Sposób udostępniania informacji publicznych - BIP

Przejdź do PEŁNEJ WERSJI strony

Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób udostępniania informacji publicznych

Dostęp do informacji publicznej
Stosownie do art. 61 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016, poz. 1764) każda informacje o sprawach publicznych stanowi informacje publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych ww. ustawie.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
- uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
- wglądu do dokumentów urzędowych (dokumentem urzędowym, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o dostępie informacji publicznej, jest treść oświadczenia woli lub wiedzy, utrwalona i podpisana w dowolnej formie przez funkcjonariusza publicznego, w ramach jego kompetencji, skierowana do innego podmiotu lub złożona do akt sprawy),
- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

Prawo dostępu do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na:
- ochronę informacji niejawnych,
- ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych,
- ochronę prywatności osoby fizycznej,
- ochronę tajemnicy przedsiębiorcy,
- ochronę innych tajemnic ustawowo chronionych.

Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:
a) w drodze ogłaszania w Biuletynie Informacji Publicznej,
b) na wniosek zainteresowanego (jeżeli informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej),
c) w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
d) przez zainstalowane w miejscach ogólnie dostępnych urządzeń umożliwiających zapoznanie się z tą informacją.

Termin i sposób załatwiania sprawy:
- informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie lub pisemnej bez pisemnego wniosku,
- udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
- udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku,
- jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, poniesione będą koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku należy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powiadomić wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji następuje wówczas po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek,
- jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, należy w tym terminie powiadomić wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępniona zostanie informacja, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku
- jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie kreślonej we wniosku, należy powiadomić pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazać, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Tryb odwoławczy:
- odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następuje w drodze decyzji,
- do decyzji stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016 r.,  poz. 23),
- uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji,
- podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę podmiotu odmawiającego udostępnienia takiej informacji,
- w przypadku bezczynności organu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Opłaty:
- zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny,
- jeżeli udostępnienie informacji publicznej powoduje poniesienie przez WSS dodatkowych kosztów, związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, pobiera się od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom,
- w sytuacjach szczególnych, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes wnioskodawcy, można odstąpić od pobrania opłaty, decyzje w tym zakresie podejmuje dyrektor WSS, dokonując stosownej adnotacji wraz z krótkim uzasadnieniem na wniosku o udostępnienie informacji publicznej,
- o zaistnieniu dodatkowych kosztów i ich wielkości, pracownicy WSS  informują wnioskodawcę.

Miejsce złożenia wniosku:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
Kancelaria
tel.  42/ 714-45-52
e-mail:
Przyjmowanie wniosków od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00

 

Wytworzył(a)
Posmyk Piotr, 10 kwietnia 2017
Wprowadził(a)
Posmyk Piotr
Opublikował(a)
Posmyk Piotr, 10 kwietnia 2017
Liczba wyświetleń
3411
Ostatnio aktualizował(a)
Posmyk Piotr
Data ostatniej zmiany
25 stycznia 2019
Drukuj   
Historia zmian artykułu:
baner Posmyk Piotr, 25 stycznia 2019
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.