WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu
95- 100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j.D.U.2018.2190)

 

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich w ramach lecznictwa stacjonarnego w godz. od 1505 do 730 w dni robocze oraz od 730 do 730 dnia następnego w niedziele, święta i dni wolne od pracy w Oddziale Ginekologii, Położnictwa i Terapii Endoskopowej dla szacunkowo 200 000 ubezpieczonych i innych uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej.

  • Przewiduje się zawarcie umowy na okres od 01.04.2019r. do 31.03.2022r.
  • Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z formularzem oferty i projektem umowy, można zapoznać się od dnia 14.03.2019r. w godzinach 8.00 – 14.00 (w dni robocze) w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 35 w Sekcji ds. Świadczeń Zdrowotnych, pok. 3, tel.: 42 714 42 38. Materiały dostępne są także na stronie internetowej Szpitala: www.wss.zgierz.pl.
  • Oferty, w zamkniętej kopercie, należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu do dnia 20.03.2019r. do godziny 11:00, z adnotacją na kopercie: „KONKURS OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Ginekologii, Położnictwa i Terapii Endoskopowej”.
  • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu w dniu 20.03.2019r. o godzinie 11:30.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.
  • Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  • Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z art. 153 i 154 ust. 1, 2 ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.D.U.2018.1510 z późn. zm.).

Nr sprawy 23/DOSZ/2019
Data ogłoszenia: 13.03.2019 r.

 

Pliki do pobrania
Unieważnienie konkursu
 
Pobrano 66 razy
Załączniki
 
Pobrano 86 razy
23.zip (350.14 KB)

Autor : Posmyk Piotr
Liczba wyświetleń : 293
Data publikacji : 13 marca 2019
Data aktualizacji : 21 marca 2019

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
Unieważnienie konkursu Posmyk Piotr, 21 marca 2019
Unieważnienie konkursu Posmyk Piotr, 21 marca 2019
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego