WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu
95- 100 Zgierz, ul. Parzęczewska 35

na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(t.j.D.U.2018.2190)
 

ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu w zakresie badań histopatologicznych specjalistycznych, patomorfologicznych i cytologicznych wg rzeczywistych potrzeb Udzielającego zamówienia dla szacunkowo 200 000 ubezpieczonych i innych uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej.

  • Przewiduje się zawarcie umowy na okres od 01.07.2019r. do 30.06.2022r.
  • Ze Szczegółowymi Warunkami Konkursu Ofert oraz materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym z formularzem oferty i projektem umowy, można zapoznać się od dnia 17.05.2019r. w godzinach 8.00 – 14.00 (w dni robocze) w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 35 w Sekcji ds. Świadczeń Zdrowotnych, pok. 3, tel.: 42 714 42 38. Materiały dostępne są także na stronie internetowej Szpitala: www.wss.zgierz.pl.
  • Oferty, w zamkniętej kopercie, należy składać w Kancelarii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu do dnia 07.06.2019r. do godziny 11:00, z adnotacją na kopercie: „KONKURS OFERT – udzielanie świadczeń w zakresie badań histopatologicznych specjalistycznych, patomorfologicznych i cytologicznych. Liczba stron ……. . Nie otwierać przed dniem 07.06.2019 r. godz. 12.00”.
  • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu w dniu 07.06.2019 r. o godzinie 12:00.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu w terminie 14 dni od dnia otwarcia ofert.
  • Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  • Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny. Oferenci mogą składać skargi i protesty dotyczące konkursu ofert zgodnie z art. 153 i 154 ust. 1, 2 ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. D.U.2018.1510 z późn. zm.).

Nr sprawy 53/DOSZ/2019
Data ogłoszenia: 30.05.2019 r.

Pliki do pobrania
Odpowiedzi na pytania Oferentów
 
Pobrano 76 razy
Wyniki Konkursu Ofert
 
Pobrano 75 razy
Załącznik nr 2 do Umowy - zmiana 05.06.2019
 
Pobrano 55 razy
Załączniki
 
Pobrano 99 razy
53.zip (417.44 KB)

Autor : Posmyk Piotr
Liczba wyświetleń : 416
Data publikacji : 30 maja 2019
Data aktualizacji : 14 czerwca 2019

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
Wyniki Konkursu Ofert Posmyk Piotr, 14 czerwca 2019
Dodanie zmienionego załącznika nr 2 do Umowy Kubacki Łukasz, 6 czerwca 2019
Publikacja odpowiedzi na pytania Oferentów Kubacki Łukasz, 5 czerwca 2019
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego