Zestawienie przeprowadzonych kontroli - BIP

Przejdź do PEŁNEJ WERSJI strony

Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie kontroli przeprowadzonych w 2021 r. na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu
 

L.p.

Nazwa podmiotu kontrolującego

Temat kontroli

Dokumentacja wyników kontroli lub audytów (wystapienie pokontrolne/protokół/informacja pokontrolna itp.)
1Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli V w Łodzi Narodowego Funduszu ZdrowiaOrganizacja i sposób udzielania świadczeń wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz ich dostępność, w szczególności szczepień w ramach próby objętej kontrolą z dnia 30.12.2020 roku.Wystąpienie pokontrolne znak: DK.TKW-V.7320.001.2021
2Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w ZgierzuSprawdzenie realizacji obowiązków wymienionych w decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Zgierzu znak: PZ.5580.4.3.202 z dnia 23.01.2020 rokuProtokół ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych znak: PRZ.Z.5580.1.2.2021
3.Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w ZgierzuDecyzjaDecyzja znak: PRZ.Z.5580.1.3.2021 z dnia 28.01.2021 r.
4.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzjaDecyzja znak: PSSE-Z-Ep/4310/8/16/8/17/6/18/16/18/4/20/3/21 z dnia 20.01.2021 r.
5.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzjaDecyzja znak: PPIS-Z-Ep.4310/11/18/5/20/4/21 z dnia 20.01.2021 r.
6.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzjaDecyzja znak: PSSE-Z-Ep/4310/9/15/10/17/8/18/15/18/3/20/2/21 z dnia 20.01.2021 r.
7.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzjaDecyzja znak: PSSE-Z-Ep. 4310/09/2013/10/14/3/15/3/16/5/17/3/18/12/18/1/20/1/21 z dnia 20.01.2021 r.
8.Państwowa Agencja Atomistyki, Departament Ochrony Radiologicznej w WarszawieKontrola zgodności wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu pracowni izotopowej klasy II w Oddziale Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej przy ul. Parzęczewskiej 35 w Zgierzu, stosowaniu i zamierzonym podawaniu substancji promieniotwórczych ludziom w celu medycznej diagnostyki i leczenia, w zakresie kontroli źródeł promieniotwórczych dotyczącej ewidencji oraz szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych objętych zezwoleniem Prezesa Państwowej Agencji AtomistykiProtokół nr DJ/353/2021
9.Państwowa Inspekcja Pracy w ŁodziPrzestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhpNotatka urzędowa nr 090013-53-K032-Ns/21 z dnia 04.08.2021 r.
10.Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w ŁodziFunkcjonowanie medycznej opieki geriatrycznejWystąpienie pokontrolne znak: LLO.410.018.02.2021 z dnia 18.08.2021 r.


Zestawienie kontroli przeprowadzonych w 2020 r. na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu

L.p.

Nazwa podmiotu kontrolującego

Temat kontroli

Dokumentacja wyników kontroli lub audytów (wystapienie pokontrolne/protokół/informacja pokontrolna itp.)
1Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w ZgierzuSprawdzenie realizacji obowiązków wymienionych w Decyzji Komendanta Powiatowego PSP w ZgierzuProtokół ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych znak: PZ.5580.4.2.2020 z dnia 22.01.2020 r.
2.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka z odpadami.Protokół nr Ep/21/2/20 z dnia 04.02.2020 r.
3.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDecyzja

Decyzja znak: PSSE-Z-Ep.4310/5/15/5/16/7/

17/5/18/14/18/2/20 z dnia 05.02.2020 r.

4.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDecyzja

Decyzja znak: PSSE-Z-Ep/4310/9/15/10/17/8/18/

15/18/3/20 z dnia 05.02.2020 r.

5.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDecyzja

Decyzja znak: PSSE-Z-Ep/4310/8/16/8/17/6/

18/16/18/4/20 z dnia 05.02.2020 r.

6.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDecyzja

Decyzja znak: PSSE-Z-Ep.4310/09/2013/10/14/3/

15/3/16/5/17/3/18/12/18/1/20 z dnia 05.02.2020 r.

7.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDecyzja

Decyzja znak: PPIS-Z-Ep.4310/11/18/5/20

z dnia 05.02.2020 r.

8.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.Protokół nr Ep/21/16/20 z dnia 02.03.2020 r.
9.Lotnicze Pogotowie RatunkoweOkresowy audyt lądowiskaProtokół z dnia 30.07.2020 r.
10.Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoKontrola problemowa dotycząca sprawdzenia zakresu i stopnia zaawansowania przygotowań i realizacji zadań obronnych w WSS.Protokół z dnia 25.09.2020 r.
11.Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoKontrola doraźna w zakresie niepożądanego zdarzenia z dnia 22.11.2020 rokuWystąpienie pokontrolne z dnia 29.12.2020 r.
12.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuKontrola kompleksowa stanu sanitarno – epidemiologicznego WSS, przestrzegania procedur, dezynfekcja i sterylizacja sprzętu i pomieszczeńBrak informacji pokontrolnej
13.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuKontrola sanitarno - epidemiologiczna oddziału covid-owegoBrak informacji pokontrolnej


Zestawienie kontroli przeprowadzonych w 2019 r. na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu

L.p.

Nazwa podmiotu kontrolującego

Temat kontroli

Dokumentacja wyników kontroli lub audytów (wystapienie pokontrolne/protokół/informacja pokontrolna itp.)
1Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ZdrowiaPodstawowy System Zabezpieczenia Szpitalnego - realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału wykonawczego.Wystąpienie pokontrolne znak: WKO-II.7310.22.2019 ID1521 800 z dnia 15.03.2019 r.
2.Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoWeryfikacja procesu wydawania noworodków rodziców nieposiadających władzy rodzicielskiej oraz przekazywania noworodków do pieczy zastępczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku.Wystąpienie pokontrolne znak: KOI.1711.5.2019.ABB z dnia 19.03.2019 r.
3.Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoKontrola doraźna w zakresie przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia rozpoczęcia kontroli.Wystąpienie pokontrolne znak: KOI.1711.14.2019.ABB z dnia 16.04.2019 r.
4.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnych.Protokół nr Ep/5/09/19 z dnia 25,26.02-04.03.2019 r.
5.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń zaplecza szpitala, przychodni specjalistycznej, przychodni POZ, dezynfekcja powierzchni, sanitariatów, czystość bieżąca, gospodarka odpadami, postępowanie z bielizną.Protokół nr HK/26/8/19 z dnia 08.03.2019 r.
6.Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoPrzestrzeganie praw pacjentów w tym rozpatrywanie skarg w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia rozpoczęcia kontroli w dniu 17 kwietnia 2019 roku.Wystąpienie pokontrolne znak: KOI.1711.13.2019.ABB z dnia 16.05.2019 r.
7.Organ kontrolujący: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.Protokół nr Ep/3/5/19 z dnia 25,26.02-04.03.2019 r.
8.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnych.Protokół nr Ep/26/14/19 z dnia 27 06.2019 r.
9.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.Protokół nr Ep/3/13/19 z dnia 17.06.2019 r.
10.Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w ŁodziSprawdzenie przestrzegania przez pracodawcę obowiązków związanych z zapewnieniem pracownikom właściwych warunków pracy, w związku z wysokimi temperaturami.

Protokół nr rej. 090251-53-K047-Pt/19 z dnia 12.07.2019 r.

  Wystąpienie nr rej. 090251-53-K047-Ws01/19 z dnia 15.07.2019 r.

 Nakaz nr rej. 090251-53-K047-Nk01/19 z dnia 15.07.2019 r.

11.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - porządkowy obiektu, stan sanitarno - techniczny urządzeń wodociągowych i ujęć wody, dezynfekcja wody.Protokół nr HŚ/7/81/19 z dnia 05.09.2019 r
12.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnych.Protokół nr Ep/26/23/19 z dnia 09.09.2019 r.
13.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.Protokół nr Ep/3/18/19 z dnia 13.09-18.09.2019 r.
14.Departament Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia w WarszawieKontrola doraźna zmian w umowach w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0177/17 pn. "Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu"Informacja pokontrolna znak: NKK3.9064.43.2019.AW
15.Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w ŁodziOcena zgodności prowadzonej merytorycznej działalności w zakresie organizacji zasad funkcjonowania banku krwi oraz sposobu i organizacji leczenia krwią w Oddziałach podmiotu leczniczego: Chorób Wewnętrznych i Geriatrii; Ginekologicznym, Położnictwa i Terapii Endoskopowej; Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz GastroenterologicznymProtokół nr RCKiK/II/9077e/22/2019 z dnia 01.03.2019 r.
16.Departament kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoRealizacja zamówień udzielanych na podstawie art. 4 pkt 8  ustawy Prawo zamówień publicznych oraz realizacji i rozliczania umów na dostawy i usług o charakterze ciągłym w 2018 roku.Wystąpienie pokontrolne znak: KAII.1711.3.2019.AD z dnia 10.01.2020 r.
17.Departament kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoDziałania jednostki kontrolowanej w zakresie odzyskiwania należności w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 2 października 2019 roku.Wystąpienie pokontrolne znak: KAII.1711.4.2019.ŁK z dnia 10.01.2020 r.
18.Sąd Rejonowy w ZgierzuKontrola Oddziału Terapii Uzależnienia od AlkoholuSprawozdanie z kontroli z dnia 30.12.2019 r.
19.Sąd Rejonowy w ZgierzuKontrola Oddziału Psychiatrii Męskiej i Oddziału Psychiatrii ŻeńskiejSprawozdanie z kontroli z dnia 30.12.2019 r.
20.Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w ŁodziKontrola sprawowanej opieki profilaktycznej nad pracującymi.Protokół nr 115/2019 z dnia 12.09.2019 r.
21.Inwestycje Medyczne Łódzkiego sp. z o. o.Sprawdzenie poprawności realizacji zapisów umowy na użyczenie systemu do neuronawigacji śródoperacyjnej.Protokół z kontroli nr 24/2019 z dnia 24.02.2020 r.
22.Inwestycje Medyczne Łódzkiego sp. z o.o.Sprawdzenia poprawności realizacji zapisów umowy użyczenia aparatu USG „N” Aplio 500TUS-A500/WAProtokół z kontroli nr 25/2019 z dnia 09.03.2020 r.
23.Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w ŁodziZapewnienie opiekunom pacjentów niesamodzielnych właściwych warunków pobytu w szpitaluWystąpienie pokontrolne znak: LLO.410.024.02.2019 z dnia 21.02.2020 r.
24.Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich i e - Zdrowia, Wydział Zamówień PublicznychSprawdzenie postępowania o udzielenie zamówienia wskazanego w systemie SL jako "2017/S/029-051/618"Brak informacji pokontrolnej

 


Zestawienie kontroli przeprowadzonych w 2018 r. na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu
 

L.p.

Nazwa podmiotu kontrolującego

Temat kontroli

Dokumentacja wyników kontroli lub audytów (wystapienie pokontrolne/protokół/informacja pokontrolna itp.)

1

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zgierzu

Stan sanitarno - techniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami

Protokół kontroli

nr Ep/21/2/18

z dnia 11.01.2018 r.

2

Inwestycje Medyczne
Łódzkiego Sp. z o. o.
Dokonanie oceny prawidłowości użytkowania aparatu RTG kostno-płucnego cyfrowego z kolumną podłogową RAD SPEEDPRO/SHIMADZU zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z zawartą umową użyczenia, gwarancją oraz warunkami serwisu, a także instrukcją obsługi.

Protokół kontroli

nr 1/2018

z dnia 18.01.2018 r.

3Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnych.

Protokół kontroli

nr Ep/5/7/18

z dnia 23.02.2018 r.

4Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w ŁodziDecyzja na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG (do celów diagnostyki medycznej)

Decyzja nr 17/2018

z dnia 07.02.2018 r.

5Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoOchrona danych osobowych w 8 WSJO

Sprawozdanie z audytu znak:

AW.1720.2.2.2018

z dnia 02.03.2018 r.

6.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnych.

Protokół kontroli

nr Ep/5/10/18

z dnia 05-06.03.2018 r.

7.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń zaplecza szpitala oraz pomieszczeń przychodni, czystość bieżąca, dezynfekcja, gospodarka odpadami, postępowanie z bielizną.

Protokół kontroli

nr HK/23/17/18

z dnia 09.03.2018 r.

8.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.

Protokół kontroli

nr Ep/21/32/18

z dnia 05,06,09.03.2018 r.

9.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDecyzja

Decyzja nr 39/2018

z dnia 13.03.2018 r.

10.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDecyzja

Decyzja znak:

PPIS-Z-Ep/4310/10/18

z dnia 13.03.2018 r.

11.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDecyzja

Decyzja znak:

PPIS-Z-Ep.4310/11/18

z dnia 20.03.2018 r.

12.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami

Protokół

nr Ep/21/44/18

z dnia 26.03.2018 r.

13.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzja płatnicza

Decyzja nr 40/2018

z dnia 20.03.2018 r.

14.Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoUsługa żywienia pacjentów - organizacja, realizacja, jakość, monitoring i nadzór.

Wystąpienie pokontrolne znak:

KOI.1711.9.2018.AD

z dnia 25.04.2018 r.

15.Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoWeryfikacja prawidłowości realizacji zadań w obszarze "Ochrona danych osobowych w 8 WSJO

Sprawozdanie z audytu znak:

AW.1720.2.2.2018

z dnia 27.04.2018 r.

16.Inwestycje Medyczne
Łódzkiego Sp. z o. o.
Dokonanie oceny prawidłowości użytkowania 4 szt. monitorów do pomiaru rzutu serca zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zgodnie z zawartą umową użyczenia, gwarancją oraz warunkami serwisu, a także instrukcją obsługi.

Protokół z kontroli nr 12/2018

z dnia 19.04.2018 r.

17.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzja

Decyzja znak:

PPIS-Z-HK-455/17/2018

z dnia 09.05.2018 r.

18.Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa w Anestezjologii i Intensywnej Opieki dla Województwa Łódzkiego.Kontrola przeprowadzona w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii WSS w Zgierzu.

Protokół z kontroli

przeprowadzonej

w dniu 23.03.2018 r.

19.Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoKontrola planowa w zakresie poprawności przeprowadzania postępowań na udzielenie zamówień publicznych oraz rozliczania umów zawartych w wyniku tych postępowań w 2017 roku

Wystąpienie pokontrolne znak:

KOI.1711.8.2018.ABB

z dnia 08.06.2018 r.

20.Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ZdrowiaKontrola realizacji umowy nr 051/110013/03/080/18 o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju: leczenie szpitalne w ramach podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - w zakresie Rehabilitacja neurologiczna (05.4306.300.02)

Wystąpienie pokontrolne znak:

WKO-II.7310.66.2018  ID 1 418 845

z dnia 09.07.2018 r.

21.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.

Protokół kontroli

nr Ep/21/113/18

z dnia 18,19,22.06.2018 r.

22.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnych

Protokół kontroli

nr Ep/5/37/18

z dnia 18-22.06.2018 r.

23.Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w ŁodziKontrola dotycząca sprawowanej opieki profilaktycznej nad pracującymi.

Protokół

nr 77/2018

z dnia 20.06.2018 r.

24.Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w ŁodziKontrola Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

Protokół znak:

RCKiK/II/9077d/11/18

z dnia 25.07.2018 r.

25.Departament Ochrony Radiologicznej Państwowej Agencji AtomistykiKontrola zgodności wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.

Protokół nr DJ/136/2018

z dnia 26.07.2018 r.

Protokół nr DJ/137/2018

z dnia 26.07.2018 r.

 Protokół nr DJ/138/2018

z dnia 26.07.2018 r.

26Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzja

Decyzja znak:

PSSE-Z-Ep/4310/9/15/

10/17/8/18/15/18

z dnia 26.09.2018 r.

27Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzja

Decyzja znak: PSSE-Z-Ep.4310/1/14/4/15/4/

16/6/17/4/18/13/18

z dnia 26.09.2018 r.

28Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzja

Decyzja znak: PSSE-Z-Ep/4310/8/16/8/17/6/18/16/18

z dnia 26.09.2018 r.

29Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzja

Decyzja znak: PSSE-Z-Ep.4310/09/2013/10/14/3/15/3/

16/5/17/3/18/12/18

z dnia 26.09.2018 r.

30Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzja

Decyzja znak: PSSE-Z-Ep.4310/5/15/5/16/7/

17/5/18/14/18

z dnia 26.09.2018 r.

31Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnych

Protokół kontroli nr Ep/5/48/18

z dnia 18-21.09.2018 r.

32Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka z odpadami.

Protokół kontroli nr Ep/21/151/18

z dnia 18,20,21.09.2018 r.

33Łódzki Urząd Celno - Skarbowy w ŁodziPrawidłowość i rzetelność dokumentowania transakcji zrealizowanych przez WSS w Zgierzu z MEDASSIST Sp. z o. o.

Protokół znak: 368000-CKK-1.530.3.2018

z dnia 14.09.2018 r.

34Sędzia Sądu Rejonowego w ZgierzuKontrola przeprowadzona na Oddziale: Psychiatrii Żeńskiej, Psychiatrii Męskiej, Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych oraz Terapii Uzależnienia od AlkoholuSprawozdanie z kontroli z dnia 25.09.2018 r.
35Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.

Protokół kontroli

nr Ep/5/57/18

z dnia 25.10.2018 r.

36Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ZdrowiaRealizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie wykonywania świadczeń związanych z endoprotezoplastyką na oddziałach ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Wystąpienie pokontrolne znak:

WKO-II.7300.25.2018-(1)

ID 1 476 980

z dnia 28.11.2018 r.

37Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w ŁodziKontrola podmiotu leczniczego w zakresie leczenia krwią i jej składnikami.

Protokół nr RCKiK/II/9077e/nr 24/18

z dnia 13.11.2018 r.

38Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - porządkowy obiektu, stan sanitarno - techniczny urządzeń wodociągowych i ujęć wody, dezynfekcja wody.

Protokół kontroli nr HK/7/100/18

z dnia 24.08.2018 r.

39Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chorób WewnętrznychKontrola przeprowadza przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Chorób Wewnętrznych.Protokół kontroli z dnia 22.11.2018 r.
40Departament Funduszy Europejskich i E-Zdrowia Ministerstwa ZdrowiaKontrola planowa EX-POST procedury zawierania umów dla zadań objętych projektem nr POIS.09.01.00-00-0177/17 pn.: "Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu".

Informacja pokontrolna znak:

POIS.09.01.00-00-0177/17

z dnia 11.12.2018 r.

41Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w ZgierzuDecyzja

Decyzja znak:

PZ.5580.12.1.2018

z dnia 13.12.2018 r.

42Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w ŁodziOrganizacja opieki zdrowotnej nad chorymi na mukowiscydozę

Wystąpienie pokontrolne znak:

LLO.411.006.02.2018

z dnia 02.01.2018 r.

43Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoWykonanie obowiązku polegającego na ustaleniu najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych w okresie od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia rozpoczęcia kontroli

Wystąpienie pokontrolne znak

: KOI.1711.38.2018.ABB

z dnia 04.01.2019 r.

44Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody PolskiePrzestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustaw - Prawo wodne albo pozwoleniach zintegrowanych

Protokół kontroli

nr 1/WA.ZU0.5.451.121.2018.ER/III

z dnia 06.12.2018 r.

45Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.Kontrola oceny prawidłowości użytkowania sprzętu medycznego użyczonego przez Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Protokół nr 27/2018

z dnia 21.12.2018 r./21.02.2019 r.

46Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ginekologii i położnictwa dla województwa łódzkiegoKontrola Oddziału Ginekologii, Położnictwa i Terapii Endoskopowej

Wystąpienie pokontrolne znak:

DNK.094.21.2018.9.WK

z dnia 11.07.2019 r.

47Archiwum Państwowe w ŁodziKontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwachBrak informacji pokontrolnejZestawienie kontroli przeprowadzonych w 2017 r. na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu

L.p.

Nazwa podmiotu kontrolującego

Temat kontroli

Dokumentacja wyników kontroli lub audytów (wystapienie pokontrolne/protokół/informacja pokontrolna itp.)
  1.  

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kontrola przeprowadzona na wniosek strony w celu wydania zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG oraz uruchomienie pracowni

Protokół kontroli NSOR/S/2015/23/17 z dnia 21.03.2017 r.
  1.  

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

Stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń: zaplecza szpitala, przychodni, czystość bieżąca, dezynfekcja, gospodarka odpadami i postępowanie z bielizną

Protokół kontroli nr HK/23/19/17 z dnia 10.03.2017 r.
  1.  

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

Dokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnych

Protokół kontroli nr Ep/15/11/17 z dnia 06-07.03.2017 r.
  1.  

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

Stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami

Protokół kontroli nr Ep/21/38/17 z dnia 06,07,09.03.2017 r.
  1.  

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

Stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami

Protokół kontroli nr Ep/21/15/17 z dnia 09.02.2017 r.
  1.  

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

Stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami

Protokół kontroli nr Ep/21/5/17 z dnia 12.01.2017 r.
  1.  

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

Stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami

Protokół kontroli nr Ep/21/6/17 z dnia 12.01.2027 r.
    
  1.  

Inwestycje Medyczne Łódzkiego
sp. z o.o.

Dokonanie oceny prawidłowości użytkowania sprzętu medycznego, zgodnie z jego przeznaczeniem, zawartą umową użyczenia, gwarancją oraz warunkami serwisu, a także instrukcją obsługi. Dokonanie oceny prawidłowości wykonywania umowy użyczenia przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu oraz weryfikacja dokumentów technicznych użyczonego sprzętu.

Protokół kontroli nr 2/2017 z dnia 31.01.2017 r.
10.Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Kontroli i SkargAktywność w pozyskiwaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania, innych niż budżet Województwa Łódzkiego, z przeznaczeniem na cele inwestycyjne (dotacje, sponsorzy, darowizny i inne).Wystąpienie pokontrolne znak: KOI.1711.19.2017.ED z dnia 09.06.2017 r.
11.Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Kontroli i SkargMonitorowanie poziomu jakości w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu poprzez pozyskiwanie od pacjentów informacji na temat oceny usług świadczonych przez Jednostkę (ankiety - badanie satysfakcji pacjentów, skargi, wnioski i petycje) oraz sposób ich wykorzystywania w celu podnoszenia poziomu świadczonych usług.Wystąpienie pokontrolne znak: KOI.1711.18.2017.ABB z dnia 14.06.2017 r.
12.Powiatowa Stacja Sanitarno - EpidemiologicznaStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.Protokół kontroli nr Ep/21/118/17 z dnia 13.06.2017 r.
13.Powiatowa Stacja Sanitarno - EpidemiologicznaDokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnych.Protokół kontroli nr Ep/15/39/17 z dnia 13.06.2017 r.
14.Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoCzytelność i zgodność ze stanem faktycznym informacji zamieszczonych na stronach internetowych jednostki kontrolowanej (w tym w BIP) oraz na wszelkiego typu tablicach ogłoszeń, tablicach/tabliczkach/znakach informacyjnych znajdujących się w siedzibie jednostki kontrolowanej.Wystąpienie pokontrolne znak: KOI.1711.20.2017.ŁK z dnia 27.06.2017 r.
15.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.Protokół kontroli nr Ep/21/120/17 z dnia 06.07.2017 r.
16.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.Protokół kontroli nr Ep/21/153/17 z dnia 07.09.2017 r.
17.Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.Dokonanie oceny prawidłowości użytkowania użyczonego przez Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o. o. aparatu RTG kostno - płucnego cyfrowego z kolumną podłogową RAD SPEEDPRO/SHIMADZUProtokół nr 13/2017 z dnia 14.06.2017 r.
18.Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.Dokonanie oceny prawidłowości użytkowania użyczonego przez Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. sprzętu medycznego endoskopowegoProtokół nr 23/2017 z dnia 09.10.2017 r.
19.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnychProtokół kontroli nr Ep/15/52/17 z dnia 02.10.2017 r.
20.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny zaplecza szpitala i przychodni, czystość bieżąca, dezynfekcja, gospodarka odpadami,  postępowanie z bielizną, czystość bieżącaProtokół kontroli nr HK/23/92/17 z dnia 04.10.2017 r.
21.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno-higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadamiProtokół kontroli nr Ep/21/162/17 z dnia 26.09-02,03.10.2017 r.
22.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadamiProtokół kontroli nr Ep/21/188/17 z dnia 09.11.2017 r.
23Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ZdrowiaRealizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie rozliczania świadczeń w grupach JGP związanych z patologią noworodka (N24 i N25)Wystąpienie pokontrolne znak: WKO-II.7300.11.2017 ID 1 259 626
24Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ZdrowiaRealizacja i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie okulistykiWystąpienie pokontrolne znak: WKO-II.7300.24.2017 ID 1 322 462 z dnia 15.11.2017 r.
25Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.Protokół kontroli nr Ep/21/2017/17 z dnia 19.12.2017 r.
26Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.Protokół kontroli nr Ep/21/206/17 z dnia 18,19.12.2017 r.
27Powiatowy Urząd PracyKontrola w zakresie realizacji umów o organizowanie prac interwencyjnychProtokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 04.08.2017 r.
28Lotnicze Pogotowie RatunkoweSprawdzenie stanu lądowiskaProtokół z dnia 07.12.2017 r.
29Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoKontrola trwałości projektu pn.: "Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego
(RSIM-Usługi)
Informacja pokontrolna znak: RPIV.44.3.2017.MS z dnia 22.08.2017 r.
30
Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
 
Organizacja na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu parkingów i miejsc parkingowych dla pacjentów i osób odwiedzających pacjentów, w tym sposób zorganizowania miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych.Wystąpienie pokontrolne znak: KOI.1711.48.2017.ABB z dnia 09.01.2018 r.
31Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w ŁodziOcena zgodności prowadzonej merytorycznej działalności w zakresie organizacji i zasad funkcjonowania banku krwi oraz sposobu i organizacji leczenia krwią w oddziałach podmiotu leczniczego: Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, Kardiologicznym, Nefrologicznym oraz Oddziale Intensywnej Terapii z obowiązującymi, w tym zakresie, przepisamiProtokół nr RCKiK/II/9077e/18/2017 z dnia 15.12.2017 r.
32Sąd Rejonowy w ZgierzuKontrola Oddziału Psychiatrii Męskiej, Oddziału Psychiatrii Żeńskiej, Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu.Sprawozdanie z kontroli
33Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w ZgierzuDecyzjaDecyzja znak: PZ.5580.26.1.2017 z dnia 29.12.2017 r.
34Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoRealizacja usług transportu sanitarnego na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu w odniesieniu do procedur obowiązujących w tym zakresie.Wystąpienie pokontrolne znak: KOI.1711.51.2017.MB z dnia 19.01.2018 r.
Wytworzył(a)
Posmyk Piotr, 10 kwietnia 2017
Wprowadził(a)
Posmyk Piotr
Opublikował(a)
Posmyk Piotr, 10 kwietnia 2017
Liczba wyświetleń
4304
Ostatnio aktualizował(a)
Posmyk Piotr
Data ostatniej zmiany
2 września 2021
Drukuj   
Historia zmian artykułu:
dodano poz. 10/2021 Posmyk Piotr, 2 września 2021
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.