WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu
95- 100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j.D.U.2020.295)
 

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych  w zakresie pełnienia:
Pakiet nr 1:dyżurów lekarskich w ramach lecznictwa stacjonarnego w godz. od 15:05 do 7:30 w dni robocze oraz od 7:30 do 7:30 dnia następnego w soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.
Pakiet nr 2:dyżurów lekarskich w ramach lecznictwa stacjonarnego w godz. od 15:05 do 7:30 w dni robocze oraz od 7:30 do 7:30 dnia następnego w soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy, w tym dyżurów lekarskich pod telefonem (gotowość) w godz. od 15:05 do 7:30 w dni robocze oraz od 7:30 do 7:30 dnia następnego w soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy w Pododdziale Urologicznym

 dla szacunkowo 200 000 ubezpieczonych i innych uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej.

  • Przewiduje się zawarcie umowy na okres od 01.12.2020 r. do 30.11.2023 r.
  • Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z formularzem oferty i projektem umowy, można zapoznać się od dnia 13.11.2020 r. w godzinach 8.00 – 14.00 (w dni robocze) w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 35 w Sekcji ds. Świadczeń Zdrowotnych, pok. 20 (budynek administracyjny), tel.: 42 714 42 38. Materiały dostępne są także na stronie internetowej Szpitala: www.wss.zgierz.pl.
  • Oferty, w zamkniętej kopercie, należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu do dnia 20.11.2020 r. do godziny 10:00, z adnotacją na kopercie: „KONKURS OFERT – udzielanie świadczeń zdrowotnych w …………………………….. – Pakiet nr ……….”.
  • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu w dniu 20.11.2020 r. o godzinie 11:00.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.
  • Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  • Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z art. 153 i 154 ust. 1, 2 ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. D.U.2020.1398 z późn. zm.).

Nr sprawy 44/DOSZ/2020
Data ogłoszenia: 13.11.2020 r.

 

Pliki do pobrania
Wyniki konkursu ofert
 
Pobrano 90 razy
Załączniki
 
Pobrano 75 razy
44.zip (361.52 KB)
Zmiana warunków konkursu
 
Pobrano 69 razy
Zmiana_warunkow.zip (192.7 KB)

Autor : Posmyk Piotr
Liczba wyświetleń : 235
Data publikacji : 13 listopada 2020
Data aktualizacji : 23 listopada 2020

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
Zamieszczenie wyników konkursu Kubacki Łukasz, 23 listopada 2020
Publikacja zmian warunków konkursu Kubacki Łukasz, 16 listopada 2020
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego