Menu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Skłodowskiej – Curie w Zgierzu
z siedzibą ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę powierzchni handlowej 1 x 1 m2 na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Skłodowskiej – Curie przy ul. Parzęczewskiej 35 (zwanego dalej Szpitalem) z przeznaczeniem na usytuowanie 1 automatu sprzedającego.


Warunki przetargu

Ofertę mogą składać osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

  1. Stawkę wywoławczą czynszu dzierżawnego ustala się w wysokości 365,00 zł/m2 netto miesięcznie + podatek VAT wg obowiązujących przepisów.
  2. Termin składania ofert upływa 29.05.2018 r. o godz. 14:00.
    Oferty należy składać wyłącznie w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 35 w zamkniętych kopertach z napisem: „Oferta dzierżawy –  automat do sprzedaży”
  3. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 500,00 zł. Kwotę wadium należy wpłacić w Kasie Szpitala, która jest czynna w dni robocze w godz. 12:00 – 14:00 
    lub na rachunek bankowy Szpitala - 98 8783 0004 0111 5994 2000 0003. Kserokopie dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do składanej oferty.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.05.2018 r. o godz. 10:30 w Budynku Administracji pok. 19.
  5. Przedmiot dzierżawy można oglądać w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego termin składania ofert. Szczegółowych informacji udziela Dział Techniczny tel. 42 71-44-331.
  6. Szpital zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak również prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, którzy zaoferują taką samą cenę.

 

Pliki do pobrania
Załączniki
 
Pobrano 131 razy
09052018.zip (319.3 KB)

Autor : Posmyk Piotr
Liczba wyświetleń : 602
Data publikacji : 9 maja 2018
Data aktualizacji : 9 maja 2018

Drukuj   
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego