WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu
95- 100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j. D.U. 2020.295 z późn. zm.)
 

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w Oddziale Neonatologii i Patologii Noworodka w zakresie pełnienia dyżurów lekarskich w ramach lecznictwa stacjonarnego w godz. od 1505 do 730 w dni robocze oraz od 730 do 730 dnia następnego w soboty, niedziele, święta i dni wolne od pracy
dla szacunkowo 200 000 ubezpieczonych i innych uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej.

 

  • Przewiduje się zawarcie umowy na okres od 01.12.2020 r. do 30.11.2023 r.
  • Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z formularzem oferty i projektem umowy, można zapoznać się od dnia 15.10.2020 r. w godzinach 8.00 – 14.00 (w dni robocze) w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 35 w Sekcji ds. Świadczeń Zdrowotnych, pok. 20, tel.: 42 714 42 38. Materiały dostępne są także na stronie internetowej Szpitala: www.wss.zgierz.pl.
  • Oferty, w zamkniętej kopercie, należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu do dnia 16.11.2020 r. do godziny 10:00, z adnotacją na kopercie: „KONKURS OFERT –udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neonatologii i Patologii Noworodka”
  • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu w dniu 16.11.2020 r. o godzinie 10:30.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert.
  • Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  • Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny, a także wybrania kilku ofert w celu wykonania przedmiotu zamówienia. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z art. 153 i 154 ust. 1,  2 ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.D.U.2020.1398. z późn. zm.).


Nr sprawy  43/DOSZ/2020
Data ogłoszenia: 15.10.2020 r.

Pliki do pobrania
Wyniki Konkursu Ofert
 
Pobrano 68 razy
Załączniki
 
Pobrano 73 razy
43.zip (307.19 KB)

Autor : Posmyk Piotr
Liczba wyświetleń : 208
Data publikacji : 15 października 2020
Data aktualizacji : 16 listopada 2020

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
Publikacja wyników konkursu Kubacki Łukasz, 16 listopada 2020
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego