicznym zarządza Kierownik, podlegający bezpośrednio Dyrektorowi ds.  Eksploatacyjno – Administracyjnych .

2. Do zadań Działu Administracyjno – Technicznego należy :

 1. utrzymanie stanu technicznego urządzeń i budynków WSRM
 2. prowadzenie na bieżąco kontroli stanu technicznego wynajmowanych pomieszczeń dla zespołów ratownictwa medycznego
 3. prowadzenie dokumentacji
 4. sprawdzanie faktur pod względem merytorycznym
 5. planowanie dyżurów dla pracowników szatni
 6. prowadzenie kart pracy i ewidencji czasu pracy
 7. prowadzenie korespondencji z instytucji
 8. umowy ( przygotowanie i pilnowanie terminów zawartych umów )
 9. przyjmowanie zgłoszeń awarii na terenie WSRM i punktach stacjonowania     zespołów rat. med.
 10. przyjmowanie i realizacja zamówień związanych z prowadzeniem działalności administracyjnej WSRM
 11. przyjmowanie i realizacja zamówień na zakup i wydawanie druków, art. chemicznych oraz medycznych

 

§50

 

1. Działem Łączności i Informatyki zarządza Kierownik, podlegający bezpośrednio Dyrektorowi ds.  Eksploatacyjno – Administracyjnych .

2. Do zadań Działu Łączności i Informatyki należy :

 1. zapewnienie ciągłości funkcjonowania systemów łączności przewodowej, bezprzewodowej oraz systemów informatycznych, a w szczególności:
 2. zapewnienie ciągłej, sprawnej pracy urządzeń telekomunikacyjnych w jednostce;
 3. analiza sprawności eksploatowanych  systemów;
 4. utrzymanie skutecznej komunikacji głosowej na bazie sprzętu radiotelefonicznego stacjonarnego i przewoźnego z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie przepisów;
 5. prawidłowe funkcjonowanie eksploatowanych w jednostce systemów informatycznych ze szczególnym uwzględnieniem Dyspozytorni Medycznej i Pracowni Diagnostyki Obrazowej
 6. legalność oprogramowania zainstalowania na sprzęcie eksploatowanym w jednostce.

 

§51

 

1. Działem Zamówień Publicznych zarządza Kierownik, podlegający bezpośrednio Dyrektorowi ds.  Eksploatacyjno – Administracyjnych .

2. Do zadań Działu Zamówień Publicznych należy :

 1. prowadzenie postępowań na dostawy, usługi i roboty budowlane zgodnie z  ustawą Prawo Zamówień Publicznych i Zarządzeniami Dyrektora Naczelnego WSRM
  w Łodzi
 2. organizowanie prowadzonych postępowań i udział w pracach komisji przetargowych
 3. koordynowanie udzielania zamówień publicznych przez komórki organizacyjne WSRM w Łodzi
 4. prowadzenie, gromadzenie i przechowywanie niezbędnej dokumentacji związanej z przeprowadzonymi postępowaniami
 5. prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych
 6. prowadzenie rejestru przeprowadzonych postępowań
 7. archiwizowanie dokumentacji postępowań i przekazywanie ich do archiwum WSRM w Łodzi
 8. prowadzenie innych postępowań na dostawy, usługi, roboty budowlane bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
 9. prowadzenie procedur na dzierżawę pomieszczeń i terenu WSRM w Łodzi
 10. prowadzenie procedur kasacyjnych.

 

§52

 

1. Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony środowiska podlega bezpośrednio Dyrektorowi ds.  Eksploatacyjno – Administracyjnych .

2. Do zadań realizowanych przez Samodzielne Stanowisko ds. Ochrony środowiska należy :

 1. nadzorowanie komórek organizacyjnych w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska,
 2. prowadzenie dokumentacji oraz sporządzanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska,
 3. udział w opracowaniu wewnętrznych procedur z zakresu ochrony środowiska oraz sprawowanie nadzoru nad ich przestrzeganiem,
 4. uczestniczenie w prowadzonych kontrolach przez organy i instytucje zewnętrzne w zakresie problematyki ochrony środowiska,
 5. prowadzenie w niezbędnym zakresie działalności szkoleniowej i popularyzującej problematykę ochrony środowiska.

 

 

Rozdział IX

 

WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWOŚCI DIAGNOSTYKI, LECZENIA, PIELĘGNACJI I REHABILITACJI PACJENTÓW ORAZ CIĄGŁOŚCI PRZEBIEGU PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

§53

 

Pacjent wymagający natychmiastowej hospitalizacji przewożony jest :

1.  przez zespół ratownictwa medycznego udzielającego pomocy w miejscu wezwania – zależnie od dokonanego rozpoznania, do :

 1. najbliższego, pod względem czasu dotarcia, szpitalnego oddziału ratunkowego lub do szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego (ewentualnie lekarza koordynatora medycznego),
 2. szpitala udzielającego świadczeń specjalistycznych w wymaganym zakresie.

2.Zespoły ratownictwa medycznego mogą być dysponowane do pacjentów leczonych w poradni specjalistycznej lub w stacji dializ, pod warunkiem  ze przyczyną wezwania jest stan nagłego zagrożenia życia, a stacja dializ lub poradnia jest zlokalizowana poza terenem szpitala.

 

§54

 

Zespół Ratownictwa Medycznego obowiązany jest przyjąć wezwanie zgłoszone przez :

 1. zakład opieki zdrowotnej lub
 2. lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

            celem :

 1. udzielenia pomocy doraźnej pacjentowi.

 

§55

 

1.  Wskazane świadczenia udzielane są zgodnie z zasadami opracowanymi przez NFZ.

2.   Niezależnie od powyższego pierwszeństwo w zakresie wyjazdu w celu udzielenia świadczeń ma zawsze wyjazd do pacjenta pozostającego w stanie zagrażającym jego życiu lub zdrowiu.

 

Rozdział X

 

PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I OPŁATY ZA JEJ UDOSTĘPNIANIE

 

§56

 

WSRM w Łodzi prowadzi dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych oraz zapewnia ochronę i poufność danych zawartych w tej dokumentacji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku udzielania świadczeń finansowanych ze środków publicznych także zgodnie z wymogami określonymi przez płatnika świadczeń.

 

§57

 

1. Udostępnianie dokumentacji medycznej organom i podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów następuje na ich pisemny wniosek, zawierający podstawę prawną udostępnienia.

2. Udostępnianie dokumentacji medycznej osobom indywidualnym następuje na wniosek pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej. Wnioski osób indywidualnych składane są w formie :

 • ustnej lub pisemnej - o wydanie zaświadczenia o udzieleniu pomocy lekarskiej,
 • pisemnej - o wydanie kopii lub uwierzytelnionej kopii dokumentacji medycznej, o wydanie zapisu zdjęcia RTG.

3. Udostępnianie dokumentacji medycznej odbywa się w najkrótszym możliwym terminie,                         nie dłuższym jednak niż 30 dni od daty wpływu wniosku.

 

§58

 

1. Dokumentacja medyczna jest udostępniania nieodpłatnie w jednym egzemplarzu na wniosek :                         

 • organów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – w formie zaświadczeń, odpisów, kserokopii i uwierzytelnionych kserokopii,
 • osób indywidualnych w celach odszkodowawczych – w formie zaświadczeń i kserokopii.

2. Dokumentacja medyczna w formie zaświadczeń i zapisów na elektronicznym nośniku danych (płyta CD, dyskietka) jest udostępniana na koszt wnioskodawcy zgodnie z cennikiem usług WSRM w Łodzi na wniosek:

 • osób indywidualnych w celach innych niż odszkodowawcze i w większej ilości egzemplarzy,
 • organów i podmiotów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów (takich jak policja, prokuratura, sądy).

3. Kserokopie dokumentacji medycznej są uwierzytelniane na życzenie wnioskodawców. Cena za uwierzytelnienie jednej strony dokumentacji wynosi 2,00 zł (dwa złote).

4. Przesłanie dokumentacji medycznej drogą pocztową odbywa się za potwierdzeniem odbioru. Koszty przesyłki ponosi wnioskodawca. Informacje o stanie zdrowia ubezpieczonych lub osób, na rzecz, których ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia są udostępniane zakładom ubezpieczeń innym niż ZUS zgodnie ze złożonym wnioskiem i przesyłane drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru. Wysokość opłaty za udzielenie informacji dotyczącej jednej osoby wynosi 15.- zł (piętnaście złotych) i obejmuje koszt przesyłki pocztowej.

 

 

 

 

 

Rozdział XI

 

ORGANIZACJA UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT

 

§59

 

1. Świadczenia zdrowotne udzielane przez WSRM w Łodzi są świadczeniami :

 1. nieodpłatnymi
 2. odpłatnymi

2. Świadczenia udzielane są nieodpłatnie pacjentom uprawnionym do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w kontraktach zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

3. Świadczenia udzielane są odpłatnie :

 1. pacjentom nieuprawnionym do korzystania z bezpłatnych świadczeń  zdrowotnych
 2. w zakresie świadczeń nieobjętych kontraktami z Narodowym Funduszem Zdrowia
 3. w zakresie świadczeń komercyjnych z zakresu stomatologii, udzielanych w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 137/141, obejmujących :
 1. badanie stomatologiczne,
 2. znieczulenie miejscowe nasiękowe,
 3. znieczulenie przewodowe,
 4. znieczulenie ogólne,
 5. opatrunek leczniczy,
 6. dewitalizację miazgi,
 7. leczenie kanałowe z wypełnieniem kanału,
 8. wypełnienie ubytków:
 9. - odbudowa korony zęba w koronie celuloidowej,
 10. - natychmiastowa odbudowa zęba na ćwieku z włókna szklanego;
 11. usunięcie złogów kamienia nazębnego,
 12. szynowanie rozchwianych zębów przy użyciu taśmy z włókna szklanego,
 13. ekstrakcja zęba 1-korzeniowego / wielokorzeniowego (ze znieczuleniem),
 14. dłutowanie zęba  (ze znieczuleniem),
 15. usunięcie zęba zatrzymanego (ze znieczuleniem),
 16. szycie zębodołu,
 17. nacięcie ropnia (ze znieczuleniem),
 18. resekcja wierzchołka korzenia zęba,
 19. wyłuszczenie torebki,
 20. plastyka połączenia ustno-zatokowego,
 21. układ koronowo-korzeniowy,
 22. korona protetyczna – porcelanowa,
 23. most protetyczny – porcelana,
 24. proteza akrylowa osiadająca częściowa,
 25. proteza całkowita,
 26. proteza szkieletowa,
 27. cementowanie korony,
 28. naprawa protezy bez wycisku,
 29. naprawa protezy z wyciskiem,
 30. lakowanie zębów,
 31. lakierowanie profilaktyczne zębów,
 32. zdjęcie rtg – zębowe.

 

Rozdział XII

 

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA UDZIELANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE INNE NIŻ FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

 

§60

 

1. Świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych udzielane są przez WSRM w Łodzi za częściową lub całkowitą odpłatnością.

2. Ustalając wysokość opłaty za świadczenia zdrowotne stosuje się ceny określone w przyjętych przez WSRM w Łodzi cennikach, o ile przepisy odrębne przewidują odpłatność za ich udzielenie.

3. Wysokość opłat przyjętych w cenniku określa Dyrektor WSRM w Łodzi. 

4. Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych cen podane są w cennikach WSRM w Łodzi wprowadzanych zarządzeniami Dyrektora Naczelnego.

5. Wszelkie cenniki podane są do wiadomości publicznej w siedzibie WSRM w Łodzi.

 

Rozdział  XIII

 

SPOSÓB KIEROWANIA JEDNOSTKAMI LUB KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI PRZEDSIĘBIORSTWA PODMIOTU

 

§ 61

 

 1. W WSRM w Łodzi w przedmiocie zarządzania i kierowania obowiązują zasady jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności.
 2. Zasada jednoosobowego kierownictwa nie uchybia postanowieniom powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które wymagają poprzedzenia decyzji dyrektora uzgodnieniem lub uzyskaniem opinii innych organów lub osób.
 3. Przy podejmowaniu decyzji gospodarczych i ocenie efektów działalności WSRM obowiązuje zasada kompleksowego rachunku ekonomicznego.

 

§ 62

 

1. Działalnością WSRM kieruje Dyrektor Naczelny przy pomocy dyrektorów poszczególnych pionów działalności, głównego księgowego oraz kierowników jednostek i komórek organizacyjnych, a także samodzielnych stanowisk pracy.

2. Dyrektor Naczelny może część swoich uprawnień przekazać innym pracownikom WSRM w Łodzi w drodze upoważnienia. Dyrektorzy pionów i Główny Księgowy mogą część swoich uprawnień przekazać w drodze upoważnienia podległym pracownikom za zgodą Dyrektora.

3.  W czasie nieobecności Dyrektora Naczelnego działalnością WSRM w Łodzi kieruje upoważniony przez niego Zastępca.

 

§63

 

1. Dyrektor Naczelny kieruje działalnością WSRM w Łodzi, reprezentuje ją na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za realizację jej zadań.

2. Dyrektora Naczelnego powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Łódzkiego na zasadach określonych w ustawie.

3. Dyrektor Naczelny jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych w imieniu WSRM w Łodzi.

4. Dyrektor Naczelny wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

 

§64

 

1. Dyrektor kieruje i zarządza WSRM w Łodzi oraz ponosi odpowiedzialność przed organem założycielskim za całokształt działalności WSRM w Łodzi.

2. Dyrektor działając zgodnie z przepisami prawa i w ramach postanowień Statutu:

 1. nadzoruje działalność zakładu pod względem rzeczowym i prawnym,
 2. posiada pełną samodzielność działania w odniesieniu do sposobu realizacji statutowych zadań zakładu i ponosi odpowiedzialność za decyzje podjęte w tym zakresie,
 3. realizuje uprawnienia pracodawcy wymienione w przepisach prawa pracy i w ich ramach ma prawo doboru kadr,
 4. dokonuje zgodnie z niniejszym regulaminem zmian organizacji wewnętrznej,
 5. nadzoruje działalność jednostek i komórek organizacyjnych bezpośrednio podporządkowanych,
 6. ponosi odpowiedzialność za wyniki finansowe zakładu,
 7. wykonuje wszelkie inne uprawnienia wynikające z przepisów prawa i decyzji organu założycielskiego.

 

§ 65

 

1. Dyrektor wydaje zarządzenia i pisma okólne.

2. Zarządzenia są wewnętrznymi aktami normatywnymi i zawierają postanowienia decyzyjne dyrektora związane z funkcjonowaniem WSRM w Łodzi.

3. Pisma okólne mają charakter informacyjny, bądź zawierają wykładnie przepisów i zarządzeń wydanych przez władze nadrzędne nad WSRM lub wytyczne w tym zakresie.

4. Wszelkie inne wytyczne np. dotyczące obsługi urządzeń, obiegu dokumentów, zasad  przeciwpożarowych i BHP powinny być wydawane w formie instrukcji wprowadzanych w życie zarządzeniem.

5. Akty, o których mowa w ust. 1-4, doręczane są jednostkom organizacyjnym WSRM  w Łodzi, których dotyczą, a jeżeli mają charakter ogólny, dotyczący działalności całej WSRM w Łodzi podawane są do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej.

6. Rejestr wydanych zarządzeń i pism okólnych prowadzi wyznaczona komórka organizacyjna.

 

§ 66

 

 1. Dyrektor ds. Eksploatacyjno – Administracyjnych kieruje Pionem Eksploatacyjno-Administracyjnym.
 2. Dyrektor ds. Eksploatacyjno – Administracyjnych kieruje sprawami związanymi z działalnością inwestycyjno – remontową w WSRM w Łodzi oraz całokształtem spraw administracyjno – gospodarczych zakładu.
 3. W szczególności do obowiązków Dyrektora ds. Eksploatacyjno – Administracyjnych należy:
 1. prowadzenie gospodarki nieruchomościami, lokalami oraz zabezpieczenie mienia w tych obiektach,
 2. prowadzenie spraw dotyczących łączności przewodowej i bez przewodowej,
 3. organizowanie i nadzorowanie inwestycji, remontów i realizowanie nadzoru technicznego w tym zakresie i w zakresie posiadanych maszyn i urządzeń,
 4. prowadzenie całokształtu spraw zaopatrzenia materiałowo – technicznego.

 

§67

 

 1. Dyrektor ds. Medycznych kieruje Pionem Medycznym.
 2. Dyrektor ds. Medycznych kieruje bezpośrednio określonymi w Statucie usługami medycznymi wykonywanymi przez WSRM w Łodzi.
 3. Dyrektor  ds. Medycznych jest przełożonym całego personelu medycznego WSRM.

 

§68

 

1.   Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu kieruje Pionem Sprzedaży i Marketingu.

2. Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu kieruje sprawami związanymi ze sprzedażą usług transportowych i warsztatowych, realizacją polityki marketingowej i cenowej w tym zakresie oraz nadzoruje rozliczenie wykonywania i efektywności usług. W szczególności do obowiązków Dyrektora ds. Sprzedaży i Marketingu należy:

 1. nadzór funkcjonalny nad transportem i obsługą techniczną pojazdów ,
 2. opracowywanie planu sprzedaży usług transportu sanitarnego,
 3. nadzór nad Oddziałem w Piotrkowie Trybunalskim oraz Rejonami w Kutnie i w Zgierzu  w zakresie organizacji usług transportowych i ich realizacji,
 4. podejmowanie i inspirowanie działań w kierunku zwiększenia przychodów z działalności transportowej WSRM.
 5. kreowanie polityki marketingowej (w tym cenowej ),
 6. współudział w opracowywaniu planów rzeczowo-finansowych WSRM,
 7. racjonalne wykorzystanie powierzonych pionowi zasobów.

 

§69

 

 1. Dyrektor Ekonomiczny kieruje Pionem Ekonomicznym.
 2. Dyrektor Ekonomiczny koordynuje i nadzoruje działalność WSRM w zakresie ekonomiki, planowania gospodarczego, rozliczeń i analiz finansowych, sprawozdawczości finansowo - księgowej.
 3. Do zadań Dyrektora  Ekonomicznego należy w szczególności:
 1. nadzorowanie i analizowanie stanu majątkowego i wyników finansowych zakładu,
 2. inicjowanie i podejmowanie działań z zakresu analiz rachunku ekonomicznego dotyczącego działania poszczególnych rodzajów działalności WSRM,
 3. współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie ochrony mienia,
 4. nadzorowanie i odpowiadanie za terminowe i rzetelne sporządzanie wymaganych sprawozdań,
 5. stała współpraca ze służbami finansowymi organu założycielskiego WSRM w Łodzi.

 

§ 70

 

1.  Prawo podpisywania pism w ramach zakresu działalności WSRM w Łodzi kierowanych za zewnątrz mają Dyrektor Naczelny, Dyrektorzy pionów oraz Główny Księgowy.

2. Do wyłącznych uprawnień Dyrektora Naczelnego, a w razie jego nieobecności wyznaczonego Zastępcy Dyrektora, należy podpisywanie pism kierowanych do:

 1. organów administracji państwowej i samorządowej,
 2. innych  organów państwa niż wymienione w ppkt. a,
 3. zakładów opieki zdrowotnej i instytucji oraz organów ubezpieczenia społecznego
  i zdrowotnego,
 4. stowarzyszeń zawodów medycznych,

a także podpisywanie wszelkich protokołów i zarządzeń pokontrolnych.

3. Dyrektorzy pionów i Główny Księgowy upoważnieni są do podpisywania pism z zakresu działania nadzorowanych przez siebie zagadnień.

4. Podpisywanie pism odbywa się jednoosobowo, z wyjątkiem przypadków określonych odrębnymi przepisami, w których wymagana jest zgoda Dyrektora Naczelnego.

5. Wszelkie pisma podpisywane przez dyrektora, jego zastępców lub głównego księgowego powinny być na kopiach parafowane przez kierownika jednostki organizacyjnej, w której pismo było opracowane i przez pracownika opracowującego treść pisma.

6. Osoby parafujące pisma odpowiadają merytorycznie za jego treść oraz jego zgodność  z obowiązującymi przepisami i interesem WSRM w Łodzi.

7. Pisma wysyłane ewidencjonowane są w książce korespondencyjnej.

 

§ 71

 

1. Jednostki i komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy realizują, w granicach swego zakresu, działania statutowe, zadania WSRM w Łodzi zgodne z decyzjami Dyrektora Naczelnego.

2. Do podstawowych zadań należy:

 1. prowadzenie całokształtu prac wynikających z zakresu ich działania.
 2. inicjowanie kierunków działalności WSRM.
 3. prowadzenie działalności nadzorczo – kontrolnej wynikającej z funkcji przypisanej danej jednostce (komórce, stanowisku).
 4. prowadzenie analiz własnej działalności w celu doskonalenia efektów funkcjonowania WSRM w Łodzi oraz form i metod świadczonych usług.
 5. podejmowanie wszelkich działań w zakresie ochrony mienia WSRM i efektywności gospodarczej.

 

 

§72

 

 1. Do obowiązków każdego kierownika jednostki organizacyjnej  należy:
 1. kierowanie pracą nadzorowanej jednostki, zgodnie z ustalonym dla niej zakresem zadań,
 2. dokonywanie podziału pracy między podległych pracowników oraz ustalanie zakresu ich obowiązków i odpowiedzialności,
 3. współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi WSRM w Łodzi,
 4. wydawanie wiążących dyspozycji i podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji dyrektora, jego zastępców i głównego księgowego,
 5. gromadzenie i przechowywanie przepisów prawnych, instrukcji, wytycznych itp. niezbędnych do pracy kierowanej jednostki,
 6. bezpośrednie wykonywanie prac wynikającego z ustalonego podziału czynności
  w jednostce.
 1. Każdy kierownik, o którym mowa w ust. 1 jest odpowiedzialny przed swoim przełożonym za całokształt pracy jednostki, a w szczególności za:
 1. właściwą organizację pracy,
 2. bieżący nadzór i kontrolę nad podległymi pracownikami,
 3. terminowość i zgodne z obowiązującymi przepisami (zasadami) załatwianie powierzonych spraw,
 4. utrzymywanie dokumentacji i powierzonego mienia w należytym porządku i właściwe ich zabezpieczenie,
 5. przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej.

 

§73

 

1. Odpowiedzialność za nadzór i kontrolę ponoszą:

 1. Dyrektorzy Pionów i Główny Księgowy,
 2. Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych (oddziałów terenowych, działów, sekcji)
 3. Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach,
 4. Pracownicy materialnie odpowiedzialni.

2. Wszyscy pracownicy WSRM  w Łodzi zobowiązani są do wykonywania kontroli funkcjonalnej w ramach swoich zakresów czynności i zgłaszania przełożonym wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości w funkcjonowaniu WSRM w Łodzi.

 

§74

 

1. Dyrektor Naczelny może zlecić poszczególnym pracownikom WSRM w Łodzi wykonywanie zadań kontrolnych w określonym zakresie.

 

§75

 

Pracownicy, którym powierzono materialną odpowiedzialność za wyodrębnione składniki mienia WSRM w Łodzi, odpowiadają materialnie za ilość i jakość powierzonych składników majątkowych, za ich należyte zabezpieczenie przed kradzieżą i zniszczeniem, za ich konserwację, a także za przestrzeganie przepisów o ich przechowywaniu, w tym przepisów  o gospodarce magazynowej.

 

§76

 

1.Pracownik prowadzący kasę jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie i przechowywanie gotówki i innych walorów oraz przestrzeganie wszelkich przepisów i instrukcji wydanych w tym zakresie.

2. Pracownik prowadzący kasę ponosi materialna odpowiedzialność za całość przyjętych przez niego wartości.

 

§77

 

 1. Podpisywanie dokumentów obrotu pieniężnego i materialnego oraz innych dokumentów o charakterze rozliczeniowym i kredytowym oprócz unormowań zawartych w niniejszym regulaminie wymaga ścisłego przestrzegania wszelkich przepisów, instrukcji
  i wytycznych wydanych w tym zakresie.
 2. Powierzenie składników majątkowych magazynu, apteki, kasy itp. oraz powierzenie innych wartości może odbywać się wyłącznie na piśmie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§78

 

Niniejszy Regulamin opracowany został na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112.654) i stanowi w całości własność Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi – jego kopiowanie, przetwarzanie lub rozpowszechnianie jest zabronione.

 

 

Wytworzył(a)
Administrator Administrator, 24 sierpnia 2015
Wprowadził(a)
Administrator Administrator
Opublikował(a)
Administrator Administrator, 24 sierpnia 2015
Liczba wyświetleń
1604
Ostatnio aktualizował(a)
Administrator Administrator
Data ostatniej zmiany
9 marca 2016
Drukuj   
Historia zmian artykułu:
1 Administrator Administrator, 9 marca 2016
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.