Zestawienie przeprowadzonych kontroli - BIP

Przejdź do PEŁNEJ WERSJI strony

Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie kontroli przeprowadzonych w 2022 r. na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu
 

L.p.

Nazwa podmiotu kontrolującego

Temat kontroli

Dokumentacja wyników kontroli lub audytów (wystapienie pokontrolne/protokół/informacja pokontrolna itp.)
1Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzjaPSSE-Z-Ep/4310/9/15/10/17/8/18/15/18/3/20/2/21/2/22
2Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzjaPSSE-Z-Ep/4310/8/16/8/17/6/18/16/18/4/20/3/21/3/22
3.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzjaPSSE-Z-Ep/4310/9/2013/10/14/3/15/3/16/5/17/3/18/12/18/1/20/1/21/1/22
4.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzjaPSSE-Z-Ep/4310/11/18/5/20/4/21/4/22

 

Zestawienie kontroli przeprowadzonych w 2021 r. na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu
 

L.p.

Nazwa podmiotu kontrolującego

Temat kontroli

Dokumentacja wyników kontroli lub audytów (wystapienie pokontrolne/protokół/informacja pokontrolna itp.)
1Departament Kontroli, Terenowy Wydział Kontroli V w Łodzi Narodowego Funduszu ZdrowiaOrganizacja i sposób udzielania świadczeń wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz ich dostępność, w szczególności szczepień w ramach próby objętej kontrolą z dnia 30.12.2020 roku.Wystąpienie pokontrolne znak: DK.TKW-V.7320.001.2021
2Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w ZgierzuSprawdzenie realizacji obowiązków wymienionych w decyzji Komendanta Powiatowego PSP w Zgierzu znak: PZ.5580.4.3.202 z dnia 23.01.2020 rokuProtokół ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych znak: PRZ.Z.5580.1.2.2021
3.Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w ZgierzuDecyzjaDecyzja znak: PRZ.Z.5580.1.3.2021 z dnia 28.01.2021 r.
4.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzjaDecyzja znak: PSSE-Z-Ep/4310/8/16/8/17/6/18/16/18/4/20/3/21 z dnia 20.01.2021 r.
5.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzjaDecyzja znak: PPIS-Z-Ep.4310/11/18/5/20/4/21 z dnia 20.01.2021 r.
6.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzjaDecyzja znak: PSSE-Z-Ep/4310/9/15/10/17/8/18/15/18/3/20/2/21 z dnia 20.01.2021 r.
7.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzjaDecyzja znak: PSSE-Z-Ep. 4310/09/2013/10/14/3/15/3/16/5/17/3/18/12/18/1/20/1/21 z dnia 20.01.2021 r.
8.Państwowa Agencja Atomistyki, Departament Ochrony Radiologicznej w WarszawieKontrola zgodności wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającej na uruchomieniu pracowni izotopowej klasy II w Oddziale Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej przy ul. Parzęczewskiej 35 w Zgierzu, stosowaniu i zamierzonym podawaniu substancji promieniotwórczych ludziom w celu medycznej diagnostyki i leczenia, w zakresie kontroli źródeł promieniotwórczych dotyczącej ewidencji oraz szczelności zamkniętych źródeł promieniotwórczych objętych zezwoleniem Prezesa Państwowej Agencji AtomistykiProtokół nr DJ/353/2021
9.Państwowa Inspekcja Pracy w ŁodziPrzestrzeganie przepisów prawa pracy, w tym bhpNotatka urzędowa nr 090013-53-K032-Ns/21 z dnia 04.08.2021 r.
10.Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w ŁodziFunkcjonowanie medycznej opieki geriatrycznejWystąpienie pokontrolne znak: LLO.410.018.02.2021 z dnia 18.08.2021 r.
11.Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoKontrola planowa w zakresie wykonania obowiązku polegającego na ustaleniu najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne w podmiotach leczniczych.Wystąpienie pokontrolne znak: KAII.1711.20.2021.AD  z dnia 08.10.2021 r.
12.Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego I Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoRealizacja i rozliczenie umowy nr PN/XLII/2019 z przedsiębiorstwem Inżynieryjno BudowlanymWystąpienie pokontrolne znak: KAII.1711.24.2021.JC
13.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.Protokół nr Ep/21/15/21
14.Terenowy Wydział Kontroli V w Łodzi Narodowego Funduszu ZdrowiaUdzielanie świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pod katem zapewnienia liczby łóżek zgodnie z wykazem Wojewody Łódzkiego oraz sposobu sprawozdawania ilości wolnych łóżek dla chorych z Covid-19DK.TWK-V.7320.046.2021
15.
Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
 
Kontrola lądowiskaProtokół z dnia 17.12.2021 r.
16.Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w ŁodziSprawowana opieka profilaktyczna nad pracującymiProtokół nr 78/2021 z dnia 26.08.2021 r.
17.Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w ŁodziNadzór nad pracownią serologii/immunologii transfuzjologicznej. Organizacja pracy, stosowane metody i procedury oraz wyposażenie i warunki pracy w pracowni.Protokół nr 03/2021/RCKIK/PSIT


Zestawienie kontroli przeprowadzonych w 2020 r. na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu

L.p.

Nazwa podmiotu kontrolującego

Temat kontroli

Dokumentacja wyników kontroli lub audytów (wystapienie pokontrolne/protokół/informacja pokontrolna itp.)
1Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w ZgierzuSprawdzenie realizacji obowiązków wymienionych w Decyzji Komendanta Powiatowego PSP w ZgierzuProtokół ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych znak: PZ.5580.4.2.2020 z dnia 22.01.2020 r.
2.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka z odpadami.Protokół nr Ep/21/2/20 z dnia 04.02.2020 r.
3.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDecyzja

Decyzja znak: PSSE-Z-Ep.4310/5/15/5/16/7/

17/5/18/14/18/2/20 z dnia 05.02.2020 r.

4.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDecyzja

Decyzja znak: PSSE-Z-Ep/4310/9/15/10/17/8/18/

15/18/3/20 z dnia 05.02.2020 r.

5.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDecyzja

Decyzja znak: PSSE-Z-Ep/4310/8/16/8/17/6/

18/16/18/4/20 z dnia 05.02.2020 r.

6.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDecyzja

Decyzja znak: PSSE-Z-Ep.4310/09/2013/10/14/3/

15/3/16/5/17/3/18/12/18/1/20 z dnia 05.02.2020 r.

7.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDecyzja

Decyzja znak: PPIS-Z-Ep.4310/11/18/5/20

z dnia 05.02.2020 r.

8.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.Protokół nr Ep/21/16/20 z dnia 02.03.2020 r.
9.Lotnicze Pogotowie RatunkoweOkresowy audyt lądowiskaProtokół z dnia 30.07.2020 r.
10.Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoKontrola problemowa dotycząca sprawdzenia zakresu i stopnia zaawansowania przygotowań i realizacji zadań obronnych w WSS.Protokół z dnia 25.09.2020 r.
11.Departament Kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoKontrola doraźna w zakresie niepożądanego zdarzenia z dnia 22.11.2020 rokuWystąpienie pokontrolne z dnia 29.12.2020 r.
12.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuKontrola kompleksowa stanu sanitarno – epidemiologicznego WSS, przestrzegania procedur, dezynfekcja i sterylizacja sprzętu i pomieszczeńBrak informacji pokontrolnej
13.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuKontrola sanitarno - epidemiologiczna oddziału covid-owegoBrak informacji pokontrolnej


Zestawienie kontroli przeprowadzonych w 2019 r. na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu

L.p.

Nazwa podmiotu kontrolującego

Temat kontroli

Dokumentacja wyników kontroli lub audytów (wystapienie pokontrolne/protokół/informacja pokontrolna itp.)
1Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ZdrowiaPodstawowy System Zabezpieczenia Szpitalnego - realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału wykonawczego.Wystąpienie pokontrolne znak: WKO-II.7310.22.2019 ID1521 800 z dnia 15.03.2019 r.
2.Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoWeryfikacja procesu wydawania noworodków rodziców nieposiadających władzy rodzicielskiej oraz przekazywania noworodków do pieczy zastępczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku.Wystąpienie pokontrolne znak: KOI.1711.5.2019.ABB z dnia 19.03.2019 r.
3.Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoKontrola doraźna w zakresie przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia rozpoczęcia kontroli.Wystąpienie pokontrolne znak: KOI.1711.14.2019.ABB z dnia 16.04.2019 r.
4.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnych.Protokół nr Ep/5/09/19 z dnia 25,26.02-04.03.2019 r.
5.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń zaplecza szpitala, przychodni specjalistycznej, przychodni POZ, dezynfekcja powierzchni, sanitariatów, czystość bieżąca, gospodarka odpadami, postępowanie z bielizną.Protokół nr HK/26/8/19 z dnia 08.03.2019 r.
6.Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoPrzestrzeganie praw pacjentów w tym rozpatrywanie skarg w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia rozpoczęcia kontroli w dniu 17 kwietnia 2019 roku.Wystąpienie pokontrolne znak: KOI.1711.13.2019.ABB z dnia 16.05.2019 r.
7.Organ kontrolujący: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.Protokół nr Ep/3/5/19 z dnia 25,26.02-04.03.2019 r.
8.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnych.Protokół nr Ep/26/14/19 z dnia 27 06.2019 r.
9.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.Protokół nr Ep/3/13/19 z dnia 17.06.2019 r.
10.Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w ŁodziSprawdzenie przestrzegania przez pracodawcę obowiązków związanych z zapewnieniem pracownikom właściwych warunków pracy, w związku z wysokimi temperaturami.

Protokół nr rej. 090251-53-K047-Pt/19 z dnia 12.07.2019 r.

  Wystąpienie nr rej. 090251-53-K047-Ws01/19 z dnia 15.07.2019 r.

 Nakaz nr rej. 090251-53-K047-Nk01/19 z dnia 15.07.2019 r.

11.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - porządkowy obiektu, stan sanitarno - techniczny urządzeń wodociągowych i ujęć wody, dezynfekcja wody.Protokół nr HŚ/7/81/19 z dnia 05.09.2019 r
12.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnych.Protokół nr Ep/26/23/19 z dnia 09.09.2019 r.
13.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.Protokół nr Ep/3/18/19 z dnia 13.09-18.09.2019 r.
14.Departament Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia w WarszawieKontrola doraźna zmian w umowach w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0177/17 pn. "Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu"Informacja pokontrolna znak: NKK3.9064.43.2019.AW
15.Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w ŁodziOcena zgodności prowadzonej merytorycznej działalności w zakresie organizacji zasad funkcjonowania banku krwi oraz sposobu i organizacji leczenia krwią w Oddziałach podmiotu leczniczego: Chorób Wewnętrznych i Geriatrii; Ginekologicznym, Położnictwa i Terapii Endoskopowej; Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz GastroenterologicznymProtokół nr RCKiK/II/9077e/22/2019 z dnia 01.03.2019 r.
16.Departament kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoRealizacja zamówień udzielanych na podstawie art. 4 pkt 8  ustawy Prawo zamówień publicznych oraz realizacji i rozliczania umów na dostawy i usług o charakterze ciągłym w 2018 roku.Wystąpienie pokontrolne znak: KAII.1711.3.2019.AD z dnia 10.01.2020 r.
17.Departament kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoDziałania jednostki kontrolowanej w zakresie odzyskiwania należności w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 2 października 2019 roku.Wystąpienie pokontrolne znak: KAII.1711.4.2019.ŁK z dnia 10.01.2020 r.
18.Sąd Rejonowy w ZgierzuKontrola Oddziału Terapii Uzależnienia od AlkoholuSprawozdanie z kontroli z dnia 30.12.2019 r.
19.Sąd Rejonowy w ZgierzuKontrola Oddziału Psychiatrii Męskiej i Oddziału Psychiatrii ŻeńskiejSprawozdanie z kontroli z dnia 30.12.2019 r.
20.Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w ŁodziKontrola sprawowanej opieki profilaktycznej nad pracującymi.Protokół nr 115/2019 z dnia 12.09.2019 r.
21.Inwestycje Medyczne Łódzkiego sp. z o. o.Sprawdzenie poprawności realizacji zapisów umowy na użyczenie systemu do neuronawigacji śródoperacyjnej.Protokół z kontroli nr 24/2019 z dnia 24.02.2020 r.
22.Inwestycje Medyczne Łódzkiego sp. z o.o.Sprawdzenia poprawności realizacji zapisów umowy użyczenia aparatu USG „N” Aplio 500TUS-A500/WAProtokół z kontroli nr 25/2019 z dnia 09.03.2020 r.
23.Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w ŁodziZapewnienie opiekunom pacjentów niesamodzielnych właściwych warunków pobytu w szpitaluWystąpienie pokontrolne znak: LLO.410.024.02.2019 z dnia 21.02.2020 r.
24.Ministerstwo Zdrowia, Departament Funduszy Europejskich i e - Zdrowia, Wydział Zamówień PublicznychSprawdzenie postępowania o udzielenie zamówienia wskazanego w systemie SL jako "2017/S/029-051/618"Brak informacji pokontrolnej

 


Zestawienie kontroli przeprowadzonych w 2018 r. na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu
 

L.p.

Nazwa podmiotu kontrolującego

Temat kontroli

Dokumentacja wyników kontroli lub audytów (wystapienie pokontrolne/protokół/informacja pokontrolna itp.)

1

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zgierzu

Stan sanitarno - techniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami

Protokół kontroli

nr Ep/21/2/18

z dnia 11.01.2018 r.

2

Inwestycje Medyczne
Łódzkiego Sp. z o. o.
Dokonanie oceny prawidłowości użytkowania aparatu RTG kostno-płucnego cyfrowego z kolumną podłogową RAD SPEEDPRO/SHIMADZU zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z zawartą umową użyczenia, gwarancją oraz warunkami serwisu, a także instrukcją obsługi.

Protokół kontroli

nr 1/2018

z dnia 18.01.2018 r.

3Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnych.

Protokół kontroli

nr Ep/5/7/18

z dnia 23.02.2018 r.

4Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w ŁodziDecyzja na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG (do celów diagnostyki medycznej)

Decyzja nr 17/2018

z dnia 07.02.2018 r.

5Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoOchrona danych osobowych w 8 WSJO

Sprawozdanie z audytu znak:

AW.1720.2.2.2018

z dnia 02.03.2018 r.

6.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnych.

Protokół kontroli

nr Ep/5/10/18

z dnia 05-06.03.2018 r.

7.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń zaplecza szpitala oraz pomieszczeń przychodni, czystość bieżąca, dezynfekcja, gospodarka odpadami, postępowanie z bielizną.

Protokół kontroli

nr HK/23/17/18

z dnia 09.03.2018 r.

8.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.

Protokół kontroli

nr Ep/21/32/18

z dnia 05,06,09.03.2018 r.

9.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDecyzja

Decyzja nr 39/2018

z dnia 13.03.2018 r.

10.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDecyzja

Decyzja znak:

PPIS-Z-Ep/4310/10/18

z dnia 13.03.2018 r.

11.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDecyzja

Decyzja znak:

PPIS-Z-Ep.4310/11/18

z dnia 20.03.2018 r.

12.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami

Protokół

nr Ep/21/44/18

z dnia 26.03.2018 r.

13.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzja płatnicza

Decyzja nr 40/2018

z dnia 20.03.2018 r.

14.Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoUsługa żywienia pacjentów - organizacja, realizacja, jakość, monitoring i nadzór.

Wystąpienie pokontrolne znak:

KOI.1711.9.2018.AD

z dnia 25.04.2018 r.

15.Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoWeryfikacja prawidłowości realizacji zadań w obszarze "Ochrona danych osobowych w 8 WSJO

Sprawozdanie z audytu znak:

AW.1720.2.2.2018

z dnia 27.04.2018 r.

16.Inwestycje Medyczne
Łódzkiego Sp. z o. o.
Dokonanie oceny prawidłowości użytkowania 4 szt. monitorów do pomiaru rzutu serca zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zgodnie z zawartą umową użyczenia, gwarancją oraz warunkami serwisu, a także instrukcją obsługi.

Protokół z kontroli nr 12/2018

z dnia 19.04.2018 r.

17.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzja

Decyzja znak:

PPIS-Z-HK-455/17/2018

z dnia 09.05.2018 r.

18.Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa w Anestezjologii i Intensywnej Opieki dla Województwa Łódzkiego.Kontrola przeprowadzona w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii WSS w Zgierzu.

Protokół z kontroli

przeprowadzonej

w dniu 23.03.2018 r.

19.Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoKontrola planowa w zakresie poprawności przeprowadzania postępowań na udzielenie zamówień publicznych oraz rozliczania umów zawartych w wyniku tych postępowań w 2017 roku

Wystąpienie pokontrolne znak:

KOI.1711.8.2018.ABB

z dnia 08.06.2018 r.

20.Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ZdrowiaKontrola realizacji umowy nr 051/110013/03/080/18 o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju: leczenie szpitalne w ramach podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - w zakresie Rehabilitacja neurologiczna (05.4306.300.02)

Wystąpienie pokontrolne znak:

WKO-II.7310.66.2018  ID 1 418 845

z dnia 09.07.2018 r.

21.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.

Protokół kontroli

nr Ep/21/113/18

z dnia 18,19,22.06.2018 r.

22.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnych

Protokół kontroli

nr Ep/5/37/18

z dnia 18-22.06.2018 r.

23.Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w ŁodziKontrola dotycząca sprawowanej opieki profilaktycznej nad pracującymi.

Protokół

nr 77/2018

z dnia 20.06.2018 r.

24.Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w ŁodziKontrola Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

Protokół znak:

RCKiK/II/9077d/11/18

z dnia 25.07.2018 r.

25.Departament Ochrony Radiologicznej Państwowej Agencji AtomistykiKontrola zgodności wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.

Protokół nr DJ/136/2018

z dnia 26.07.2018 r.

Protokół nr DJ/137/2018

z dnia 26.07.2018 r.

 Protokół nr DJ/138/2018

z dnia 26.07.2018 r.

26Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzja

Decyzja znak:

PSSE-Z-Ep/4310/9/15/

10/17/8/18/15/18

z dnia 26.09.2018 r.

27Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzja

Decyzja znak: PSSE-Z-Ep.4310/1/14/4/15/4/

16/6/17/4/18/13/18

z dnia 26.09.2018 r.

28Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzja

Decyzja znak: PSSE-Z-Ep/4310/8/16/8/17/6/18/16/18

z dnia 26.09.2018 r.

29Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzja

Decyzja znak: PSSE-Z-Ep.4310/09/2013/10/14/3/15/3/

16/5/17/3/18/12/18

z dnia 26.09.2018 r.

30Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzja

Decyzja znak: PSSE-Z-Ep.4310/5/15/5/16/7/

17/5/18/14/18

z dnia 26.09.2018 r.

31Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnych

Protokół kontroli nr Ep/5/48/18

z dnia 18-21.09.2018 r.

32Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka z odpadami.

Protokół kontroli nr Ep/21/151/18

z dnia 18,20,21.09.2018 r.

33Łódzki Urząd Celno - Skarbowy w ŁodziPrawidłowość i rzetelność dokumentowania transakcji zrealizowanych przez WSS w Zgierzu z MEDASSIST Sp. z o. o.

Protokół znak: 368000-CKK-1.530.3.2018

z dnia 14.09.2018 r.

34Sędzia Sądu Rejonowego w ZgierzuKontrola przeprowadzona na Oddziale: Psychiatrii Żeńskiej, Psychiatrii Męskiej, Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych oraz Terapii Uzależnienia od AlkoholuSprawozdanie z kontroli z dnia 25.09.2018 r.
35Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.

Protokół kontroli

nr Ep/5/57/18

z dnia 25.10.2018 r.

36Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ZdrowiaRealizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie wykonywania świadczeń związanych z endoprotezoplastyką na oddziałach ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Wystąpienie pokontrolne znak:

WKO-II.7300.25.2018-(1)

ID 1 476 980

z dnia 28.11.2018 r.

37Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w ŁodziKontrola podmiotu leczniczego w zakresie leczenia krwią i jej składnikami.

Protokół nr RCKiK/II/9077e/nr 24/18

z dnia 13.11.2018 r.

38Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - porządkowy obiektu, stan sanitarno - techniczny urządzeń wodociągowych i ujęć wody, dezynfekcja wody.

Protokół kontroli nr HK/7/100/18

z dnia 24.08.2018 r.

39Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chorób WewnętrznychKontrola przeprowadza przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Chorób Wewnętrznych.Protokół kontroli z dnia 22.11.2018 r.
40Departament Funduszy Europejskich i E-Zdrowia Ministerstwa ZdrowiaKontrola planowa EX-POST procedury zawierania umów dla zadań objętych projektem nr POIS.09.01.00-00-0177/17 pn.: "Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu".

Informacja pokontrolna znak:

POIS.09.01.00-00-0177/17

z dnia 11.12.2018 r.

41Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w ZgierzuDecyzja

Decyzja znak:

PZ.5580.12.1.2018

z dnia 13.12.2018 r.

42Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w ŁodziOrganizacja opieki zdrowotnej nad chorymi na mukowiscydozę

Wystąpienie pokontrolne znak:

LLO.411.006.02.2018

z dnia 02.01.2018 r.

43Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoWykonanie obowiązku polegającego na ustaleniu najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych w okresie od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia rozpoczęcia kontroli

Wystąpienie pokontrolne znak

: KOI.1711.38.2018.ABB

z dnia 04.01.2019 r.

44Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody PolskiePrzestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustaw - Prawo wodne albo pozwoleniach zintegrowanych

Protokół kontroli

nr 1/WA.ZU0.5.451.121.2018.ER/III

z dnia 06.12.2018 r.

45Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.Kontrola oceny prawidłowości użytkowania sprzętu medycznego użyczonego przez Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Protokół nr 27/2018

z dnia 21.12.2018 r./21.02.2019 r.

46Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ginekologii i położnictwa dla województwa łódzkiegoKontrola Oddziału Ginekologii, Położnictwa i Terapii Endoskopowej

Wystąpienie pokontrolne znak:

DNK.094.21.2018.9.WK

z dnia 11.07.2019 r.

47Archiwum Państwowe w ŁodziKontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwachBrak informacji pokontrolnejZestawienie kontroli przeprowadzonych w 2017 r. na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu

L.p.

Nazwa podmiotu kontrolującego

Temat kontroli

Dokumentacja wyników kontroli lub audytów (wystapienie pokontrolne/protokół/informacja pokontrolna itp.)
  1.  

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kontrola przeprowadzona na wniosek strony w celu wydania zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG oraz uruchomienie pracowni

Protokół kontroli NSOR/S/2015/23/17 z dnia 21.03.2017 r.
  1.  

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

Stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń: zaplecza szpitala, przychodni, czystość bieżąca, dezynfekcja, gospodarka odpadami i postępowanie z bielizną

Protokół kontroli nr HK/23/19/17 z dnia 10.03.2017 r.
  1.  

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

Dokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnych

Protokół kontroli nr Ep/15/11/17 z dnia 06-07.03.2017 r.
  1.  

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

Stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami

Protokół kontroli nr Ep/21/38/17 z dnia 06,07,09.03.2017 r.
  1.  

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

Stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami

Protokół kontroli nr Ep/21/15/17 z dnia 09.02.2017 r.
  1.  

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

Stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami

Protokół kontroli nr Ep/21/5/17 z dnia 12.01.2017 r.
  1.  

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

Stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami

Protokół kontroli nr Ep/21/6/17 z dnia 12.01.2027 r.
    
  1.  

Inwestycje Medyczne Łódzkiego
sp. z o.o.

Dokonanie oceny prawidłowości użytkowania sprzętu medycznego, zgodnie z jego przeznaczeniem, zawartą umową użyczenia, gwarancją oraz warunkami serwisu, a także instrukcją obsługi. Dokonanie oceny prawidłowości wykonywania umowy użyczenia przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu oraz weryfikacja dokumentów technicznych użyczonego sprzętu.

Protokół kontroli nr 2/2017 z dnia 31.01.2017 r.
10.Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Kontroli i SkargAktywność w pozyskiwaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania, innych niż budżet Województwa Łódzkiego, z przeznaczeniem na cele inwestycyjne (dotacje, sponsorzy, darowizny i inne).Wystąpienie pokontrolne znak: KOI.1711.19.2017.ED z dnia 09.06.2017 r.
11.Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Kontroli i SkargMonitorowanie poziomu jakości w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu poprzez pozyskiwanie od pacjentów informacji na temat oceny usług świadczonych przez Jednostkę (ankiety - badanie satysfakcji pacjentów, skargi, wnioski i petycje) oraz sposób ich wykorzystywania w celu podnoszenia poziomu świadczonych usług.Wystąpienie pokontrolne znak: KOI.1711.18.2017.ABB z dnia 14.06.2017 r.
12.Powiatowa Stacja Sanitarno - EpidemiologicznaStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.Protokół kontroli nr Ep/21/118/17 z dnia 13.06.2017 r.
13.Powiatowa Stacja Sanitarno - EpidemiologicznaDokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnych.Protokół kontroli nr Ep/15/39/17 z dnia 13.06.2017 r.
14.Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoCzytelność i zgodność ze stanem faktycznym informacji zamieszczonych na stronach internetowych jednostki kontrolowanej (w tym w BIP) oraz na wszelkiego typu tablicach ogłoszeń, tablicach/tabliczkach/znakach informacyjnych znajdujących się w siedzibie jednostki kontrolowanej.Wystąpienie pokontrolne znak: KOI.1711.20.2017.ŁK z dnia 27.06.2017 r.
15.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.Protokół kontroli nr Ep/21/120/17 z dnia 06.07.2017 r.
16.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.Protokół kontroli nr Ep/21/153/17 z dnia 07.09.2017 r.
17.Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.Dokonanie oceny prawidłowości użytkowania użyczonego przez Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o. o. aparatu RTG kostno - płucnego cyfrowego z kolumną podłogową RAD SPEEDPRO/SHIMADZUProtokół nr 13/2017 z dnia 14.06.2017 r.
18.Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.Dokonanie oceny prawidłowości użytkowania użyczonego przez Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. sprzętu medycznego endoskopowegoProtokół nr 23/2017 z dnia 09.10.2017 r.
19.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnychProtokół kontroli nr Ep/15/52/17 z dnia 02.10.2017 r.
20.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny zaplecza szpitala i przychodni, czystość bieżąca, dezynfekcja, gospodarka odpadami,  postępowanie z bielizną, czystość bieżącaProtokół kontroli nr HK/23/92/17 z dnia 04.10.2017 r.
21.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno-higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadamiProtokół kontroli nr Ep/21/162/17 z dnia 26.09-02,03.10.2017 r.
22.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadamiProtokół kontroli nr Ep/21/188/17 z dnia 09.11.2017 r.
23Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ZdrowiaRealizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie rozliczania świadczeń w grupach JGP związanych z patologią noworodka (N24 i N25)Wystąpienie pokontrolne znak: WKO-II.7300.11.2017 ID 1 259 626
24Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ZdrowiaRealizacja i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie okulistykiWystąpienie pokontrolne znak: WKO-II.7300.24.2017 ID 1 322 462 z dnia 15.11.2017 r.
25Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.Protokół kontroli nr Ep/21/2017/17 z dnia 19.12.2017 r.
26Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.Protokół kontroli nr Ep/21/206/17 z dnia 18,19.12.2017 r.
27Powiatowy Urząd PracyKontrola w zakresie realizacji umów o organizowanie prac interwencyjnychProtokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 04.08.2017 r.
28Lotnicze Pogotowie RatunkoweSprawdzenie stanu lądowiskaProtokół z dnia 07.12.2017 r.
29Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoKontrola trwałości projektu pn.: "Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego
(RSIM-Usługi)
Informacja pokontrolna znak: RPIV.44.3.2017.MS z dnia 22.08.2017 r.
30
Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
 
Organizacja na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu parkingów i miejsc parkingowych dla pacjentów i osób odwiedzających pacjentów, w tym sposób zorganizowania miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych.Wystąpienie pokontrolne znak: KOI.1711.48.2017.ABB z dnia 09.01.2018 r.
31Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w ŁodziOcena zgodności prowadzonej merytorycznej działalności w zakresie organizacji i zasad funkcjonowania banku krwi oraz sposobu i organizacji leczenia krwią w oddziałach podmiotu leczniczego: Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, Kardiologicznym, Nefrologicznym oraz Oddziale Intensywnej Terapii z obowiązującymi, w tym zakresie, przepisamiProtokół nr RCKiK/II/9077e/18/2017 z dnia 15.12.2017 r.
32Sąd Rejonowy w ZgierzuKontrola Oddziału Psychiatrii Męskiej, Oddziału Psychiatrii Żeńskiej, Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu.Sprawozdanie z kontroli
33Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w ZgierzuDecyzjaDecyzja znak: PZ.5580.26.1.2017 z dnia 29.12.2017 r.
34Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoRealizacja usług transportu sanitarnego na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu w odniesieniu do procedur obowiązujących w tym zakresie.Wystąpienie pokontrolne znak: KOI.1711.51.2017.MB z dnia 19.01.2018 r.
Wytworzył(a)
Posmyk Piotr, 10 kwietnia 2017
Wprowadził(a)
Posmyk Piotr
Opublikował(a)
Posmyk Piotr, 10 kwietnia 2017
Liczba wyświetleń
4507
Ostatnio aktualizował(a)
Posmyk Piotr
Data ostatniej zmiany
17 stycznia 2022
Drukuj   
Historia zmian artykułu:
1-4/2022 Posmyk Piotr, 17 stycznia 2022
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.