Menu

PRAWA PACJENTAPacjent przebywający w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu ma prawo do:

● Umieszczenie go na liście osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek, 
   narządów i być wybranym jako biorca zgodnie z kryteriami medycznymi.

● Wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu w sprawie pośmiertnego pobrania 
   narządów lub tkanek do celów leczniczych.

● Dodatkowej opieki pielęgnacyjnej przez osobę bliską lub inną wskazaną osobę 
   (koszty tej opieki ponosi pacjent)Oprócz oddziałów zachowawczych w Szpitalu działa:
● 9 oddziałów zabiegowych, w których między innymi dokonuje się zabiegów operacyjnych 
   wszczepiania implantów i endoprotez. Średnio w roku lekarze przeprowadzają około 
   4,000 zabiegów w znieczulaniu ogólnym.
● Ośrodek Dializ z dwunastoma stanowiskami dializacyjnymi obejmujący opieką około 70 
   pacjentów z ostrą niewydolnością nerek i wykonuje u nich około 11,000 hemodializ 
   Kolejnych 15 chorych korzysta z dializ otrzewowych, w tym 4 osoby objęte są 
   automatyczną dializą otrzewnową

● Czas oczekiwania na wykonanie większości badań specjalistycznych nie przekracza 24 
   godzin. Pacjenci przyjmowani są do Szpitala bez ograniczeń a ich leczenie refundowane 
   jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

● Oprócz leczenia szpitalnego Szpital może zaoferować pacjentom ambulatoryjne leczenie 
   specjalistyczne w poradniach będących integralną częścią oddziałów, co pozwala na
   zapewnienie chorym cenionej przez nich ciągłości opieki specjalistycznej, 
   po uprzedniej hospitalizacji.

● Obrazem, potwierdzeniem i uhonorowaniem dobrej pracy zespołu lekarskiego i całego 
   personelu pielęgniarskiego było zajęcie 4 miejsca w kraju w ogłoszonym przez tygodnik 
   "Wprost" rankingu szpitali (Nr 5 z dnia 3.02.2002r.)

● Udzielania mu świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej
   przez osoby uprawnione do ich udzielania.

● Uzyskania informacji o swoim stanie zdrowia.

● Wyrażania zgody lub odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych.

● Poszanowania jego intymności i godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.

● Udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której 
   dokumentacja ta może być udostępniona.

● Zapewnienie ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej.

Zapewnienia mu:

● środków farmaceutycznych i materiałów medycznych,
● pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia,
● opieki duszpasterskiej.

Kontaktowania się z osobami z zewnątrz osobiście, telefonicznie lub korespondencyjnie (koszt komunikowania się ponosi pacjent)

Występowania z wnioskiem do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty lub o zorganizowanie konsylium lekarskiego.

Wypisanie się ze szpitala na własne żądanie i uzyskanie od lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu.
tomografu komputerowego, kilku aparatów ultrasonograficznych, echokardiografu Szpital wykonuje średnio w roku ponad 15,000 różnego rodzaju badań.

 

Autor : Administrator Administrator
Liczba wyświetleń : 1034
Data publikacji : 28 sierpnia 2015
Data aktualizacji : 13 lipca 2017

Drukuj   
Historia zmian artykułu:
zamiana banera Posmyk Piotr, 13 lipca 2017
Kosmetyka strony Posmyk Piotr, 3 lipca 2017
1 admin_comarch admin_comarch, 3 grudnia 2015
1 Administrator Administrator, 3 października 2015
1 Administrator Administrator, 29 września 2015
1 Administrator Administrator, 31 sierpnia 2015
Program regionalny, Narodowa strategia spójności
Promuje Łódzkie
RSMI
UNIA EUROPEJSKA, europejski fundusz rozwou regionalnego
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego
© Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego