Menu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

im. M. Skłodowskiej – Curie w Zgierzu,

ul. Parzęczewska 35, 95-100 Zgierz 

  

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę miejsca parkingowego dla postoju dwóch taksówek o powierzchni gruntu  25,00  m2 położonego w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 35 będącego w użytkowaniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Skłodowskiej – Curie w Zgierzu, zwanego dalej Szpitalem.


Warunki przetargu

1.  Ofertę mogą składać osoby fizyczne i prawne, oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
2.  Stawkę wywoławczą czynszu dzierżawnego ustala się w wysokości:
      36,00 zł netto za  1 m2 + VAT wg obowiązujących stawek / miesięcznie.
      36,00 zł netto x 25  m2  = 900,00 zł netto + VAT wg obowiązujących stawek / miesięcznie

3.  Termin składania ofert upływa 17.05.2017 r. Oferty należy składać w zamkniętych     
     kopertach  z napisem:   „Oferta dzierżawy –  postój taksówek” w Kancelarii Wojewódzkiego
     Szpitala Specjalistycznego, ul. Parzęczewska 35 w Zgierzu.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości  1.000,00 zł

Wadium należy wpłacić w Kasie Wydzierżawiającego, która jest czynna w dni robocze w godz. 1200 – 1400.   Do oferty należy dołączyć kserokopie dowodu wpłaty wadium.
Wpłata wadium jest możliwa gotówką w kasie Szpitala najpóźniej do godz. 1430 w ostatnim dniu składania ofert.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2017 r. o godz. 1030  w  pokoju nr 19.

6. Przedmiot dzierżawy można oglądać w dni robocze w terminie: od dnia ukazania się ogłoszenia
   do dnia poprzedzającego termin składania ofert. Szczegółowych informacji udziela Dział
    Techniczny   tel (42) 71-44-331.

7. Szpital zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, jak 
     również prowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, którzy zaoferują taką samą cenę.

Pliki do pobrania
Załączniki
 
Pobrano 144 razy
26042017_2.zip (435.74 KB)

Autor : Posmyk Piotr
Liczba wyświetleń : 689
Data publikacji : 17 lipca 2017
Data aktualizacji : 17 lipca 2017

Drukuj   
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego