Statut działalności - BIP

Przejdź do PEŁNEJ WERSJI strony

Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statut działalności

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu, 
zwany dalej „Wojewódzkim Szpitalem” jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który działa na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (t.j. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.).

§ 2.
1. Podmiotem tworzącym Wojewódzki Szpital jest Samorząd Województwa Łódzkiego, który działa przez swoje organy:
1) Sejmik Województwa Łódzkiego;
2) Zarząd Województwa Łódzkiego.
2. Wojewódzki Szpital posiada osobowość prawną.
3. Siedzibą Wojewódzkiego Szpitala jest miasto Zgierz.

§ 3.
1. Wojewódzki Szpital udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów nieodpłatnie, za częściową odpłatnością 
lub całkowitą odpłatnością. 
2. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne udzielane osobom innym niż wymienione w ust. 1 określa Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala.
3. Wojewódzki Szpital nie może odmówić udzielenia świadczenia zdrowotnego osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia.


Rozdział 2
Cele i zadania Wojewódzkiego Szpitala

§ 4.
Celem Wojewódzkiego Szpitala jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na:
1) udzielaniu świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania;
2) promocji zdrowia poprzez prowadzenie działań umożliwiających poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu;
3) uczestniczenie w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób.

§ 5.
1. Do zadań Wojewódzkiego Szpitala należy w szczególności:
1) badanie i porada lekarska oraz pielęgnacja chorych;
2) leczenie;
3) badanie i terapia psychologiczna;
4) rehabilitacja lecznicza;
5) opieka nad kobietą ciężarną i jej płodem, połogiem oraz nad noworodkiem;
6) badanie diagnostyczne, w tym badania z zakresu analityki medycznej;
7) udzielanie pomocy doraźnej w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia – powodujących zagrożenie życia;
8) orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia;
9) zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne;
10) transport sanitarny.
2. Wojewódzki Szpital wykonuje zadania w zakresie spraw obronnych i bezpieczeństwa publicznego.

§ 6.
Na terenie Wojewódzkiego Szpitala może być wykonywana działalność inna niż działalność lecznicza, pod warunkiem, że nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia, polegająca na:
1) sterylizacji sprzętu;
2) najmie, dzierżawie i użyczaniu majątku trwałego;
3) sprzedaży, wynajmie, dzierżawie lub oddawaniu w użyczenie wyposażenia, narzędzi, urządzeń, sprzętu, zbędnych lub nieprzydatnych dla realizacji podstawowych celów i zadań Szpitala określonych w Statucie;
4) prowadzeniu usług szkoleniowych;
5) świadczeniu usług parkingowych;
6) obsłudze szatni dla odwiedzających.

 

Rozdział 3
Organy i struktura organizacyjna Wojewódzkiego Szpitala

§ 7.
Organami Wojewódzkiego Szpitala są:
1) Dyrektor;
2) Rada Społeczna.

§ 8.
1. Strukturę organizacyjną Wojewódzkiego Szpitala tworzą zakłady lecznicze oraz jednostki i komórki organizacyjne, których wykaz określa Załącznik Nr 1 do Statutu.

2. Szczegółową strukturę organizacyjną Wojewódzkiego Szpitala, rodzaj działalności leczniczej, zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych, sposób kierowania komórkami organizacyjnymi, a także odpowiedzialność kadry zarządzającej  określa Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Szpitala ustalony przez Dyrektora.

Rozdział 4
Zarządzanie Wojewódzkim Szpitalem

§ 9.
1. Dyrektor kieruje działalnością Wojewódzkiego Szpitala, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Wojewódzkim Szpitalem.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Samorząd Województwa Łódzkiego na zasadach określonych w ustawie. 
3. Dyrektor jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych samodzielnie i w imieniu Wojewódzkiego Szpitala.
4. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
5. W czasie nieobecności Dyrektora, jego obowiązki przejmuje wyznaczony przez niego Zastępca.

Rozdział 5
Rada Społeczna

§ 10.
Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Samorządu Województwa Łódzkiego oraz organem doradczym Dyrektora.

§ 11.
1. Rada Społeczna składa się z 8 członków. 
2. W skład Rady Społecznej wchodzą:
1) jako przewodniczący – Marszałek Województwa lub osoba przez niego wyznaczona;
2) jako członkowie: a) przedstawiciel Wojewody Łódzkiego,
b) 6 przedstawicieli wybranych przez Sejmik Województwa Łódzkiego,

§ 12.
1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Samorząd Województwa Łódzkiego. 
2. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata. Ustępująca Rada Społeczna funkcjonuje do czasu powołania nowej Rady Społecznej.

§ 13.
1. Samorząd Województwa Łódzkiego odwołuje członka Rady Społecznej przed upływem kadencji w przypadku:
1) rezygnacji ze stanowiska;
2) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
3) nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Rady Społecznej;
4) prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem w którym orzeczono karę pozbawienia praw publicznych bądź zajmowania określonych stanowisk;
5) złożenia przez organ, który wskazał swoich przedstawicieli do Rady Społecznej wniosku w przedmiocie ich odwołania; oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
2. Członkostwo w Radzie Społecznej wygasa z chwilą śmierci członka Rady.
3. W przypadku odwołania członka Rady Społecznej albo jego śmierci przed upływem jego kadencji, Samorząd Województwa Łódzkiego powołuje nowego członka.

§ 14.
Do zadań Rady Społecznej należy: 
1) przedstawianie Samorządowi Województwa Łódzkiego wniosków i opinii w sprawach: 
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) przyznawania Dyrektorowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem;
2) przedstawianie Dyrektorowi Wojewódzkiego Szpitala wniosków i opinii w sprawach: 
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
f) regulaminu organizacyjnego;
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

§ 15.
1. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w Wojewódzkim Szpitalu. 
2. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

§ 16.
1. Sposób zwoływania posiedzeń Rady Społecznej, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin uchwalony przez Radę Społeczną i zatwierdzony przez Samorząd Województwa Łódzkiego.
2. Od uchwały Rady Społecznej Dyrektorowi przysługuje odwołanie do Samorządu Województwa Łódzkiego.

Rozdział 6
Gospodarka Finansowa

§ 17.
1. Gospodarka finansowa Wojewódzkiego Szpitala prowadzona jest na zasadach określonych w ustawach dla podmiotów leczniczych, przepisach wykonawczych do tych ustaw oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa finansowego.
2. Zasady rachunkowości określa ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 395 ze zm.).

§ 18.
1. Podstawą gospodarki Wojewódzkiego Szpitala jest plan finansowy, ustalany przez Dyrektora.
2. Wojewódzki Szpital pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

§ 19.
Wartość majątku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określają:
1) fundusz założycielski;
2) fundusz zakładu.

Rozdział 7
Nadzór

§ 20.
1. Nadzór nad Wojewódzkim Szpitalem sprawuje Samorząd Województwa Łódzkiego.
2. Samorząd Województwa Łódzkiego sprawuje nadzór nad zgodnością działań Wojewódzkiego Szpitala z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym oraz dokonuje kontroli i oceny jego działalności.

Rozdział 8
Postanowienia końcowe

§ 21.
W sprawach nieuregulowanych w Statucie mają zastosowanie odpowiednie postanowienia innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa

§ 22.
Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.

Pliki do pobrania
Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu
 
Pobrano 220 razy
Wytworzył(a)
Piotrowski Radosław, 24 sierpnia 2015
Wprowadził(a)
Piotrowski Radosław
Opublikował(a)
Piotrowski Radosław, 24 sierpnia 2015
Liczba wyświetleń
2765
Ostatnio aktualizował(a)
Kubacki Łukasz
Data ostatniej zmiany
8 sierpnia 2019
Drukuj   
Historia zmian artykułu:
Aktualizacja statutu Kubacki Łukasz, 8 sierpnia 2019
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.