WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu
95- 100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j.D.U.2018.2190)
 

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w ramach lecznictwa stacjonarnego  w godz. od 15.05 do 7.30 w dni robocze oraz od 7.30 do 7.30 dnia następnego w niedziele, święta i dni wolne od pracy
 dla szacunkowo 200 000 ubezpieczonych i innych uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej.

Przewiduje się zawarcie umowy na okres od 01.08.2019r. do 30.06.2021r.

Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z formularzem oferty i projektem umowy, można zapoznać się od dnia 10.07.2019 r. w godzinach 8.00 – 14.00 (w dni robocze) w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 35 w Sekcji ds. Świadczeń Zdrowotnych, pok. 3, tel.: 42 714 42 38. Materiały dostępne są także na stronie internetowej Szpitala: www.wss.zgierz.pl.

Oferty, w zamkniętej kopercie, należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu do dnia 19.07.2019r. do godziny 11:00, z adnotacją na kopercie: „KONKURS OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym z Pododdziałem Udarowym”.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu w dniu 19.07.2019r. o godzinie 11:30.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z art. 153 i 154 ust. 1, 2 ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.D.U.2018.1510 z późn. zm.).

Nr sprawy 57/DOSZ/2019
Data ogłoszenia: 09.07.2019 r.

 

Pliki do pobrania
Wyniki konkursu
 
Pobrano 79 razy
Załączniki
 
Pobrano 76 razy
57.zip (350.25 KB)

Autor : Posmyk Piotr
Liczba wyświetleń : 337
Data publikacji : 10 lipca 2019
Data aktualizacji : 19 lipca 2019

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
wyniki konkursu Posmyk Piotr, 19 lipca 2019
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego