Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej – Curie w Zgierzu
z siedzibą ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz


 

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntu o powierzchni 12m2 (z przeznaczeniem na kiosk z artykułami spożywczymi) położonego w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 35 będącego w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Skłodowskiej – Curie w Zgierzu, zwanego dalej Szpitalem


Warunki przetargu

Ofertę mogą składać osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  1. Stawkę wywoławczą czynszu dzierżawnego ustala się w wysokości 27,00 zł/m2 netto miesięcznie tj. 27,00 zł/m2 netto x 12,00 m2  = 324,00 zł miesięcznie netto + podatek VAT wg obowiązujących przepisów
  2. Termin składania ofert upływa 21.03.2018 r. o godz. 1400. Oferty należy składać wyłącznie w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 35 w zamkniętych kopertach z napisem: „Oferta - przetarg 12m2”
  3. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł. Kwotę wadium należy wpłacić w Kasie Szpitala, która jest czynna w dni robocze w godz. 1200 – 1400  lub na rachunek bankowy Szpitala - 98 8783 0004 0111 5994 2000 0003. Kserokopie dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do składanej oferty.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.03.2018 r. o godz. 10:30 w Budynku Administracji pok. 19.
  5. Przedmiot dzierżawy można oglądać w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego termin składania ofert. Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny tel. 42 71-44-331.
  6. Szpital zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, którzy zaoferują taką samą cenę.

Data ogłoszenia: 01.03.2018r.

Pliki do pobrania
Załączniki
 
Pobrano 178 razy
01032018.zip (451.94 KB)

Autor : Posmyk Piotr
Liczba wyświetleń : 661
Data publikacji : 1 marca 2018
Data aktualizacji : 1 marca 2018

Drukuj   
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego