Zestawienie kontroli przeprowadzonych w 2017 r. - BIP

Przejdź do PEŁNEJ WERSJI strony

Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie kontroli przeprowadzonych w 2019 r. na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu

 

L.p.

Nazwa podmiotu kontrolującego

Temat kontroli

 
1Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ZdrowiaPodstawowy System Zabezpieczenia Szpitalnego - realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału wykonawczego.protokół

wystąpienie pokontrolne
 
2.Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoWeryfikacja procesu wydawania noworodków rodziców nieposiadających władzy rodzicielskiej oraz przekazywania noworodków do pieczy zastępczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku.wystąpienie pokontrolne
3.Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoKontrola doraźna w zakresie przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia rozpoczęcia kontroli.wystąpienie pokontrolne
4.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnych.protokół
5.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń zaplecza szpitala, przychodni specjalistycznej, przychodni POZ, dezynfekcja powierzchni, sanitariatów, czystość bieżąca, gospodarka odpadami, postępowanie z bielizną.protokół
6.Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoPrzestrzeganie praw pacjentów w tym rozpatrywanie skarg w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia rozpoczęcia kontroli w dniu 17 kwietnia 2019 roku.wystąpienie pokontrolne
7.Organ kontrolujący: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.protokół
8.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnych.protokół
9.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.protokół

 


Zestawienie kontroli przeprowadzonych w 2018 r. na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu
 

L.p.

Nazwa podmiotu kontrolującego

Temat kontroli

 

1

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zgierzu

Stan sanitarno - techniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami

decyzja

2

Inwestycje Medyczne
Łódzkiego Sp. z o. o.
Dokonanie oceny prawidłowości użytkowania aparatu RTG kostno-płucnego cyfrowego z kolumną podłogową RAD SPEEDPRO/SHIMADZU zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z zawartą umową użyczenia, gwarancją oraz warunkami serwisu, a także instrukcją obsługi.plik do pobrania
3Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnych.protokół
4Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w ŁodziDecyzja na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG (do celów diagnostyki medycznej)decyzja
5Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoOchrona danych osobowych w 8 WSJOplik do pobrania
6.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnych.protokół
7.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń zaplecza szpitala oraz pomieszczeń przychodni, czystość bieżąca, dezynfekcja, gospodarka odpadami, postępowanie z bielizną.protokół
8.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.protokół
9.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDecyzjadecyzja
10.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDecyzjadecyzja
11.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDecyzjadecyzja
12.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadamiprotokół
13.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzja płatniczadecyzja
14.Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoUsługa żywienia pacjentów - organizacja, realizacja, jakość, monitoring i nadzór.Wystąpienie pokontrolne
15.Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoWeryfikacja prawidłowości realizacji zadań w obszarze "Ochrona danych osobowych w 8 WSJOsprawozdanie
16.Inwestycje Medyczne
Łódzkiego Sp. z o. o.
Dokonanie oceny prawidłowości użytkowania 4 szt. monitorów do pomiaru rzutu serca zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zgodnie z zawartą umową użyczenia, gwarancją oraz warunkami serwisu, a także instrukcją obsługi.protokół
17.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzjadecyzja
18.Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa w Anestezjologii i Intensywnej Opieki dla Województwa Łódzkiego.Kontrola przeprowadzona w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii WSS w Zgierzu.protokół
19.Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoKontrola planowa w zakresie poprawności przeprowadzania postępowań na udzielenie zamówień publicznych oraz rozliczania umów zawartych w wyniku tych postępowań w 2017 rokuWystąpienie pokontrolne
20.Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ZdrowiaKontrola realizacji umowy nr 051/110013/03/080/18 o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju: leczenie szpitalne w ramach podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - w zakresie Rehabilitacja neurologiczna (05.4306.300.02)protokół

wystąpienie pokontrolne NFZ
 
21.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.protokół
22.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnychprotokół
23.Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w ŁodziKontrola dotycząca sprawowanej opieki profilaktycznej nad pracującymi.protokół
24.Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w ŁodziKontrola Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.protokół
25.Departament Ochrony Radiologicznej Państwowej Agencji AtomistykiKontrola zgodności wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.

protokół DJ/136/2018

protokół DJ/137/2018

protokół DJ/138/2018

26Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzjadecyzja
27Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzjadecyzja
28Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzjadecyzja
29Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzjadecyzja
30Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzjadecyzja
31Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnychProtokół
32Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka z odpadami.Protokół
33Łódzki Urząd Celno - Skarbowy w ŁodziPrawidłowość i rzetelność dokumentowania transakcji zrealizowanych przez WSS w Zgierzu z MEDASSIST Sp. z o. o.Protokół
34Sędzia Sądu Rejonowego w ZgierzuKontrola przeprowadzona na Oddziale: Psychiatrii Żeńskiej, Psychiatrii Męskiej, Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych oraz Terapii Uzależnienia od AlkoholuProtokół
35Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.Protokół
36Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ZdrowiaRealizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie wykonywania świadczeń związanych z endoprotezoplastyką na oddziałach ortopedii i traumatologii narządu ruchu.Protokół

Wystąpienie pokontrolne
37Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w ŁodziKontrola podmiotu leczniczego w zakresie leczenia krwią i jej składnikami.Protokół
38Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - porządkowy obiektu, stan sanitarno - techniczny urządzeń wodociągowych i ujęć wody, dezynfekcja wody.Protokół
39Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chorób WewnętrznychKontrola przeprowadza przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Chorób Wewnętrznych.Protokół
40Departament Funduszy Europejskich i E-Zdrowia Ministerstwa ZdrowiaKontrola planowa EX-POST procedury zawierania umów dla zadań objętych projektem nr POIS.09.01.00-00-0177/17 pn.: "Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu".Protokół
41Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w ZgierzuDecyzjaDecyzja
42Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w ŁodziOrganizacja opieki zdrowotnej nad chorymi na mukowiscydozęWystąpienie pokontrolne
43Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoWykonanie obowiązku polegającego na ustaleniu najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych w okresie od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia rozpoczęcia kontroliWystąpienie pokontrolne
44Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody PolskiePrzestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustaw - Prawo wodne albo pozwoleniach zintegrowanychProtokół
45Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.Kontrola oceny prawidłowości użytkowania sprzętu medycznego użyczonego przez Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.ProtokółZestawienie kontroli przeprowadzonych w 2017 r. na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu

L.p.

Nazwa podmiotu kontrolującego

Temat kontroli

 
  1.  

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kontrola przeprowadzona na wniosek strony w celu wydania zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG oraz uruchomienie pracowni

plik do pobrania
  1.  

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

Stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń: zaplecza szpitala, przychodni, czystość bieżąca, dezynfekcja, gospodarka odpadami i postępowanie z bielizną

plik do pobrania
  1.  

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

Dokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnych

plik do pobrania
  1.  

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

Stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami

plik do pobrania
  1.  

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

Stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami

plik do pobrania
  1.  

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

Stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami

plik do pobrania
  1.  

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

Stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami

plik do pobrania
  1.  

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Postępowanie wyjaśniające w sprawie naruszenia praw pacjentki do świadczeń zdrowotnych

plik do pobrania
  1.  

Inwestycje Medyczne Łódzkiego
sp. z o.o.

Dokonanie oceny prawidłowości użytkowania sprzętu medycznego, zgodnie z jego przeznaczeniem, zawartą umową użyczenia, gwarancją oraz warunkami serwisu, a także instrukcją obsługi. Dokonanie oceny prawidłowości wykonywania umowy użyczenia przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu oraz weryfikacja dokumentów technicznych użyczonego sprzętu.

plik do pobrania
10.Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Kontroli i SkargAktywność w pozyskiwaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania, innych niż budżet Województwa Łódzkiego, z przeznaczeniem na cele inwestycyjne (dotacje, sponsorzy, darowizny i inne).plik do pobrania
11.Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Kontroli i SkargMonitorowanie poziomu jakości w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu poprzez pozyskiwanie od pacjentów informacji na temat oceny usług świadczonych przez Jednostkę (ankiety - badanie satysfakcji pacjentów, skargi, wnioski i petycje) oraz sposób ich wykorzystywania w celu podnoszenia poziomu świadczonych usług.plik do pobrania
12.Powiatowa Stacja Sanitarno - EpidemiologicznaStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.plik do pobrania
13.Powiatowa Stacja Sanitarno - EpidemiologicznaDokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnych.plik do pobrania
14.Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoCzytelność i zgodność ze stanem faktycznym informacji zamieszczonych na stronach internetowych jednostki kontrolowanej (w tym w BIP) oraz na wszelkiego typu tablicach ogłoszeń, tablicach/tabliczkach/znakach informacyjnych znajdujących się w siedzibie jednostki kontrolowanej.plik do pobrania
15.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.plik do pobrania
16.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.plik do pobrania
17.Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.Dokonanie oceny prawidłowości użytkowania użyczonego przez Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o. o. aparatu RTG kostno - płucnego cyfrowego z kolumną podłogową RAD SPEEDPRO/SHIMADZUplik do pobrania
18.Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.Dokonanie oceny prawidłowości użytkowania użyczonego przez Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. sprzętu medycznego endoskopowegoplik do pobrania
19.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnychplik do pobrania
20.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny zaplecza szpitala i przychodni, czystość bieżąca, dezynfekcja, gospodarka odpadami,  postępowanie z bielizną, czystość bieżącaplik do pobrania
21.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno-higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadamiplik do pobrania
22.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadamiplik do pobrania
23Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ZdrowiaRealizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie rozliczania świadczeń w grupach JGP związanych z patologią noworodka (N24 i N25)
plik do pobrania 1

plik do pobrania 2
 
24Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ZdrowiaRealizacja i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie okulistykiplik do pobrania
25Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.plik do pobrania
26Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.plik do pobrania
27Powiatowy Urząd PracyKontrola w zakresie realizacji umów o organizowanie prac interwencyjnychplik do pobrania
28Lotnicze Pogotowie RatunkoweSprawdzenie stanu lądowiskaplik do pobrania
29Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoKontrola trwałości projektu pn.: "Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego
(RSIM-Usługi)
plik do pobrania
 
30
Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
 
Organizacja na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu parkingów i miejsc parkingowych dla pacjentów i osób odwiedzających pacjentów, w tym sposób zorganizowania miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych.plik do pobrania
31Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w ŁodziOcena zgodności prowadzonej merytorycznej działalności w zakresie organizacji i zasad funkcjonowania banku krwi oraz sposobu i organizacji leczenia krwią w oddziałach podmiotu leczniczego: Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, Kardiologicznym, Nefrologicznym oraz Oddziale Intensywnej Terapii z obowiązującymi, w tym zakresie, przepisamiplik do pobrania
32Sąd Rejonowy w ZgierzuKontrola Oddziału Psychiatrii Męskiej, Oddziału Psychiatrii Żeńskiej, Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu.plik do pobrania
33Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w ZgierzuDecyzjaplik do pobrania
34Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoRealizacja usług transportu sanitarnego na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu w odniesieniu do procedur obowiązujących w tym zakresie.plik do pobrania
Wytworzył(a)
Posmyk Piotr, 10 kwietnia 2017
Wprowadził(a)
Posmyk Piotr
Opublikował(a)
Posmyk Piotr, 10 kwietnia 2017
Liczba wyświetleń
1765
Ostatnio aktualizował(a)
Posmyk Piotr
Data ostatniej zmiany
1 lipca 2019
Drukuj   
Historia zmian artykułu:
dodano poz. 8 i 9 Posmyk Piotr, 1 lipca 2019
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.