Zestawienie przeprowadzonych kontroli - BIP

Przejdź do PEŁNEJ WERSJI strony

Biuletyn informacji publicznej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie kontroli przeprowadzonych w 2020 r. na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu


 

L.p.

Nazwa podmiotu kontrolującego

Temat kontroli

 
1Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w ZgierzuDecyzjadecyzja
2Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka z odpadami.protokół
3.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDecyzjadecyzja
4.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDecyzjadecyzja
5.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDecyzjadecyzja
6.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDecyzjadecyzja
7.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDecyzjadecyzja
8.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.
--
protokół
9.   Zestawienie kontroli przeprowadzonych w 2019 r. na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu
 

L.p.

Nazwa podmiotu kontrolującego

Temat kontroli

 
1Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ZdrowiaPodstawowy System Zabezpieczenia Szpitalnego - realizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem potencjału wykonawczego.protokół

wystąpienie pokontrolne
 
2.Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoWeryfikacja procesu wydawania noworodków rodziców nieposiadających władzy rodzicielskiej oraz przekazywania noworodków do pieczy zastępczej w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 stycznia 2019 roku.wystąpienie pokontrolne
3.Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoKontrola doraźna w zakresie przestrzegania przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 kwietnia 2012 roku w sprawie sposobu postępowania podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne ze zwłokami pacjenta w przypadku śmierci pacjenta w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia rozpoczęcia kontroli.wystąpienie pokontrolne
4.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnych.protokół
5.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń zaplecza szpitala, przychodni specjalistycznej, przychodni POZ, dezynfekcja powierzchni, sanitariatów, czystość bieżąca, gospodarka odpadami, postępowanie z bielizną.protokół
6.Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoPrzestrzeganie praw pacjentów w tym rozpatrywanie skarg w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia rozpoczęcia kontroli w dniu 17 kwietnia 2019 roku.wystąpienie pokontrolne
7.Organ kontrolujący: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.protokół
8.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnych.protokół
9.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.protokół
10.Państwowa Inspekcja Pracy, Okręgowy Inspektorat Pracy w ŁodziSprawdzenie przestrzegania przez pracodawcę obowiązków związanych z zapewnieniem pracownikom właściwych warunków pracy, w związku z wysokimi temperaturami.

protokół
wystąpienie
nakaz

11.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - porządkowy obiektu, stan sanitarno - techniczny urządzeń wodociągowych i ujęć wody, dezynfekcja wody.protokół
12.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnych.protokół
13.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.protokół
14.Departament Nadzoru i Kontroli Ministerstwa Zdrowia w WarszawieKontrola doraźna zmian w umowach w ramach projektu nr POIS.09.01.00-00-0177/17 pn. "Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu"informacja pokontrolna
15.Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w ŁodziOcena zgodności prowadzonej merytorycznej działalności w zakresie organizacji zasad funkcjonowania banku krwi oraz sposobu i organizacji leczenia krwią w Oddziałach podmiotu leczniczego: Chorób Wewnętrznych i Geriatrii; Ginekologicznym, Położnictwa i Terapii Endoskopowej; Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej oraz Gastroenterologicznymprotokół
16.Departament kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoRealizacja zamówień udzielanych na podstawie art. 4 pkt 8  ustawy Prawo zamówień publicznych oraz realizacji i rozliczania umów na dostawy i usług o charakterze ciągłym w 2018 roku.wystąpienie pokontrolna
17.Departament kontroli, Audytu Wewnętrznego i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoDziałania jednostki kontrolowanej w zakresie odzyskiwania należności w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 2 października 2019 roku.wystąpienie pokontrolna
18.Sąd Rejonowy w ZgierzuKontrola Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholuprotokół
19.Sąd Rejonowy w ZgierzuKontrola Oddziału Psychiatrii Męskiej i Oddziału Psychiatrii Żeńskiejprotokół
20.Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w ŁodziKontrola sprawowanej opieki profilaktycznej nad pracującymi.protokół
21.Inwestycje Medyczne Łódzkiego sp. z o. o.Sprawdzenie poprawności realizacji zapisów umowy na użyczenie systemu do neuronawigacji śródoperacyjnej.protokół
22.Inwestycje Medyczne Łódzkiego sp. z o.o.Sprawdzenia poprawności realizacji zapisów umowy użyczenia aparatu USG „N” Aplio 500TUS-A500/WAprotokół
23.Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w ŁodziZapewnienie opiekunom pacjentów niesamodzielnych właściwych warunków pobytu w szpitaluwystąpienie pokontrolne

 


Zestawienie kontroli przeprowadzonych w 2018 r. na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu
 

L.p.

Nazwa podmiotu kontrolującego

Temat kontroli

 

1

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Zgierzu

Stan sanitarno - techniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami

decyzja

2

Inwestycje Medyczne
Łódzkiego Sp. z o. o.
Dokonanie oceny prawidłowości użytkowania aparatu RTG kostno-płucnego cyfrowego z kolumną podłogową RAD SPEEDPRO/SHIMADZU zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zgodnie z zawartą umową użyczenia, gwarancją oraz warunkami serwisu, a także instrukcją obsługi.plik do pobrania
3Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnych.protokół
4Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w ŁodziDecyzja na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG (do celów diagnostyki medycznej)decyzja
5Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoOchrona danych osobowych w 8 WSJOplik do pobrania
6.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnych.protokół
7.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń zaplecza szpitala oraz pomieszczeń przychodni, czystość bieżąca, dezynfekcja, gospodarka odpadami, postępowanie z bielizną.protokół
8.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.protokół
9.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDecyzjadecyzja
10.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDecyzjadecyzja
11.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDecyzjadecyzja
12.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadamiprotokół
13.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzja płatniczadecyzja
14.Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoUsługa żywienia pacjentów - organizacja, realizacja, jakość, monitoring i nadzór.Wystąpienie pokontrolne
15.Biuro Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoWeryfikacja prawidłowości realizacji zadań w obszarze "Ochrona danych osobowych w 8 WSJOsprawozdanie
16.Inwestycje Medyczne
Łódzkiego Sp. z o. o.
Dokonanie oceny prawidłowości użytkowania 4 szt. monitorów do pomiaru rzutu serca zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zgodnie z zawartą umową użyczenia, gwarancją oraz warunkami serwisu, a także instrukcją obsługi.protokół
17.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzjadecyzja
18.Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa w Anestezjologii i Intensywnej Opieki dla Województwa Łódzkiego.Kontrola przeprowadzona w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii WSS w Zgierzu.protokół
19.Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoKontrola planowa w zakresie poprawności przeprowadzania postępowań na udzielenie zamówień publicznych oraz rozliczania umów zawartych w wyniku tych postępowań w 2017 rokuWystąpienie pokontrolne
20.Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ZdrowiaKontrola realizacji umowy nr 051/110013/03/080/18 o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju: leczenie szpitalne w ramach podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej - w zakresie Rehabilitacja neurologiczna (05.4306.300.02)protokół

wystąpienie pokontrolne NFZ
 
21.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.protokół
22.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnychprotokół
23.Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w ŁodziKontrola dotycząca sprawowanej opieki profilaktycznej nad pracującymi.protokół
24.Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w ŁodziKontrola Pracowni Serologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.protokół
25.Departament Ochrony Radiologicznej Państwowej Agencji AtomistykiKontrola zgodności wykonywanej działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące, z warunkami określonymi w zezwoleniu i z przepisami regulującymi działalność objętą zezwoleniem.

protokół DJ/136/2018

protokół DJ/137/2018

protokół DJ/138/2018

26Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzjadecyzja
27Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzjadecyzja
28Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzjadecyzja
29Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzjadecyzja
30Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w ZgierzuDecyzjadecyzja
31Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnychProtokół
32Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka z odpadami.Protokół
33Łódzki Urząd Celno - Skarbowy w ŁodziPrawidłowość i rzetelność dokumentowania transakcji zrealizowanych przez WSS w Zgierzu z MEDASSIST Sp. z o. o.Protokół
34Sędzia Sądu Rejonowego w ZgierzuKontrola przeprowadzona na Oddziale: Psychiatrii Żeńskiej, Psychiatrii Męskiej, Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych oraz Terapii Uzależnienia od AlkoholuProtokół
35Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.Protokół
36Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ZdrowiaRealizacja umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie wykonywania świadczeń związanych z endoprotezoplastyką na oddziałach ortopedii i traumatologii narządu ruchu.Protokół

Wystąpienie pokontrolne
37Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w ŁodziKontrola podmiotu leczniczego w zakresie leczenia krwią i jej składnikami.Protokół
38Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - porządkowy obiektu, stan sanitarno - techniczny urządzeń wodociągowych i ujęć wody, dezynfekcja wody.Protokół
39Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Chorób WewnętrznychKontrola przeprowadza przez Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Chorób Wewnętrznych.Protokół
40Departament Funduszy Europejskich i E-Zdrowia Ministerstwa ZdrowiaKontrola planowa EX-POST procedury zawierania umów dla zadań objętych projektem nr POIS.09.01.00-00-0177/17 pn.: "Przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu".Protokół
41Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w ZgierzuDecyzjaDecyzja
42Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w ŁodziOrganizacja opieki zdrowotnej nad chorymi na mukowiscydozęWystąpienie pokontrolne
43Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoWykonanie obowiązku polegającego na ustaleniu najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych w okresie od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia rozpoczęcia kontroliWystąpienie pokontrolne
44Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody PolskiePrzestrzeganie warunków ustalonych w decyzjach wydanych na podstawie ustaw - Prawo wodne albo pozwoleniach zintegrowanychProtokół
45Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.Kontrola oceny prawidłowości użytkowania sprzętu medycznego użyczonego przez Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.

Protokół

46Konsultant Wojewódzki w dziedzinie ginekologii i położnictwa dla województwa łódzkiegoKontrola Oddziału Ginekologii, Położnictwa i Terapii EndoskopowejprotokółZestawienie kontroli przeprowadzonych w 2017 r. na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu

L.p.

Nazwa podmiotu kontrolującego

Temat kontroli

 
  1.  

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kontrola przeprowadzona na wniosek strony w celu wydania zezwolenia na uruchomienie i stosowanie aparatu RTG oraz uruchomienie pracowni

plik do pobrania
  1.  

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

Stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń: zaplecza szpitala, przychodni, czystość bieżąca, dezynfekcja, gospodarka odpadami i postępowanie z bielizną

plik do pobrania
  1.  

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

Dokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnych

plik do pobrania
  1.  

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

Stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami

plik do pobrania
  1.  

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

Stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami

plik do pobrania
  1.  

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

Stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami

plik do pobrania
  1.  

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

Stan sanitarno – higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami

plik do pobrania
    
  1.  

Inwestycje Medyczne Łódzkiego
sp. z o.o.

Dokonanie oceny prawidłowości użytkowania sprzętu medycznego, zgodnie z jego przeznaczeniem, zawartą umową użyczenia, gwarancją oraz warunkami serwisu, a także instrukcją obsługi. Dokonanie oceny prawidłowości wykonywania umowy użyczenia przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu oraz weryfikacja dokumentów technicznych użyczonego sprzętu.

plik do pobrania
10.Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Kontroli i SkargAktywność w pozyskiwaniu środków z zewnętrznych źródeł finansowania, innych niż budżet Województwa Łódzkiego, z przeznaczeniem na cele inwestycyjne (dotacje, sponsorzy, darowizny i inne).plik do pobrania
11.Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament Kontroli i SkargMonitorowanie poziomu jakości w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu poprzez pozyskiwanie od pacjentów informacji na temat oceny usług świadczonych przez Jednostkę (ankiety - badanie satysfakcji pacjentów, skargi, wnioski i petycje) oraz sposób ich wykorzystywania w celu podnoszenia poziomu świadczonych usług.plik do pobrania
12.Powiatowa Stacja Sanitarno - EpidemiologicznaStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.plik do pobrania
13.Powiatowa Stacja Sanitarno - EpidemiologicznaDokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnych.plik do pobrania
14.Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoCzytelność i zgodność ze stanem faktycznym informacji zamieszczonych na stronach internetowych jednostki kontrolowanej (w tym w BIP) oraz na wszelkiego typu tablicach ogłoszeń, tablicach/tabliczkach/znakach informacyjnych znajdujących się w siedzibie jednostki kontrolowanej.plik do pobrania
15.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.plik do pobrania
16.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.plik do pobrania
17.Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.Dokonanie oceny prawidłowości użytkowania użyczonego przez Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o. o. aparatu RTG kostno - płucnego cyfrowego z kolumną podłogową RAD SPEEDPRO/SHIMADZUplik do pobrania
18.Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.Dokonanie oceny prawidłowości użytkowania użyczonego przez Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. sprzętu medycznego endoskopowegoplik do pobrania
19.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuDokumentacja i wykonawstwo szczepień ochronnychplik do pobrania
20.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny zaplecza szpitala i przychodni, czystość bieżąca, dezynfekcja, gospodarka odpadami,  postępowanie z bielizną, czystość bieżącaplik do pobrania
21.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno-higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadamiplik do pobrania
22.Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadamiplik do pobrania
23Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ZdrowiaRealizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie rozliczania świadczeń w grupach JGP związanych z patologią noworodka (N24 i N25)
plik do pobrania 1
 
24Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ZdrowiaRealizacja i rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie okulistykiplik do pobrania
25Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.plik do pobrania
26Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w ZgierzuStan sanitarno - higieniczny pomieszczeń i urządzeń, dezynfekcja i sterylizacja, czystość bieżąca, postępowanie z bielizną, gospodarka odpadami.plik do pobrania
27Powiatowy Urząd PracyKontrola w zakresie realizacji umów o organizowanie prac interwencyjnychplik do pobrania
28Lotnicze Pogotowie RatunkoweSprawdzenie stanu lądowiskaplik do pobrania
29Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoKontrola trwałości projektu pn.: "Usługi Regionalnego Systemu Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego
(RSIM-Usługi)
plik do pobrania
 
30
Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
 
Organizacja na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu parkingów i miejsc parkingowych dla pacjentów i osób odwiedzających pacjentów, w tym sposób zorganizowania miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych.plik do pobrania
31Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w ŁodziOcena zgodności prowadzonej merytorycznej działalności w zakresie organizacji i zasad funkcjonowania banku krwi oraz sposobu i organizacji leczenia krwią w oddziałach podmiotu leczniczego: Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, Kardiologicznym, Nefrologicznym oraz Oddziale Intensywnej Terapii z obowiązującymi, w tym zakresie, przepisamiplik do pobrania
32Sąd Rejonowy w ZgierzuKontrola Oddziału Psychiatrii Męskiej, Oddziału Psychiatrii Żeńskiej, Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu.plik do pobrania
33Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w ZgierzuDecyzjaplik do pobrania
34Departament Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego Województwa ŁódzkiegoRealizacja usług transportu sanitarnego na rzecz pacjentów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu w odniesieniu do procedur obowiązujących w tym zakresie.plik do pobrania
Wytworzył(a)
Posmyk Piotr, 10 kwietnia 2017
Wprowadził(a)
Posmyk Piotr
Opublikował(a)
Posmyk Piotr, 10 kwietnia 2017
Liczba wyświetleń
2934
Ostatnio aktualizował(a)
Posmyk Piotr
Data ostatniej zmiany
18 marca 2020
Drukuj   
Historia zmian artykułu:
23/2019 Posmyk Piotr, 18 marca 2020
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.