WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu
95- 100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j.D.U.2020.295 z późn. zm)
 

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na obszarze zabezpieczenia: powiat zgierski z wyłączeniem Gminy Głowno, Miasta Głowno, Miasto-Gminy Stryków, w zakresie uzupełnionym, realizowane przez lekarzy w ramach umowy Udzielającego zamówienia zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w profilu: ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UDZIELANE W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH I W MIEJSCU ZAMIESZKANIA LUB POBYTU ŚWIADCZENIOBIORCY W ZAKRESIE UZUPEŁNIONYM w następujących miejscach:
a)    ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz,  
i/lub
b)    ul. Spokojna 10, 95-035 Ozorków
dla szacunkowo 200 000 ubezpieczonych  i innych uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej.

  • Przewiduje się zawarcie umowy na okres od 01.04.2021 r. do 01.02.2022 r.
  • Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z formularzem oferty i projektem umowy, można zapoznać się od dnia 03.03.2021 r. w godzinach 8.00 – 14.00 (w dni robocze)  w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 35 w Sekcji ds. Świadczeń Zdrowotnych, pok. 3, tel.: 42 714 42 38. Materiały dostępne są także na stronie internetowej Szpitala: www.wss.zgierz.pl.
  • Oferty, w zamkniętej kopercie, należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu do dnia 24.03.2021 r. do godziny 10:00, z adnotacją na kopercie: „KONKURS OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej”.
  • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu w dniu 24.03.2021 r. o godzinie 10:30.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.
  • Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  • Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu zamówienia. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z art. 153 i 154 ust. 1, 2 ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.D.U.2020. 1398 z późń. zm.).

Nr sprawy  11/DOSZ/2021
Data ogłoszenia: 03.03.2021 r.

 

Pliki do pobrania
Wyniki konkursu ofert
 
Pobrano 50 razy
Załączniki
 
Pobrano 46 razy
11.zip (355.81 KB)

Autor : Posmyk Piotr
Liczba wyświetleń : 140
Data publikacji : 3 marca 2021
Data aktualizacji : 24 marca 2021

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
Wyniki konkursu ofert Posmyk Piotr, 24 marca 2021
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego